HALKIN PARTİSİ TÜZÜK

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Madde 1

Partinin Adı, Merkezi ve Amblemi
(1) Partinin adı “Halkın Partisi” olup, parti kısaca “HP” olarak isimlendirilir.
(2) Partinin genel merkezi Lefkoşa’dadır.
(3) Partinin amblemi, beyaz zemin üzerine iki yatay kırmızı çizgi ile yanında “HP” ve altında “Halkın
Partisi”nin lacivert renkle yazılı olduğu ekte gösterilen amblemdir.

Madde 2

Partinin Amaçları
Partinin amacı, yeni bir siyaset anlayışıyla insan hakları, demokrasi, laiklik, sosyal adalet, şeffaflık, hesap
verebilirlik, liyakat ve hukukun üstünlüğü temelinde halk iradesini esas alan iyi yönetim ilkesine dayalı bir
sistem kurmak ve halkın hayat kalitesini arttırmaktır. Böylece bu parti halkın bağımlılığını azaltacak, öz
güvenini yeniden tesis edecek ve gerek diğer devletler, gerekse diğer toplumlar nezdinde Kıbrıs Türk
halkına saygınlık kazandıracaktır. Bu amaçları hayata geçirebilmek için her hâl ve şartta partizanlığa,
yolsuzluğa, usulsüzlüğe, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, israfa,
keyfiliğe ve kötü yönetime neden olabilecek her türlü tutum ve davranışa karşı etkili bir mücadele
verecektir.

İKİNCİ KISIM

Partiye Üyelik

Madde 3

Üyelik
Üyeliğe giriş beyannamesini imzalayıp partinin amaçlarına ve programına uygun davranma taahhüdünde
bulunan herkes, üyeliğe dair bu tüzükte yer alan diğer şartları sağlaması kaydıyla üye olabilirler.

Madde 4

Üyelik Şartları
Partiye üyelik şartları aşağıdaki gibidir.
(1) KKTC mevzuatına göre siyasal bir partiye üye olma hakkına sahip olmak;
(2) Partinin amaçlarını ve programını benimsediğini ve bu partinin üyesi olduğu sürece bu amaçlara ve
programa bağlı kalmayı kabul ettiğini taahhüt etmek,
(3) Partiye üyelik aidatını düzenli olarak zamanında ödemeyi taahhüt etmek;
(4) 1 (bir) yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikâp, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan
dolayı mahkûm olmamış olmak; ve
(5) Başvuru anında başka bir siyasal partinin üyesi olmamak.

Madde 5

Üyelik Prosedürü
(1) Partiye üye olmak isteyen kişi, üyeliğe giriş beyannamesini doldurarak imzalamak, Parti Meclisi
tarafından belirlenmiş bir üyelik giriş aidatı varsa bunu ödemek (ancak belirlenmiş aidat miktarını
ödeyemeyeceğini belgeleyenlerin aidatı merkez yürütme organının alacağı bir kararla parti tarafından
kısmen veya tamamen karşılanabilir) ve aşağıda belirtilen diğer belgeleri ikamet ettiği yerin bağlı
olduğu ilçe merkezine veya genel merkeze teslim etmek suretiyle bireysel olarak başvuruda bulunur
ve kendisine bir alındı belgesi verilir. Başvurunun partinin resmi internet sitesi üzerinden yapılması da
mümkündür.

(A) KKTC kimlik kartı fotokopisi;

(B) Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf;

(C) Başvuranın ev adresini gösteren, son üç (3) ay içinde temin edilmiş herhangi bir resmî belge.

(2) Partiye üyelik başvurusu sadece bireysel olarak yapılabilir. Topluca yapılacak üyelik başvuruları ya da
bu yönde kamuoyuna dönük olarak yapılacak açıklamalar üye olmak bakımından herhangi bir hukuki
sonuç doğurmaz ve parti tarafından değerlendirilmeye alınmaz. Ancak, partinin ilçe merkez örgütüne
şahsen ulaşım konusunda fiziki engeli bulunan kişilere gerekli kolaylık ilçe merkez örgütü tarafından
sağlanabilir.

(3) Üyelik başvurusunun ilk değerlendirmesini başvuru sahibinin ikamet ettiği yerdeki ilçe merkez örgütü
yapar ve olumlu ya da olumsuz görüşünü yazılı olarak tüm başvuru belgeleriyle birlikte başvurunun
alındığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde genel merkeze ulaştırır. Merkeze yapılan
başvurularda ise, ilçe örgütünün görüşünü verebilmesi için, başvuru tarihinden itibaren en geç üç (3)
gün içinde tüm evraklar ilçe örgütüne online olarak ulaştırılır. İlçe görüşü, belgelerin ulaştığı tarihten
itibaren en geç on (10) gün içerisinde genel merkeze online olarak ulaştırılır.

(4) Parti merkezine ulaştırılan tüm belgeler ile ilgili ilçe merkez örgütünün görüşü merkez yürütme organı
tarafından değerlendirilmeye tabi tutulur. Merkez yürütme organı, üyelik başvurusu konusundaki
kararını tüm başvuru belgeleri, ilçe merkez örgütü görüşü ve bu tüzükte belirtilen şartları dikkate
alarak, başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi beş (25) gün içinde alır. Bu karar başvuru tarihinden
itibaren en geç bir (1) ay içinde başvuru sahibine bildirilir.

(5) Üyeliğe kabul edilenlerin üyelik kaydı üye kayıt dosyasına işlenir. Üye veri tabanı hem genel
merkezde hem de ilgili ilçe merkezinde saklanır. Üye listeleri en geç her altı (6) ayda bir güncellenir.

(6) Üyeliğin reddi halinde başvurana gerekçe belirtme zorunluluğu yoktur. Başvurusu reddedilen kişi,
kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde yazılı olarak Parti Meclisi’ne iletilmek
üzere genel merkeze itiraz başvurusu yapabilir. Parti Meclisi bu itirazı, ilk toplantısı en az bir (1) hafta
sonra ise ilk toplantıda, aksi halde ikinci toplantıda, MYO’nun gerekçesini de dinledikten sonra karara
bağlar. Bu karar kesindir ve alındığı tarihten itibaren en geç bir (1) hafta içerisinde başvurana
bildirilir.

Madde 6

Partiye Üye Olamayacak Kişiler
Aşağıda belirtilen kişiler bu partiye üye olamazlar.
(1) Herhangi bir başka siyasal partide genel başkan, eş genel başkan veya genel sekreter görevi almış olan
kişiler;
(2) Herhangi bir siyasal partiden milletvekili seçildikten sonra milletvekilliği devam ederken bir başka
siyasal partiye geçiş yapmış olan kişiler;
(3) Herhangi bir siyasal partiden belediye başkanı seçildikten sonra belediye başkanlığı devam ederken
bir başka siyasal partiye geçiş yapmış olan kişiler;
(4) Başka bir siyasal partiden milletvekili olarak seçilip milletvekilliği devam eden kişiler; ve
(5) Siyasal Partiler Yasası’na göre herhangi bir siyasal partiye üye olamayacak olan kişiler.

Madde 7

Geçmişte Siyasette Yer Alanların Partiye Üyeliği
Bu tüzüğün 6. maddesine halel gelmeksizin, partiye üyelik başvurusu yapan kişinin, herhangi bir siyasal
partinin ilçe merkez örgütü (o ilçeye bağlı örgüt başkanları dâhil), merkez yürütme organı veya merkez
karar organında görev almış olması ya da herhangi bir siyasal partiden belediye başkanı, belediye meclis
üyesi veya milletvekili olarak aday olmuş veya seçilmiş olması durumunda aşağıdaki üyelik prosedürü
takip edilir.

(1) Partiye üye olmak isteyen kişi, ikamet ettiği yerin bağlı olduğu ilçe merkezine veya genel merkeze,
üyeliğe giriş beyannamesi doldurarak imzalamak, Parti Meclisi tarafından belirlenmiş bir üyelik giriş
aidatı var ise bunu ödemek, geçmiş siyasi hayatında almış olduğu görevler bağlamında bu partinin
amaçlarına ve programına ters düşecek herhangi bir davranışının olmadığına dair yazılı bir
beyanname vermek ve aşağıda belirtilen diğer belgeleri elden teslim etmek suretiyle bireysel
başvuruda bulunur.

(A) Başvuranın şahsına, eşine ve on sekiz (18) yaşından küçük çocuklarına ait taşınmaz mallarının,
para, hisse senetleri, tahviller ile asgari ücretin beş (5) katı değerindeki ziynet eşyası ve diğer
taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleri içeren yazılı bir beyanname;

(B) Yukarıda belirtilen taşınır ve taşınmaz malların ne şekilde ve hangi kaynakla elde edildiğini
açıklayan yazılı bir beyanname;

(C) Daha önce üye olduğu siyasal parti ile ilişkisini kestiğine dair belge;

(D) KKTC Kimlik Kartı fotokopisi;

(E) Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf;

(F) Başvuranın ev adresini gösteren, son üç (3) ay içinde temin edilmiş herhangi bir resmî belge.

(2) Yukarıdaki belgelerle birlikte başvurunun yapılmasından sonra, işbu tüzüğün 5. maddesinin üçüncü

(3.), dördüncü (4.), beşinci (5.) ve altıncı (6.) fıkralarındaki kurallara göre gerekli işlemler yapılır.

(3) Bu madde uyarınca başvuru yapan kişilerin partiye üye olabilmesi için merkez yürütme organının üye
tam sayısının üçte ikisinin (2/3) olumlu oy vermesi gereklidir.

Madde 8

Parti Üyelerinin Hak ve Sorumlulukları
(1) Parti üyeleri olağan ikamet yerlerinde bulunan parti ilçe merkez örgütüne bağlıdır.

(2) Üyeler, bu tüzük kuralları çerçevesinde, Parti Meclisi tarafından kararlaştırılan miktarda üyelik
aidatını düzenli olarak öderler. Aidatını ödemeyen üyeler parti içi seçme ve seçilme hakkını
kullanamazlar.

(3) Parti üyeleri, üye oldukları süre içerisinde partinin amaçlarına ve programına bağlı kalırlar.

(4) Parti üyeleri, halktan gelen şikâyet veya istekleri partinin yetkili organlarına iletmek ve bu konuda
atılan adımları veya alınan kararları ilgili kişilere iletmekle yükümlüdürler.

(5) Parti üyeleri, parti içi seçimler de dâhil olmak üzere, partinin tüm faaliyetlerine katılırlar.

(6) Üyeler, görevli oldukları parti içi kurulların toplantıları ile çalışmalarına katılmak ve kendilerine
verilen görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.

(7) Parti içi yetkili organların alacağı kararlara üyeler uymak ve bu doğrultuda hareket etmekle
yükümlüdürler. Ancak bu yükümlülük demokrasi, çoğulculuk ve çok seslilik bağlamında üyelerin
kendi düşüncelerini ifade etmelerine herhangi bir engel teşkil etmez.

(8) Aşağıdaki dokuzuncu (9.) fıkraya halel gelmeksizin parti üyeleri, üyelik başvurularının kabul
edilmesinden itibaren üyeliğe dair tüm haklara sahip olur; ancak üyeliklerinin onaylanma tarihinden
itibaren bir (1) ay içerisinde yapılacak olan parti içi seçimlerde seçme ve seçilme hakkını
kullanamazlar. Ancak Parti Meclisi, ilk genel kongre öncesindeki dönem için bu kuralı alacağı bir
karar ile kaldırabilir veya uygun gördüğü doğrultuda kısaltabilir.

(9) Yukarıdaki sekizinci (8.) fıkraya halel gelmeksizin parti üyeleri, üyelik başvurularının kabul
edilmesinden itibaren altı (6) ay geçmedikçe Parti Meclisi üyeliğine ve genel başkanlığa aday
olamazlar. Ancak Parti Meclisi, ilk genel kongre öncesindeki dönem için bu kuralı alacağı bir karar ile
kaldırabilir veya uygun gördüğü doğrultuda kısaltabilir.

(10)Hiçbir üye, kendi veya ikinci dereceye kadar olan yakınlarının üyeliğini doğrudan ilgilendiren bir
konunun görüşüleceği toplantıya katılamaz ve oy kullanamaz.

(11)Üyeler, parti içi seçimler için yapacakları adaylık başvurusuna, son 3 ay içerisinde temin edilmiş bir
sabıka kaydı belgesi eklerler. Üye dosyasında daha evvel verilmiş olan sabıka kaydı belgeleri
olanların bu belgeleri altı (6) yıldan eski olmamak kaydıyla geçerliliğini korur.

(12)Parti organları tarafından parti üyelerine yapılacak olan her türlü tebliğ, ilan, duyuru, çağrı ve
bildirimler üyenin dosyasında kayıtlı bulunan e-posta adresine gönderilmek suretiyle ve/veya kayıtlı
olan telefon numarasına kısa mesaj olarak gönderilmek suretiyle de yapılmış sayılır. Üye, e-posta
veya telefon numarasının değişmesi halinde bu gibi değişikliği derhal partiye bildirmekle
yükümlüdür. Bildirmemesi halinde dosyasında kayıtlı olan e-posta veya telefona yapılan tebliğ, ilan,
duyuru, çağrı ve bildirimler, usulünce yapılmış kabul edilir.

Madde 9

Aşağıdakilerden birinin gerçekleşmesi halinde parti üyeliği sona erer ve MYO tarafından üyelikten
çıkarma işlemleri yapılır.

(1) Partiden kesin olarak çıkarma cezası almak;

(2) Parti üyeliğine kabul edilen kişinin başvuru sırasında parti üyeliği şartlarına sahip olmadığının veya
doğru olmayan bir yazılı beyanda bulunmuş olduğunun tespiti;

(3) Bir başka siyasal partiye üye olmak;

(4) Parti üyeliği için gerekli şartları sonradan kaybetmek;

(5) Üyelikten istifa etmek; veya

(6) Vefat etmek.

(7) İki (2) yıl süre ile üyelik aidatını ödememiş olmak ve buna dayanarak MYO’nun üyelikten çıkarma
kararı vermesi.

(8) Yukarıdaki ikinci (2.), üçüncü (3.), dördüncü (4.), beşinci (5.) veya yedinci (7.) fıkralar uyarınca
üyeliğine son verilen kişilere bu durumları on beş (15) gün içerisinde bildirilir. Kendisine böyle bir
bildirim yapılan kişi, bildirim tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde MYO’ya yazılı olarak itirazda
bulunabilir. MYO’nun itiraza ilişkin vereceği karar kesindir.

Madde 10

Üyelik Aidatı
(1) Partiye üye olarak kayıtlı bulunan herkes, Parti Meclisi tarafından bu maddenin ikinci (2.), üçüncü (3.)
ve dördüncü (4.) fıkralarındaki kurallar çerçevesinde belirlenecek olan üyelik aidatını yine Parti
Meclisi tarafından belirlenen periyotlar halinde düzenli olarak ödemekle yükümlüdür.

(2) Azaltılmış Üyelik Aidatı
İşsizler, öğrenciler, geliri sadece sosyal sigorta dairesinden emeklilik maaşı alanlar, devletten almakta
olduğu maddi yardım ile hayatını idame ettirenler, aylık geliri asgari ücretin altında olanlar ile stajyer
olarak çalışanlara uygulanır. Bu fıkra kapsamında değerlendirilmek isteyen üye, ilgili durumunu
gösteren belge veya belgelerle birlikte Genel Merkez’e başvuru yapar ve başvuru MYO tarafından
karara bağlanır.

(3) Seçilmiş Üyelik Aidatı
Seçim neticesinde maaş kazandıran herhangi bir mevki, makam veya pozisyonda görev yapan parti
üyelerinden, Parti Meclisi tarafından belirlenen meblağda alınan üyelik aidatıdır.

(4) Standart Üyelik Aidatı
Tüm diğer parti üyelerine uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Parti Örgütleri

Madde 11

Parti Örgütleri
Parti örgütleri aşağıda belirtilen şekilde oluşur.
(1) Merkez Örgütleri:
(A) Genel Kongre
(B) Parti Meclisi
(C) Genel Başkan
(D) Merkez Yürütme Organı
(E) Genel Sekreter
(F) Merkez Disiplin Organı
(G) Merkez Denetleme Organı
(2) İlçe Örgütleri:
(A) İlçe Merkez Örgütleri
(B) İlçe Temsilcilikleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Kongre

Madde 12

Genel Kongre’nin Oluşumu
Genel kongre aşağıdaki kişilerden oluşur.

(1) Tüm parti üyeleri.

(2) Siyasal Partiler Yasası’nda genel kongre üyesi olduğu belirtilen kişiler.

Madde 13

Genel Kongre’nin Görev ve Yetkileri
Partinin en üst karar ve denetim organı olan genel kongrenin görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Genel başkanı ve parti meclisinin üyelerini gizli oyla seçmek;

(2) Partinin tüzük ve programını kabul etmek veya değiştirmek;

(3) Partinin kesin mali hesaplarını kabul ederek parti meclisini aklamak veya reddederek mali hesaplar
hakkında soruşturma açılmasına karar vermek;

(4) Parti meclisinin faaliyet raporunu görüşüp kabul ederek yönetimi aklamak veya reddederek faaliyet
raporu hakkında soruşturma açılmasına karar vermek;

(5) Toplumu, Devlet ve Hükümeti ilgilendiren konularda kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında
tavsiye kararları veya bağlayıcı kararlar almak;

(6) Parti tüzel kişiliğinin geleceği konusunda karar vermek;

(7) Parti tüzel kişiliğinin feshine karar verilmesi halinde parti mallarının tasfiyesi ve intikal şekli ile yerini
karara bağlamak;

(8) Siyasal Partiler Yasası’nda ve parti tüzüğünde verilen diğer görevleri ifa etmek, gündeminde yer alan
konuları tartışıp karara bağlamaktır.

Madde 14

Genel Kongre Toplantıları, Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
(1) Genel kongre, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki (2) şekilde toplanır.

(2) Genel kongrenin toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine toplantıda
toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, toplantı tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde yapılacak ikinci
çağrı üzerine yer alacak ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı aranmaz.

(3) Genel kongrenin karar yeter sayısı, bu tüzükte aksi belirtilmediği takdirde, hazır bulunan üyelerin salt
çoğunluğudur.

(4) Genel kongre toplantıları, genel başkanın konuşması ile açılır.

(5) Genel kongre toplantısı başında açık oylama usulüyle bir (1) başkan, bir (1) başkan yardımcısı ve üç

(3) sekreterden oluşan divan kurulu seçilir ve gündem okunduktan sonra gündemdeki konular
görüşülmeye başlanır.

(6) Genel kongrenin bu tüzükte belirlenmeyen sair usul, çalışma, kural, görev ve yetkileri yönetmelikle
düzenlenir.

Madde 15

Olağan Genel Kongre Toplantısı
(1) Genel kongrenin olağan toplantıları her iki (2) yılda bir merkez yürütme organının önerisi ve Parti
Meclisi’nin kararı ile belirlenen tarih, yer ve saatte yapılır. İşbu iki (2) yıllık süre içerisinde olağanüstü
genel kongre toplantısı yapılmışsa, bir sonraki olağan genel kongre olağanüstü genel kongre
toplantısını takip eden en geç iki (2) yıl sonra yapılır. Ancak, böyle bir halde olağan genel kongre
toplantısının tarihi Siyasal Partiler Yasası’nın on ikinci (12.) maddesinin beşinci (5.) fıkrasında
belirtilen süreyi geçemez.

(2) Parti Meclisi, gerekli görmesi durumunda, üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alacağı bir
kararla, olağan genel kongre tarihini en çok üç (3) ay erteleyebilir.

(3) Olağan genel kongre toplantısının tarihi, yeri ve saati, en az on beş (15) gün önce günlük bir gazetede
ve partinin resmi internet sayfası üzerinden ilan edilerek üyelere, ayrıca birer yazıyla tüm ilçe
örgütlerine bildirilir.

(4) Genel kongre gündemi, parti meclisi tarafından belirlenir.
Ancak, partinin tüzük veya programında değişiklik yapılmasıyla ilgili konularda karar alınmasına
ilişkin önerilerin genel kongrede görüşülebilmesi için, bu önerilerin, genel başkan, parti meclisi,
merkez yürütme organı veya genel kongre üyelerinin en az yirmide biri (1/20) tarafından yapılmış
olması gerekir.

(5) Olağan genel kongre toplantılarında, ilgili dönemin parti çalışmalarına ve mali durumuna ilişkin
faaliyet raporları ve mali hesaplar genel kongreye sunulur ve oylanır.

Madde 16

Olağanüstü Genel Kongre Toplantısı
(1) Genel Kongre’nin olağanüstü toplantıları parti genel başkanın istemi veya Parti Meclisi’nin kararı
veya genel kongre üyelerinden en az beşte birinin (1/5) yazılı istemi üzerine düzenlenir.

(2) Olağanüstü genel kongre toplantısı istemi, yazılı olarak Parti Meclisi’ne bildirildikten sonra Parti
Meclisi otuz (30) gün içinde toplantı tarih, yer ve saatini belirler. Ancak Parti Meclisi, üye tam
sayısının yarısından bir fazlasının altına düştüğü takdirde genel başkan otuz (30) gün içinde toplantı
tarih, yer ve saatini belirler. Her durumda genel kongre olağanüstü toplantısı üç (3) ay içinde
gerçekleştirilir.

(3) Olağanüstü genel kongre toplantısının tarihi, yeri ve saati, en az bir (1) hafta önce günlük bir gazetede
ve partinin resmi internet sayfası üzerinden ilan edilerek üyelere, ayrıca birer yazıyla tüm ilçe
örgütlerine bildirilir.

(4) Gündem, toplantıyı isteyenler tarafından belirlenir. Bu gündeme parti meclisinin kararı ile eklemeler
yapılabilir.

Madde 17

Genel Kongre Toplantılarında Oy Verme
(1) Parti üyeleri; KKTC kimlik kartı, pasaportu veya ehliyeti ibraz ederek kesinleşmiş üye listesine göre
üye olduğunu kanıtladıktan sonra oy kullanmaya başlar.

(2) Parti üyeleri, kendilerine verilen mühürlü oy pusulaları üzerinde oylarını verilirler.

(3) Oyunu sandığa atan üyenin imzası alınır ve kimlik belgesi iade edilir.

Madde 18

Genel Kongre Seçimleri
(1) Seçimler, gündemin kapanışından önce, gündemin en son maddesi olarak yapılır. Genel kongrede
yapılacak seçimler, ara verilmeksizin sonuçlanıncaya kadar devam eder.

(2) Seçilme yeterliliğine sahip partili her üye, tüzükçe belirlenmiş koşul ve kriterlere uymak şartı ile genel
kongre seçimlerinde aday olabilir veya aday gösterilebilir.

(3) Parti genel başkanı adayı olmak isteyenler, genel kongreden en geç bir (1) hafta önce Genel Merkez’e
yazılı başvuruda bulunur. Diğer adaylık başvuruları ise genel kongre tarihinden en geç yetmiş iki (72)
saat önce Genel Merkez’e yazılı olarak yapılır.”

(4) Genel kongre tarihine kırk sekiz (48) saat kalan süreden sonra yapılacak adaylıktan çekilme beyanları,
dikkate alınmaz. Bu süre bitiminden sonra adaylık başvuruları kesinleştirilerek ilan edilir.”

(5) Genel kongre tarafından Parti Meclisi’ne seçilecek olan elli (50) üyenin her bir ilçe bazında sayısal
dağılımı, genel kongre öncesi Parti Meclisi tarafından ülkenin en güncel nüfus verileri dikkate
alınarak belirlenir.

(6) Genel başkan ve parti meclisi adayları, merkez yürütme organı tarafından ayrı pusula üzerinde soyadı
esasına göre sıralanır. Oy pusulasındaki sıralamanın hangi soyadından başlayacağı kurayla belirlenir.
Ayrıca parti meclisi adayları, olağan ikamet yerlerinin bulduğu ilçelere göre pusula üzerinde sıralanır.
Pusulalarda, aday isimlerin yanına, işaret konacak kare veya daireye yer verilir. Bu listeler yeteri
kadar çoğaltılarak oy pusulası olarak kullanılmak üzere hazırlanarak genel kongre divan başkanlığına
teslim edilir. Divan başkanlığı oy pusulalarını mühürleyerek kullanıma hazır hale getirir.

(7) Oylar, mühürlü listedeki isimlerin yanında yer alan kare veya daire içine işaret konup sandığa atmak
suretiyle kullanılır. Seçilmesi gereken sayıdan az işaretli oy kullanılabilir, ancak fazla işaretli oylar
geçersiz sayılır. Sayım döküm sonucu en çok oya göre yapılacak sıralama ile belirlenir. Eşit oy
halinde divan başkanlığı tarafından kura çekilir. Genel başkan adayının bir (1) kişi olması veya Parti
Meclisi için aranan üye tam sayısından fazla aday çıkmaması halinde seçilmiş sayılır.

(8) Genel kongredeki tüm seçimler gizli oy açık sayımla yapılır. Parti genel başkan adayı oyu farklı, parti
meclisi oyu farklı sandıklara atılarak kullanılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Parti Meclisi

Madde 19

Parti Meclisi’nin Oluşumu
(1) Parti Meclisi aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.

(A) Genel başkan;

(B) İlçe merkez örgüt başkanları;

(C) Parti milletvekilleri;
(D) Parti belediye başkanları ve

(E) Genel kongre tarafından seçilecek elli (50) üye.

(2) Parti meclisinin görev süresi, olağanüstü genel kongrede seçim yapılmadığı sürece genel kongrenin
bir sonraki olağan toplantısına kadar devam eder.

(3) Parti genel başkanı, parti meclisinin de başkanıdır. Genel başkanın yokluğunda genel sekreter parti
meclisine başkanlık eder.

(4) İki genel kongre arasında, genel kongre tarafından seçilmiş parti meclisi üyeliklerinde boşalma olması
halinde, yapılan en son seçimde parti meclisine seçilemeyen adaylar arasından en yüksek oyu alan
aday parti meclisine seçilmiş sayılır ve yerine geçtiği üyenin görev süresini tamamlar. Ancak, böyle
bir adayın bulunmaması veya bahse konu adayın bu görevi kabul etmemesi halinde, parti meclisi
uygun gördüğü herhangi bir parti üyesini bu göreve atar.

(5) Doğal Parti Meclisi üyeliği [yukarıdaki birinci (1.) fıkranın B, C ve D bentleri] kazandıran
görevlerden birine seçilen Parti Meclisi üyelerinin yerleri boşalmış gibi işlem görür.

Madde 20

Parti Meclisi’nin Görev ve Yetkileri
Partinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve parti işlerinin yürütülmesinde genel kongreden sonra en üst
karar organı olan parti meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
(1) Bu tüzüğe, parti programı ve genel kongre kararlarına uymak koşuluyla parti meclisi aşağıdaki
başlıca görevleri yerine getirir.

(A) İki genel kongre arasında partiyi ilgilendiren konularda karar almak;

(B) Merkez yürütme organı, merkez disiplin kurulu ile merkez denetleme kurulunun üyelerini
belirlemek;

(C) Üyelik aidatı ve giriş aidatı miktarını tespit etmek veya değiştirmek;

(D) Parti faaliyetlerinin planlamasını yapmak ve bunlar için gerekli harcamaların bütçelerini
hazırlamak veya hazırlatmak;

(E) Parti tüzüğü ve programını gerekli görülmesi halinde yorumlamak;

(F) Partinin tüm örgütlerinin uyum içinde, etkin ve verimli çalışmasını sağlayıcı önlemler almak;
ve
(G) Merkez yürütme organı tarafından hazırlanan parti işlerini düzenleyen yönetmelikleri
onaylamak.

(2) Genel Kongre öncesinde parti meclisi, en güncel nüfus verilerini dikkate alarak ilçeler bazında
parti meclisinde temsil edilecek üye sayılarını belirler.

(3) Parti meclisi, politika oluşturulmasında yardımcı olmak ve parti içi denetimi kolaylaştırmak
amacıyla komisyonlar oluşturabilir. Bu komisyonlar ihtisas komisyonları olup, bir parti meclisi
üyesinin başkanlığında oluşur. Tüm komisyon üyelerinin parti üyesi olma gereği yoktur.
Kurulacak komisyonların üyeleri, parti meclisi tarafından belirlenir.

(4) Parti meclisi, parti politikalarının gereklerini yerine getirmek amacıyla kendi belirleyeceği
çerçeveye göre uygulama yapması için merkez yürütme organına yetki verebilir.

(5) Parti örgüt kademeleri ve kademe organlarının demokratik kurallara göre oluşumunu sağlamak
amacıyla gerekli görülen önlemleri parti meclisi alır.

(6) Partinin ilke ve hedefleri ışığında, öncelikle parti kademelerinde görev alanların ve parti üyelerinin
bilgilendirilmesi amacıyla gerek göreceği her tür yasal ve siyasal çalışmaları parti meclisi yapar.

(7) Parti meclisi, ülke ve dünyadaki belli sorunlar hakkında parti görüşünü belirler ve bu görüşleri
kamuoyuna açıklar.

(8) Her türlü seçimlerle ilgili gerekli kararları parti meclisi alır. Seçimlerle ilgili çalışma, yöntem ve
stratejilerini belirler.

(9) Partinin çalışma raporu, yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançoları ile diğer
gündem maddelerini inceleyip onaylama ve genel kongreye sunma yetkisi parti meclisine aittir.

(10)Partinin çalışma ve amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal alımına, satımına,
işletilmesine, mevcut varlıkları üzerinde her türlü işleme karar verme yetkisi parti meclisine aittir.

(11)Parti meclisi, mevzuat çerçevesinde uluslararası kuruluşlara üyeliğini ve yurt dışı temsilcilik
önerilerini karara bağlar.

(12)Kontenjan adayları, merkez yürütme organının önerisi üzerine parti meclisi tarafından belirlenir.

(13)Parti meclisi, tüzükle belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen herhangi bir parti
organının yönetimini, merkez yürütme organının önerisi ve parti meclisinin üye tam sayısının üçte
ikisinin (2/3) çoğunluğuyla feshedebilir.

(14)Parti meclisi, merkez disiplin kurulu ile merkez denetleme kurulunun üyelerini gizli oyla seçer.

(15)Partinin bir koalisyon hükümetinde yer alıp almamasına; yer alacaksa hangi parti veya partilerle
yer alacağına ve hangi koşullarla yer alacağına karar verir; kurulmuş olan bir koalisyon
hükümetinden çekilip çekilmemek konusunda karar verir.

Madde 21

Parti Meclisi Toplantıları, Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
(1) Parti Meclisi, genel kongre tarafından seçilmesini müteakip bir (1) hafta içerisinde yapacağı ilk
toplantısında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile merkez yürütme organı için on (10) üye seçer. Parti
Meclisi, istediği merkez yürütme organı üyesini görevden alıp yerine yenisini seçebilir. Bu yeni üye,
görevden alınan üyenin süresini tamamlar.

(2) Parti Meclisi, en az ayda bir (1) olağan toplantı yapar.

(3) Parti Meclisi, genel başkanın veya Parti Meclisi üye tam sayısının üçte birinin (1/3) talebi halinde
olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantının gündemi, tarihi, yer ve zamanı üyelere toplantı tarihinden
en az kırk sekiz (48) saat önce duyurulur. Bu duyuru internet üzerinden veya SMS yoluyla yapılabilir.

(4) Parti Meclisi toplantılarına katılanlar yoklama yapılarak tespit edilir. Bir (1) yıl içinde mazeretsiz
olarak peş peşe üç (3) veya toplam altı (6) kez toplantılara katılmayan üyenin Parti Meclisi üyeliği
düşer.

(5) Parti Meclisi’ndeki seçilmiş üyelerin sayısı, toplam sayının yarısına veya daha aşağısına düşerse, otuz
(30) gün içinde genel kongre toplanır ve tekrardan seçime gidilir.

(6) Parti meclisi, gündem esasına göre toplantı yapar ve kararlar alır. Toplantı gündemini, genel başkan
ile merkez yürütme organı birlikte saptar. Ancak, parti meclisi üyelerinin beşte birinin (1/5) isteği
üzerine gündeme eklemeler yapılır.

(7) Parti meclisi, aksi belirtilmediği sürece, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(8) Oylamalar, gizlilik kararı alınmamış ise, açık oylama şeklinde yapılır. Açık oylama sonucunun eşit
olması halinde, genel başkan isterse ağırlıklı oy hakkını kullanır veya parti meclisinin öngördüğü bir
zamanda konu bir kez daha oylanır.

(9) Gizli oylama sonucunun eşit olması halinde oylama bir kez daha tekrarlanır. İkinci oylamada da
eşitlik bozulmaz ise genel başkan isterse oy doğrultusunu açıklayarak eşitlik durumundaki ağırlıklı oy
hakkını kullanır. Aksi takdirde parti meclisi tarafından kararlaştırılan bir başka zamanda konu bir kez
daha oylanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Başkan

Madde 22

Parti Genel Başkanı
(1) Parti genel başkanı, genel kongre tarafından gizli oyla ve genel kongreye katılanların salt çoğunluğu
ile seçilir. Ancak aynı kişi, geçici genel başkanlık dönemi hariç, toplamda en fazla beş (5) olağan
genel kongre dönemi kadar genel başkan olarak görev yapabilir.

(2) Adayların ikiden fazla olması halinde ve birinci turda salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tura en çok
oy alan iki aday katılır. İkinci turda en çok oyu alan aday seçilir. İkinci tur bahse konu kongreyi takip
eden hafta yapılır.

Madde 23

Parti Genel Başkanı’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Parti tüzel kişiliğini temsil eden genel başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şöyledir:
(1) Genel başkan, yerine yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder.
(2) Genel başkan, disiplin ve denetleme kurulları dışında kalan tüm parti örgütlerinin doğal başkanıdır.
(3) Parti çalışmalarının düzenli yürümesi için gerekli önlemleri genel başkan alır. Bu doğrultuda genel
başkan, yetkili kurullarca alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve denetlemekle de yükümlüdür.
(4) Genel başkan, genel kongreye karşı sorumludur.
(5) Genel başkan, adli, idari, mali ve benzeri her tür konuda, kurum ve kuruluşlar nezdinde davalı veya
davacı olarak partiyi temsil eder veya bu amaç doğrultusunda genel sekretere, genel başkan adına,
yetki kullanmasına yazılı olarak izin verir.
(6) Parti adı altında yapılan işlem ve eylemlerin mevzuata göre icra edilmesinden genel başkan
sorumludur.
(7) Genel başkan, üyeler ve parti örgüt kademeleri arasında verimli ve etkin çalışma temposunu sağlar,
parti üst organlarının müşterek çalışmalarına başkanlık eder.
(8) Genel Başkan, bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağı kimseleri danışman olarak tayin edebilir.
Ancak, parti bütçesine mali yük getirecek şekilde danışmanlık hizmeti alınacağı hallerde önceden
parti meclisi onayı aranır.
(9) Genel başkan yasa, parti tüzüğü ve diğer mevzuatın kendisine vermiş olduğu tüm görevleri yerine
getirir ve yetkileri kullanır.
(10)Genel başkanın yokluğunda genel sekreter ona vekâlet eder. Ancak böyle bir vekâlet altı (6) aydan
fazla sürdüğü takdirde, genel sekreter altıncı ayın dolduğu günden itibaren bir (1) ay içinde yeni genel
başkanı seçmek üzere olağanüstü genel kongrenin toplanmasını sağlar.
(11)Genel başkan makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, genel sekreter genel başkan vekili
görevini üstlenir ve bir (1) ay içinde yeni genel başkanı seçmek üzere olağanüstü genel kongrenin
toplanmasını sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Yürütme Organı

Madde 24

Merkez Yürütme Organının Oluşumu
(1) Merkez yürütme organı; genel başkanı ve on (10) merkez yürütme organı üyesinden oluşan partinin
en üst yürütme organıdır
(2) Genel başkan dışındaki tüm merkez yürütme organı üyeleri, parti meclisi tarafından parti meclisi
üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Oylama, seçimi yapılacak sayı kadar ismin, bu seçim için
kullanılacak kâğıda alt alta yazılması ve sandığa atılması suretiyle yapılır.
(3) Merkez yürütme organında görev almak isteyen parti meclisi üyeleri, adaylıklarını seçimin yapılacağı
parti meclisi toplantısında duyururlar veya genel başkan tarafından adaylığa teklif edilirler.
(4) Parti Meclisi, genel kongreden sonra bir (1) hafta içerisinde yapacağı ilk toplantısında üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile on (10) merkez yürütme organı üyesini seçer. Genel kongre sonrasında
yapılacak ilk Parti Meclisi, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası kadar üyeyle toplanamadığı takdirde,
Parti Meclisi toplantısı bir (1) hafta sonraya ertelenir. İkinci Parti Meclisi toplantısında nisap aranmaz.
(5) Merkez yürütme organı üyeliklerinde boşalma olması halinde boşalan üyelikler bir (1) ay içinde Parti
Meclisi tarafından adaylar arasından seçim usulü ile belirlenir. Yeni üye, yerine geldiği üyenin görev
süresini tamamlar.

Madde 25

Merkez Yürütme Organı’nın Toplantıları, Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
(1) Merkez yürütme organı, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar
alır.
(2) Merkez yürütme organı en az haftada bir (1) toplantı yapar.

Madde 26

Merkez Yürütme Organı’nın Görev ve Yetkileri
(1) Merkez yürütme organı, ilk toplantısında genel başkan dışındaki üyeleri arasından bir kişiyi gizli oyla
genel sekreter seçer. Ayrıca ihtiyaç durumunda, merkez yürütme organı dışından en fazla dört (4)
üyeyi genel sekretere yardımcı olmak üzere görevlendirebilir.
(2) Merkez yürütme organı, ilk toplantısında üyelerinin sorumluluk alanlarını belirler.
(3) Merkez yürütme organı, genel kongre ve parti meclisi tarafından alınan kararları tüm parti örgütlerini
duyurur ve bu kararların gereğini sağlar.
(4) Parti meclisi tarafından kabul edilen bütçeyi merkez yürütme organı uygular.
(5) Merkez yürütme organı, hazırladığı yönetmelikleri parti meclisinin onayına sunar.
(6) Parti meclisi ve komisyonların çalışmalarını düzenli yürütebilmesi için gerekli organizasyonları
merkez yürütme organı yapar.
(7) Parti meclisinin gündemini genel başkan ile birlikte merkez yürütme organı hazırlar.
(8) Merkez yürütme organı, parti üyelerinin ve her kademedeki ünitelerin etkili bir çalışma temposunu
sağlayabilmesi için örgüt içi eğitim programları gerçekleştirir. Alınmış kararlar ile yapılması gereken
iş ve eylemleri uygular, gerekli uyum ve eşgüdümü sağlar.
(9) Partinin meclis grubu, genel merkez ve tüm örgüt kademeleri arasında temas, bağlantı ve
koordinasyonu merkez yürütme organı sağlar.
(10)Merkez yürütme organı, güncel konularda kararlar alıp partinin duruş ve görüşünü saptayıp, partiyi
yönetir ve geliştirir.
(11)Partinin hükümetle, diğer partilerle, çeşitli resmi veya sivil toplum örgütleriyle ve uluslararası
kuruluşlar ile olan ilişkilerini merkez yürütme organı düzenler.
(12)Parti tüzüğü ve Parti Meclisi kararları çerçevesinde ilçe örgütlerinin kongrelerini merkez yürütme
organı yaptırır.
(13)Parti meclisi kararı gerektiren konularda, merkez yürütme organı görüşünü açıklayan bir raporla
konuyu parti meclisi gündemine taşır.
(14)MYO, Partinin yıllık faaliyet raporu ile yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve
bilançolarını, Parti Meclisi’ne sunar.
(15)Parti bünyesinde faaliyet gösterecek hizmet birimlerinin kuruluş, kadro ve atama işlemleri ile istihdam
edilecek hizmetli ve uzmanların tayin, terfi ve işten çıkarılması konularını karara bağlama yetkisi
merkez yürütme organına aittir. MYO, ilçelere istihdam edilecek kişilere karar verirken, ilgili ilçe
yönetiminin önerilerini de dikkate alır.
(16)Parti adına her türlü davayı (istida, icra, istinaf, itiraz, Anayasa İptal, YİM ve benzeri her türlü davayı)
açmak için gerekli her türlü hukuki işlemi yapar, gerek parti lehine gerekse aleyhine açılan davalarda
bir avukatla anlaşır, avukat tayin eder veya bu hususlarda Parti Genel Başkanı veya yokluğunda Genel
Sekreteri yetkilendirir.
(17)Bu tüzüğün kendisine verdiği diğer yetkileri kullanır ve bu çerçevede gerekli her türlü karar ve
önlemleri alır ve uygular.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Sekreter

Madde 27

Parti Genel Sekreteri
(1) Parti genel sekreteri, merkez yürütme organı tarafından seçilir.
(2) Genel sekreter, kendisine yardımcı olarak görevlendirilen kişiler ile birlikte partinin yazışma,
başvurma ve haberleşmesinden sorumludur.

Madde 28

Genel Sekreter’in Görev, Yetki ve Sorumlulukları
(1) Genel başkanın yokluğunda genel sekreter ona vekâlet eder. Ancak böyle bir vekâlet altı (6) aydan
fazla sürdüğü takdirde, genel sekreter altıncı ayın dolduğu günden itibaren bir (1) ay içinde yeni genel
başkanı seçmek üzere olağanüstü genel kongrenin toplanmasını sağlar.
(2) Genel sekreter, merkez yürütme organının çalışmalarını koordine ve kontrol eder.
(3) Genel sekreter, genel başkan ile istişare ederek, merkez yürütme organının gündemini hazırlar ve bu
gündemi diğer merkez yürütme organı üyelerine toplantı öncesinde bildirir ve takibini sağlar.
(4) Merkez yürütme organının toplantı tutanaklarının her durumda yazılı, gerektiğinde de sesli ve
görüntülü olarak kaydını genel sekreter temin eder. Kararların karar defterine işleyerek imzaların
teminini genel sekreter sağlar.
(5) Genel Sekreter, genel başkan tarafından yetkilendirildiği durumlarda, Parti’yi her türlü yargı
merciinde, özel veya resmi daire, kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle olan ilişkilerde temsil eder.
(6) Genel sekreter, parti genel merkezinin her türlü gelen ve giden evrak işlerini ve yazışmalarını
düzenleyip koordine eder.
(7) Partinin tüm örgütlerinin haberleşebileceği, iletişim kurabileceği bir yapı oluşumundan genel sekreter
sorumludur. Bununla ilgili enstrümanları düzenler.
(8) Partinin gerçekleştirdiği her türlü çalışmayla ilgili her konuda yazılı, sesli ve görsel olmak üzere
eksiksiz bir arşive sahip olmasını genel sekreter temin eder.
(9) Merkez yürütme organının hazırladığı yönetmeliklerin en kısa sürede parti meclisinin onayına
sunulmasından genel sekreter sorumludur.
(10)Genel sekreter, partinin bütün resmi ve parti içi yazışmalarını yürütür.
(11)Genel başkana talep tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde çalışmaları ile ilgili yazılı rapor sunar.

ALTINCI BÖLÜM

Merkez Disiplin Organı

Madde 29

Merkez Disiplin Organı’nın Oluşumu
(1) Merkez disiplin organı üyeleri, her olağan genel kongre sonrası yapılacak ilk Parti Meclisi
toplantısında seçilir. Bu organ, beş (5) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur.
(2) Merkez disiplin organı, oluşturulmasını takip eden bir (1) hafta içerisinde yapacağı ilk toplantısında
kendi üyeleri arasından bir (1) kişiyi başkan ve bir (1) diğer kişiyi başkan yardımcısı olarak seçer.
(3) Merkez disiplin organı üyeleri, KKTC Cumhuriyet Meclisi, parti genel kongresi ile yerel kuruluş
karar organlarındaki grup üyelikleri dışında partinin herhangi bir başka örgütünde yer alamazlar.
Partide yaptığı görevler karşılığında herhangi bir ücret alamazlar ve partiden hiçbir şekilde gelir elde
edemezler.
(4) Eşler ile birinci ve ikinci derecedeki kan ve sihri hısımları, aynı disiplin kurulunda birlikte görev
alamazlar, bunlarla ilgili soruşturma ve kararlara katılamazlar.

Madde 30

Merkez Disiplin Organı’nın Toplantıları, Yetki ve Sorumlulukları
(1) Merkez disiplin organı, parti genel başkanı veya merkez disiplin organı başkanı tarafından toplantıya
çağrılır.
(2) Merkez disiplin organı, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların salt
çoğunluğu ile karar alır.
(3) Merkez disiplin organı kararlarını gerekçeli olarak, ilgili kişiye kendini yazılı olarak savunma hakkı
verildikten ve sözlü olarak dinledikten sonra verir.
(4) Merkez disiplin organı, parti tüzüğüne uygun olarak parti üyelerine disiplin cezaları verir.
(5) Merkez disiplin organı tarafından verilen kararlar nihaidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Merkez Denetleme Organı

Madde 31

Merkez Denetleme Organı’nın Oluşumu
(1) Merkez denetleme organı üyeleri, her olağan genel kongre sonrası yapılacak ilk Parti Meclisi
toplantısında seçilir. Bu organ, üç (3) denetçiden oluşur.
(2) Bu organda görev yapacak olan denetçiler parti içinde herhangi bir başka görev alamazlar.
(3) Merkez denetleme organı, oluşturulmasını takip eden bir (1) hafta içerisinde yapacağı ilk toplantısında
kendi üyeleri arasından bir (1) kişiyi başkan olarak seçer.
(4) Merkez denetleme organında boşalma olursa, bu boşalma on beş (15) gün içerisinde Parti Meclisi
tarafından doldurulur. Bu şekilde göreve gelen yeni üye, yerine geçtiği üyenin görev süresini
tamamlar.

Madde 32

Merkez Denetleme Organı’nın Toplantıları, Yetki ve Sorumlulukları
(1) Merkez denetleme organının toplanma ve karar sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur.
(2) Merkez denetleme organı her ay toplanır.
(3) Gerek merkez denetleme organı gerekse tek tek denetçi olarak partinin tüm organlarının mevzuata ve
bu tüzüğe aykırı davranıp davranmadığını düzenli olarak denetler ve sonuçları parti genel başkanı ile
Parti Meclisi’ne yazılı rapor sunar. Bu raporlar en az üç (3) ayda bir olmak üzere veya talep edilmesi
halinde en geç bir (1) hafta içerisinde sunulur.
(4) Partinin tüm üyeleri merkez denetleme organı tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak
en geç on beş (15) gün içerisinde denetçilere vermekle yükümlüdür.”

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İlçe Merkez Örgütleri

Madde 33

İlçe Merkez Örgütleri’nin Oluşumu
(1) Her ilçede parti ilçe merkez örgütü kurulur.
(2) İlçe merkez örgütünün en üst karar ve denetim organı ilçe kongresidir. İlçe kongresi, ilçe merkez
yönetimini belirler.
(3) İlçe merkez yönetimi, o ilçeye bağlı üyelerin oylarıyla seçilen ilçe başkanı ve sekiz (8) üyeden oluşur.
(4) İlçe başkanı, ilçe kongresi tarafından gizli oylama ile seçilir. İlçe başkanı adayının tek olması halinde
seçilmiş sayılır.
(5) İlçe başkanı ve ilçe merkez yönetimi üyeleri, sorumlu oldukları ilçe sınırları içerisindeki parti çalışma
ve faaliyetlerinin Genel Başkan ve/veya Genel Sekreter ve/veya ilgili Genel Sekreter yardımcıları ile
istişare içerisinde koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlar, denetimini gerçekleştirir.
(6) Aynı kişi, geçici ilçe başkanı dönemi hariç, toplamda en fazla üç (3) olağan ilçe kongre dönemi kadar
ilçe başkanı olarak görev yapabilir.
(7) İlçe merkez yönetimi üyelerinin, nedeni ne olursa olsun, çekilmeleri veya mazeretsiz olarak art arda
üç (3) toplantıya katılmamaları veya istifaları halinde ilçe merkez yönetim üyelikleri düşer.
(8) İki ilçe kongresi arasında, ilçe kongresi tarafından seçilen ilçe merkez yönetiminde boşalma olması
halinde, yapılan en son seçimde ilçe merkez yönetimine seçilemeyen adaylar arasından en yüksek oyu
alan aday ilçe merkez yönetimine seçilmiş sayılır ve yerine geçtiği üyenin görev süresini tamamlar.
Ancak, böyle bir adayın bulunmaması veya bahse konu adayın bu görevi kabul etmemesi halinde Parti
Meclisi uygun gördüğü, ilgili ilçeye mensup olan bir parti üyesini bu göreve atar. Parti Meclisi, böyle
bir atama yapmadan önce, ilgili ilçe başkanının aktaracağı ilçe merkez yönetimi görüşünü de dikkate
alır.
(9) İlçe merkez yönetimi, üye tam sayısına göre salt çoğunluğun altına düşmüş ise, söz konusu ilçe
merkez yönetimi boşalmış sayılır ve olağanüstü ilçe kongresi toplanarak yeni ilçe başkanı ve diğer
ilçe merkez yönetimi üyelerini seçer. İlçe merkez yönetim üyeleri için sekiz (8) adaydan daha az kişi
aday olursa, merkez yürütme organının önerisi ve Parti Meclisi’nin kararı ile eksik kalan sayıda kişi
ilçe merkez yönetim üyeliğine seçilir.
(10)İlçe başkanı makamının boşalması halinde ilgili ilçe merkez yönetimi kendi üyeleri arasından bir
üyeyi geçici olarak bu göreve vekil olarak atar ve olağan ilçe kongresine altı (6) aydan daha kısa bir
süre kalmamışsa kırk beş (45) gün içerisinde olağanüstü ilçe kongresine gidilir. Ancak altı (6) aydan
daha kısa bir süre kalmışsa, olağan ilçe kongresine kadar ilçe başkan vekili bu görevi yürütür.
(11)Bir ilçe başkanının, partinin katıldığı bir seçimde aday olarak gösterilmesi halinde, bu ilçe başkanlığı
makamı, adaylığın kesinleştiği tarihten başlayarak seçim gününe kadar boşalmış sayılır. Bu süre
içinde, İlçe Yönetim Kurulu’nun kendi içinden seçeceği aday olmayan bir kişi ilçe başkanlığını
vekaleten yürütür. İlçe başkanlığı askıda olan kişi, seçim günü görevine geri dönmüş sayılır.

Madde 34

İlçe Merkez Örgütleri’nin Toplantıları, Yetki ve Sorumlulukları
(1) İlçe merkez yönetimi, ilçe başkanı ve sekiz (8) üyeden oluşur. İlçe merkez yönetimi toplantılarına, o
ilçeye bağlı temsilciler ve yine o ilçeden seçilmiş milletvekilleri, oy hakkı olmaksızın katılabilirler.
(2) İlçe merkez yönetimi, ilk toplantısında üyelerinin sorumluluk alanlarını belirler.
(3) İlçe merkez yönetimi her hafta üye sayısının salt çoğunluğu ile toplantı yapar. Kararlar, aksine hüküm
yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın katıldığı
görüş kabul edilir.
(4) İlçe merkez örgütüne bağlı tüm üyeler, en az ayda bir (1) kez ilçe merkez yönetimi tarafından
saptanan günde toplantılara katılarak gündem ile ilgili görüşlerini ilçe merkez yönetimine beyan
edebilirler. Bunun akabinde ilçe merkez yönetimi toplantıya üyeleri ile birlikte devam eder.
(5) İlçe merkez yönetimi düzenli olarak parti merkez yürütme organı ile istişare eder, toplantı tutanak ve
kararlarını düzenli olarak merkez yürütme organına iletilmek üzere parti genel sekreterine ulaştırır.
(6) Her ilçe, kendi yerel sorunları ile ilgili olarak, merkez yürütme organı ile koordinasyon içinde çalışma
ve açıklama yapabilir.
(7) İlçe merkez yönetimi, ilçe başkanının veya üye tam sayısının üçte birinin (1/3) talebi halinde
olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılarda sadece toplantı nedeni olan konular görüşülür.
(8) İlçe merkez yönetimi, ihtiyaca göre, merkez yürütme organının olurunu alarak toplantılar, miting,
panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir. Partinin program ve hedeflerini
tanıtmak ve bilgilendirmek amacıyla içe dönük veya dışa açık toplantılar yapabilir.
(9) İlçe merkez yönetimi, parti merkez örgütlerinin alacağı kararlara uygun olarak, sorumlu oldukları
kendi ilçe sınırları dâhilinde bu kararların hayata geçirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmekle
sorumludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İlçe Kongreleri

Madde 35

İlçe Kongresi’nin Görev ve Yetkileri
Parti ilçe örgütlerinin en üst karar ve denetim organı olan ilçe kongresinin görev ve yetkileri şunlardır:
(1) İlçe başkanı ve ilçe merkez yönetim kurulu üyelerini gizli oyla seçmek;
(2) Parti ilçe örgütünün merkez denetleme organı tarafından denetlenen ve onaylanan kesin mali
hesaplarını kabul ederek aklamak veya reddederek mali hesaplar hakkında soruşturma açılmasına
karar vermek;
(3) Parti ilçe örgütünün merkez denetleme organı tarafından denetlenen ve onaylanan faaliyet raporunu
görüşüp kabul ederek yönetimi aklamak veya reddederek faaliyet raporu hakkında soruşturma
açılmasına karar vermek.
(4) İlçeyi ilgilendiren konularda kamu faaliyetleri veya diğer konular hakkında tavsiye kararları almak.

Madde 36

İlçe Kongre Toplantıları, Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
(1) İlçe kongreleri, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki (2) şekilde toplanır.
(2) İlçe kongrelerinin toplantı yeter sayısı, ilgili ilçeye bağlı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı
üzerine toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, toplantı tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde
yapılacak ikinci çağrı üzerine yapılacak ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı aranmaz.
(3) İlçe kongrelerinin karar yeter sayısı, aksi belirtilmediği takdirde, hazır bulunan üyelerin salt
çoğunluğudur.
(4) İlçe kongre toplantıları, genel başkanın veya onun yokluğunda ilçe başkanının konuşması ile açılır.
(5) Her ilçe kongre toplantısı başında, bir (1) başkan ve iki (2) sekreterden oluşan ilçe divan başkanlığı
oluşturulur ve gündem okunduktan sonra gündemdeki konular görüşülmeye başlanır.
(6) İlçe kongrelerinin bu tüzükte belirlenmeyen sair usul, çalışma, kural, görev ve yetkileri yönetmelikle
düzenlenir.

Madde 37

Olağan İlçe Kongreleri
(1) Olağan ilçe kongreleri, olağan genel kongre takvimi yapılmasından önce, iki (2) yılda bir
gerçekleşecek şekilde, ilçe merkez yönetiminin de görüşü alınarak Parti Meclisi tarafından
kararlaştırılır.
(2) İlçe kongrelerin toplantı yeri, tarihi ve gündemi ilçe merkez yönetimi tarafından en geç bir (1) hafta
önce günlük bir gazetede ilan ve partinin resmi internet sayfası üzerinden duyurularak bildirilir.
(3) Olağan ilçe kongrelerinde, ilçe merkez yönetimi belirlenir.
(4) İlçe merkez yönetimine aday olmak isteyen ilçeye bağlı üyeler, ilçe merkez örgütüne adaylık
başvurusu yapar.
(5) İlçe kongre gündemine üyelerin onda birinin (1/10) veya merkez yürütme organının talebi üzerine
eklemeler yapılabilir.
(6) İlçe kongrelerinde uygulanacak diğer usul, çalışma, yetki ve kurallar yönetmelikle belirlenebilir.

Madde 38

Olağanüstü İlçe Kongreleri
(1) Olağanüstü ilçe kongreleri ise olağanüstü durumlarda yapılır.
(2) İlçe kongreleri, üyelerden beşte birinin (1/5) yazılı talebi, ilgili ilçe merkez yönetimi veya merkez
yürütme organının kararıyla ya da ilgili ilçe merkez yönetiminin üye tam sayısının yarıdan bir
fazlasının altına düşmesi halinde otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır.
(3) Olağanüstü ilçe kongresi toplantılarının gündemi, toplantıyı talep edenlerce talep yazısında belirtilir.
Olağanüstü toplantı gündemine başka gündem maddesi eklenemez. Olağanüstü kongre çağrısı,
toplantı tarihinden en az üç (3) gün önce yapılır.
(4) İlçe kongrelerinin olağanüstü toplantı tarihi, yeri ve saati partinin resmi internet sayfası üzerinden ilan
edilerek ve ayrıca birer yazıyla ilgili ilçe örgütünde asılmak suretiyle üyelere duyurulur.

Madde 39

İlçe Kongre Toplantılarında Oy Verme
(1) Parti üyeleri; KKTC kimlik kartı, pasaportu veya ehliyeti ibraz ederek kesinleşmiş üye listesine göre
üye olduğunu kanıtladıktan sonra oy kullanmaya başlar.
(2) Parti üyeleri, kendilerine verilen mühürlü oy pusulaları üzerinde oylarını verilirler.
(3) Oyunu sandığa atan üyenin imzası alınır ve kimlik belgesi iade edilir.

Madde 40

İlçe Kongre Seçimleri
(1) Seçimler, gündemin kapanışından önce, gündemin en son maddesi olarak yapılır. İlçe kongrelerinde
yapılacak seçimler, ara verilmeksizin sonuçlanıncaya kadar devam eder.
(2) Seçilme yeterliliğine sahip her ilçe üyesi, tüzükçe belirlenmiş koşul ve kriterlere uymak şartı ile ilçe
kongrelerinde yapılacak seçimlerde aday olabilir veya aday gösterilebilir.
(3) İlçe başkanı adayı olmak isteyenler, ilçe kongresinden en geç bir (1) hafta önce ilgili ilçe merkez
örgütüne yazılı başvuruda bulunur. Diğer adaylık başvuruları ise ilçe kongre tarihinden en geç yetmiş
iki (72) saat önce ilgili ilçe merkez örgütüne yazılı olarak yapılır.
(4) İlçe kongre tarihine kırk sekiz (48) saat kalan süreden sonra yapılacak adaylıktan çekilme beyanları,
dikkate alınmaz. Bu süre bitiminden sonra adaylık başvuruları kesinleştirilerek ilan edilir
(5) İlçe başkan ve diğer merkez yönetim üyeleri adayları, ilgili ilçe merkez örgütü tarafından ayrı pusula
üzerinde soyadı esasına göre sıralanır. Oy pusulasındaki sıralamanın hangi soyadından başlayacağı
kurayla belirlenir. Pusulalarda, isimlerin yanına, işaret konacak kare veya daireye yer verilir. Bu
listeler yeteri kadar çoğaltılarak oy pusulası olarak kullanılmak üzere hazırlanarak ilçe kongre divan
başkanlığına teslim edilir. Divan başkanlığı oy pusulalarını mühürleyerek kullanıma hazır hale getirir.
(6) Oylar, mühürlü listedeki isimlerin yanında yer alan kare veya daire içine işaret konup sandığa atmak
suretiyle kullanılır. Seçilmesi gereken sayıdan az işaretli oy kullanılabilir, ancak fazla işaretli oylar
geçersiz sayılır. Sayım döküm sonucu en çok oya göre yapılacak sıralama ile belirlenir. Eşit oy
halinde divan başkanlığı tarafından kura çekilir. İlçe başkanı adayının bir (1) kişi olması veya ilçe
yönetimi için aranan üye tam sayısından fazla aday çıkmaması halinde seçilmiş sayılır.
(7) İlçe başkanı adayları arasından en fazla oyu alan kişi ilçe başkanı seçilir. Diğer ilçe merkez yönetim
üyeleri de en fazla oy alan sekiz (8) aday temelinde seçilir.
(8) İlçe kongrelerindeki tüm seçimler gizli oy açık sayımla yapılır. İlçe başkanı adayı oyu farklı, diğer ilçe
merkez yönetim üyelerinin oyu farklı sandıklara atılarak kullanılır.

ONUNCU BÖLÜM

İlçe Temsilcilikleri

Madde 41

İlçe Temsilcilikleri
(1) İlçe merkez yönetiminin ihtiyaç tespit etmesi halinde, ilgili ilçe sınırları içerisinde, Parti Meclisi
kararıyla ilçeye bağlı yerleşim birimlerinde ilçe temsilcilikleri oluşturulabilir. Bir temsilcilikte kaç
temsilcinin yer alacağı, temsilcilerin kimler olacağı, temsilcilik binasının nerede olacağı, temsilciliğe
hangi yerleşim birimlerinin bağlı olacağı hususları da ilçe merkez yönetiminin önerisi ve Parti
Meclisi’nin kararı ile belirlenir
(2) Bu temsilcilikler bağlı oldukları ilçe merkez yönetimine karşı doğrudan sorumludurlar.
(3) Bu temsilcilikler, parti meclisi, merkez yürütme organı ile bağlı bulundukları ilçe merkez yönetiminin
kararlarına uygun olarak faaliyet gösterirler.
(4) Herhangi bir temsilcilik parti meclisi tarafından gerekçesi açıklanarak feshedilebilir.
(5) İlçe temsilciliklerinin kuruluş, görev ve yetkileri, MYO tarafından hazırlanıp Parti Meclisi tarafından
onaylanıp yürürlüğe konacak bir yönetmelik ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Disiplin İşlemleri ve Cezaları

Madde 42

Disiplin İşlemleri
(1) Genel olarak merkez disiplin organına sevk yetkisi merkez yürütme organına aittir. Ancak parti meclis
üyeleri, merkez disiplin organı ve merkez denetleme organının başkan ve üyeleri ile parti
milletvekilleri hakkındaki sevk kararını Parti Meclisi verir. Parti Meclisi veya Merkez Yürütme
Organı, Merkez Disiplin Organına sevk kararı verirken, iddia edilen olguların gerçek olup olmadığını
incelemeksizin, itham olunan fiilin tüzüğe göre disiplin cezası gerektiren bir fiil olup olmadığına göre
sevk kararı verir.
(2) Merkez disiplin organına sevk yetkisine sahip organ, ilgili üye aleyhine istenilen disiplin cezasını da
kararlaştırır ve tüm ilgili belgeler ile birlikte konuyu yazılı olarak en geç karar tarihinden itibaren on
beş (15) gün içerisinde merkez disiplin organına iletir.
(3) Hakkında disiplin işlemi başlatılan kişiye merkez disiplin organı başkanı tarafından disiplin işlemine
konu olay, talep edilen disiplin cezası ve varsa ilgili belgeler, sevk tarihinden itibaren en geç bir (1)
hafta içerisinde, yazılı olarak iletilir ve bu konuda kendisinden en geç on beş (15) gün içerisinde yazılı
savunma istenir. Süresi içinde savunma yapmayanlar, bu hakkından feragat etmiş sayılırlar.
(4) Yazılı savunma için belirtilen süre sonunda merkez disiplin organı, disipline konu olayın toplantıda
görüşülüp karara bağlanması için tarih, saat ve yeri tespit ederek hakkında disiplin işlemi başlatılan
kişiyi, tüm tanıklıkları ve varsa şikâyetçileri dinlemek üzere tüm taraflara yazılı çağrıda bulunur.
Ancak toplantı için belirlenecek olan tarih, on beş (15) günlük yazılı savunma süresinin sona
ermesinden itibaren en erken on beş (15), en geç ise otuz (30) gün içinde olur.
(5) Hakkında disiplin işlemi başlatılan kişiye yapılacak olan yazılı çağrıda, talep edilen disiplin cezası ile
bu cezanın istenmesini gerektiren fiiller açıkça tekrardan belirtilir.
(6) Merkez disiplin organı, tüm ilgilileri dinledikten, yazılı savunmayı inceledikten ve varsa diğer
belgeleri değerlendirdikten sonra toplantı tarihinden en geç on beş (15) gün içerisinde kararını verir ve
yine aynı süre içerisinde ilgililere yazılı olarak iletir. Verilecek olan disiplin cezası, sevk yazısında
talep edilen disiplin cezasından daha ağır olamaz.
(7) Parti üyeleri hakkında verilen disiplin cezaları, ilgili üye ve bağlı bulundukları organlara duyurulur ve
dosyalarına işlenir.

Madde 43

Uzaklaştırma Yetkisi
Geçici ve kesin çıkarma istemiyle disipline sevk kararı veren organ, tedbir niteliğinde olmak üzere,
hakkında disiplin işlemi başlatılan üyeyi kesin karar verilinceye kadar parti içindeki görevlerinden derhal
uzaklaştırabilir. Bu süre içerisinde ilgili üye, parti için faaliyetlere katılamaz, herhangi bir karar teklifinde
bulunamaz ve partiden herhangi bir görev alamaz. Ancak böyle bir kişinin parti üyesi olmaktan
kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülükleri bu süre içerisinde aynen devam eder.

Madde 44

Disiplin Cezaları
Disiplin cezaları, kınama, partiden geçici olarak çıkarma ve partiden kesin olarak çıkarma olmak üzere üç
(3) tür cezadan oluşmaktadır.
(1) Kınama Cezası
İlgili üyeye yazılı olarak kusurunu bildirmek anlamını taşır.
(2) Partiden Geçici Olarak Çıkarma Cezası
İlgili üyenin en fazla bir (1) yıla kadar partiden ihracı anlamındadır. Bu süre içerisinde partiden geçici
olarak çıkarılan üye, parti içi faaliyetlere katılamaz, herhangi bir karar teklifinde bulunamaz ve
partiden herhangi bir görev alamaz. Ancak böyle bir kişinin parti üyesi olmaktan kaynaklanan
sorumluluk ve yükümlülükleri bu süre içerisinde aynen devam eder.
(3) Partiden Kesin Olarak Çıkarma Cezası
İlgili üyenin süresiz olarak parti ile ilişkisinin tamamen kesilerek ihraç edilmesi anlamını taşır.

Madde 45

Kınama Cezası Gerektiren Suçlar
(1) Parti yetkili organları tarafından kendisine verilen görev ve sorumlulukla bağdaşmayan davranışlarda
bulunmak;
(2) Kendisine partide görev verilmediği halde, verilmiş gibi davranmak ve o yönde faaliyet göstermek;
(3) Parti hiyerarşisini bozacak veya zedeleyecek davranışlarda bulunmak (ancak bu kural demokrasi,
çoğulculuk ve çok seslilik bağlamında üyelerin kendi düşüncelerini ifade etmelerine herhangi bir
engel teşkil etmez);
(4) Partiyi veya yetkili organları küçük düşürecek söz ve davranışlar sergilemek;
(5) Yetkili organlarca davet edildiği halde özrü olmadan toplantılara katılmamak;
(6) Yetkili parti organları tarafından verilen görevleri makul bir sebep göstermeksizin kabul etmemek
ve/veya
(7) Partiden izin almadan parti adına basına demeç vermek.

Madde 46

Partiden Geçici Olarak Çıkarma Cezası Gerektiren Suçlar
(1) Geçmişte kınama cezası aldığı bir suçu tekrar işlemek;
(2) Parti tüzük, program ve yönetmeliklerine veya yetkili organlar tarafından alınan kararlara aykırı
davranışlarda bulunmak;
(3) Partinin saptadığı amaçlara ve programa aykırı siyasal çalışmalarda bulunmak;
(4) Partililerin kişilikleri ile uğraşmak;
(5) Yetkili kurullardan izin almadan partiye ait herhangi bir evrak veya bilgiyi başkasına vermek veya
paylaşmak;
(6) Herhangi bir kademedeki yöneticilik görevini ihmal etmek ve/veya
(7) Parti tarafından tutulması gereken defter ve kayıtları yapılan ikazlara rağmen usulüne uygun olarak
tutmamak
(8) Parti içi bir seçimde, herhangi bir veya birden çok adayı medyada, sosyal medyada, dağıtacağı
bildiriler yoluyla ya da sosyal ortamda kötülemek, adını kirletici bir dil kullanmak, aday hakkında
gerçek dışı haber ortaya atmak ve/veya yaymak ve/veya adayın aleyhinde propaganda yapmak;”
(9) Parti içi bir seçimde bir veya birden çok adaya oy verilmemesini doğrudan teşvik etmek ve/veya”
(10) Parti içi bir seçimde veya partinin katıldığı bir seçimde, tercih edilecek ve/veya tercih edilmeyecek
aday listesi oluşturup bunun herhangi bir şekilde (örneğin, sözlü, yazılı, elektronik, vb. ortamda) bir
ya da birden fazla kişiye ulaşmasına sebep olmak ve/veya başkası tarafından oluşturulmuş böyle bir
listeyi herhangi bir şekilde bir ya da birden fazla kişiye iletmek.

Madde 47

Partiden Kesin Olarak Çıkarma Cezası Gerektiren Suçlar
(1) Aynı suçtan dolayı geçmişte partiden geçici olarak çıkarma cezası almak;
(2) 1 (bir) yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmış olmak;
(3) Affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikâp, ırza geçme, hileli iflas
ve benzeri yüz kızartıcı suçlamalardan dolayı mahkûm olmak;
(4) Partiye üyelik dışında bir konuda gerçek dışı beyanda bulunmak veya belge sunmak;
(5) Bir başka siyasal partiye üye olmak;
(6) Gizli tutulması gerekli bilgi, belge, gelişme ve olayları herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklamak
veya üçüncü kişilerle paylaşmak;
(7) Parti içinde, görev alacağı kamu hizmetlerinde ya da kamu görevleri ile kuracağı ilişkilerde kişisel
menfaatlere ve/veya aileye veya zümreye ilişkin menfaatlere yönelik çalışmalar yapmak;
(8) Parti üyesi olsun veya olmasın şiddet kullanma, ahlaka aykırı söz ve davranış sergilemek;
(9) Her ne şekilde olursa olsun seçimlere hile karıştırmak;
(10)Partinin resmi kayıtlarında tahrifat yapmak veya belgeleri ortadan kaldırmak.
(11)Parti içi bir seçimde, herhangi bir veya birden çok adayın (kendisi de dahil) kazanması için herhangi
bir kişiye menfaat temin etmek veya böyle bir menfaat vaat etmek;” “
(12)Parti içi bir seçimde, yukarıdaki on birinci (11.) fıkradaki menfaati veya menfaat vaadini kabul
etmek;”
(13)Parti içi bir seçimde, herhangi bir aday veya birden çok aday aleyhinde ırk, etnik, coğrafi, sınıfsal
köken; inanç, toplumsal cinsiyet ve/veya başka bir neden temelinde ötekileştirici propaganda
yapmak;”
(14)Parti-içi bir seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili şüphe yaratabilecek şekilde medya veya sosyal
medyada sözlü, yazılı beyanda bulunmak ya da bu şekilde basın açıklamaları yapmak ve/veya seçime
ilişkin herhangi bir belge, ses veya görüntüyü paylaşmak;”
(15)Partinin katıldığı bir seçimde, Parti’nin herhangi bir veya birden çok adayını ve/veya parti tüzel
kişiliğini medyada, sosyal medyada ya da sosyal ortamda kötülemek, adını kirletici bir dil kullanmak,
parti veya aday hakkında gerçek dışı haber ortaya atmak ve/veya yaymak ve/veya parti veya adayın
aleyhinde propaganda yapmak;”
(16)Partinin katıldığı bir seçimde, Parti’nin herhangi bir veya birden çok adayına ve/veya partiye oy
verilmemesini doğrudan teşvik etmek;”
(17)Partinin katıldığı bir seçimde, Parti’nin herhangi bir veya birden çok adayının (kendisi de dahil)
ve/veya partinin kazanması için herhangi bir kişiye menfaat temin etmek veya böyle bir menfaat vaat
etmek;”
(18)Yukarıdaki on yedinci (17.) fıkradaki menfaati veya menfaat vaadini kabul etmek ve/veya”
(19)Partinin katıldığı bir seçimde, Parti’ye ve/veya adaylarına rakip adayların lehinde propaganda
yapmak.

Madde 48

Af Yetkisi
(1) Kınama cezası alan bir üye aynı suçu dört (4) yıl içinde işlemediği takdirde kınama cezası affedilmiş
olur ve dosyasından silinir.
(2) Partiden geçici olarak çıkarma cezası alan kişinin cezasını affetme yetkisi parti meclisinindir.
(3) Partiden kesin olarak çıkarma cezası alan kişinin cezası, parti meclisinin alacağı karar üzerine bir
sonraki olağan genel kongre toplantısında görüşülüp karara bağlanır.

BEŞİNCİ KISIM

Mali İşler

Madde 49

Parti Gelirleri
Partinin gelir kaynakları aşağıdaki gibidir:
(1) Parti üyelerinden alınan giriş aidatı;
(2) Parti üyelerinden alınan üyelik aidatı;
(3) Adaylık için müracaat edenlerden alınan adaylık bedeli;
(4) Parti yayınlarının satış bedelleri;
(5) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satışından sağlanan gelirler;
(6) Parti kimlikleri ve parti makbuz, defter ve kâğıtlarının sağlanması karşılığı alınan paralar;
(7) Parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler;
(8) Parti tarafından düzenlenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor yarışması, konferans gibi
faaliyetlerden sağlanan gelirler;
(9) Partinin düzenlediği piyango gelirleri;
(10)Parti mal varlığından elde edilen gelirler;
(11)Parti yıllık bütçesinin yüzde ellisini (%50) aşmaması şartı ile özel bankalardan alınan krediler;
(12)Siyasal partilerin kurulmasını düzenleyen yasada belirlenen üst limiti aşmayan bağışlar; ve
(13)Devlet yardımları.

Madde 50

Gelirlerin sağlanma şekli
(1) Tüm parti gelirleri, parti tüzel kişiliği adına kabul edilir ve merkez yürütme organı tarafından
bastırılan makbuzlar karşılığı tahsil edilir.
(2) Parti örgüt kademeleri, aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyla merkez yürütme organına
karşı mali sorumluluk taşırlar.
(3) Sağlanan gelirin miktarıyla geliri sağlayan kişinin adı, soyadı ve makbuzu düzenleyenin imzası,
makbuzda yer alır.
(4) Makbuzlar beş (5) yıl süreyle muhafaza edilir. Ancak, partinin hükümette görev alması halinde, beş
(5) yıllık bu süre partinin hükümetten ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.
(5) İlçe merkez yönetimlerinin kontrolünde bulunan gelir makbuzlarının bir nüshası, parti genel merkezde
saklanmak üzere her altı (6) ayda bir genel sekretere iletilir.

Madde 51

Parti Giderleri ve Harcamaların Yapılmasında Gözetilecek Usul
(1) Parti amaçlarına aykırı harcama yapılamaz.
(2) Partinin tüm giderleri parti tüzel kişiliği adına yapılır. Tüm harcamalar makbuz, fatura veya benzeri
belgeler ile belgelenmelidir.
(3) Harcamalar, parti meclisi tarafından yıllık olarak belirlenen bütçeye uygun olarak, ilgili organın
kararıyla yapılır.
(4) Acil hallerin gerekli kıldığı harcamanın parti muhasebesine girebilmesi için, ilgili organın olumlu
kararı gerekir. Ancak parti meclisi tarafından önceden onaylanmış genel tarifeye bağlı giderler için ve
örgüt kademe bütçesi içerisinde ilgili kalemde belirtilen miktarı aşmamak şartıyla ayrıca karar
alınmasına gerek yoktur.
(5) Parti kademe örgütleri, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında üç (3) ayı
geçmeyen sürelerde hesap bildirimi yapmak zorundadırlar. Bu şekilde bildirilen hesaplar genel
hatlarıyla birlikte üç (3) aylık periyotlar halinde kamuoyuna duyurulur.

Madde 52

Muhafaza ve Harcamalardan Doğan Mali Sorumluluk
(1) Elde edilen gelirler ve demirbaş malzemelerin muhafazası ile yapılacak harcamalar, sözleşmeler ve
girişilecek diğer yükümlülükler; parti tüzel kişiliği adına, bu tüzükte yetkili kılınmış veya adına iş
yapılan organ tarafından işin niteliğine göre yetkilendirilmiş kişi veya kurul tarafından yapılır.
(2) Parti alt kademe yönetim organları, üst kademe ve genel merkeze karşı muhafaza ve harcamadan
ötürü şahsen ve müteselsilen sorumludurlar.
(3) Parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine ilişkin usul ve
esaslar, parti meclisi tarafından tespit edilir. Bu esaslara aykırı olarak veya parti meclisinin yazılı
oluru ile yetkili kılmadığı ya da sonradan bir kararla onaylamadığı alt kademe organların yaptığı
sözleşmeler ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kişiliği hiçbir surette sorumlu
tutulamaz. Yetkilendirilmeksizin veya oluru sağlanmamış işlem ve eylemlerden doğan tüm
sorumluluk, sözleşme veya yükümlülük getiren işlem altında imzası olan kişi veya kişilere aittir.

Madde 53

Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması ve Onaylanması
Partinin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.
(1) Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması:
(A) Her ilçe merkez yönetimi, tahmini gelir ve giderlerini gösteren bir (1) yıllık bütçe taslağını
hazırlar ve bu bütçe taslağını ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar genel
merkeze gönderir.
(B) İlçelerden gelen bütçe taslakları ile aynı süre içinde hazırlanacak genel merkez bütçe taslağı,
en geç ilgili takvim yılından önceki aralık ayı sonuna kadar Parti Meclisi tarafından incelenir
ve karara bağlanır.
(C) Parti Meclisi tarafından karara bütçe taslakları, partinin yıllık tahmini bütçesini oluşturur.
(2) Kesin Hesabın Hazırlanması ve Onaylanması:
(A) Her ilçe merkez yönetimi, bütçe yılını izleyen mart ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait bütçe
uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesabı ve tabloları hazırlayarak genel merkeze gönderir.
(B) Genel merkez de aynı sürede kesin hesabı ve tabloları hazırlar ve ilçelerden gelenlerle birlikte,
incelenip birleştirilerek karara bağlanmak üzere, Parti Meclisi’ne sunar.
(C) Parti Meclisi tarafından kararı bağlanan hesaplar, partinin kesin hesabını oluşturur.
(3) Genel Kongre Tarafından Aklanan Kesin Hesabın Bildirimi ve Denetimi:
(A) Parti genel merkezi, Genel Kongre’ye sunduğu kesin hesap örneğini, genel kongrenin bu
konuda aldığı kararın bir örneğini, Mahkeme ve Sayıştay’a mali denetim sırasında ihtiyaç
duyulacak bilgi ve belgeleri sağlayacak parti yetkilisinin adı, soyadı ve iletişim bilgilerinin
bulunduğu bir yazı ile birlikte, her genel kongrenin bitiminden itibaren en geç iki (2) ay içinde,
Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na vermek zorundadır.
(B) Partinin yetkilendirdiği kişinin adının, soyadının ve iletişim bilgilerinin bulunduğu yazının
ekinde, yetkilendirilen kişinin bu görevi kabul ettiğine dair imzalı bir yazısı bulunur.
(C) Kesin hesap bildirimleri ayrıca parti resmi internet sayfasından tüm üyelere ve kamuoyuna
açık bir şekilde yayınlanır.
(D) Mahkeme veya Sayıştay tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri partinin mali işlerden
sorumlu merkez yürütme organı üyesi sağlamakla ve gerekli makamlarda süresi içerisinde
iletmekle yükümlüdür.

ALTINCI KISIM

Parti Defterleri

Madde 54

Tutulacak Defter ve Kayıtlar
(1) Parti genel merkezi aşağıdaki defter ve kayıtları tutmakla yükümlüdür:
(A) Üye kayıt defteri;
(B) Üye dosyası;
(C) Merkez örgütlerinin karar defterleri;
(D) Gelen ve giden evrak kayıt defteri;
(E) Gelir ve gider defteri; ve
(F) Demirbaş kayıt defteri.
(2) İlçe merkez örgütleri de aşağıda belirtilen defter ve kayıtları tutmakla yükümlüdür:
(A) Üye dosyası;
(B) Karar defteri;
(C) Gelen ve giden evrak kayıt defteri;
(D) Gelir ve gider defteri; ve
(E) Demirbaş kayıt defteri.
(3) Tutulması zorunlu defterler dışında merkez yürütme organı tarafından gerekli görülen diğer defter ve
kayıtlar da tutulur.
(4) Parti genel merkezindeki defter ve kayıtların tutulmasından genel sekreter; ilçe merkez örgütlerindeki
defter ve kayıtların tutulmasından ilgili ilçe başkanı sorumludur.
(5) Tutulması zorunlu tüm defterlerin sayfaları mühürlenir. Kaç sayfadan ibaret olduğu arka sayfasına
yazılarak genel sekreter tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanır.

Madde 55

Karar Defterleri
(1) Karar defteri, ilgili organın kararlarını tarih ve numara sırasıyla ihtiva eder.
(2) Kararlar, kararın alınmasında oylamaya katılanlar tarafından imzalanır.
(3) Genel kongre ve ilçe kongreleri tarafından alınan kararları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak
özetlerinin altı, ilgili divan başkanlığı üyelerince imzalanır.

Madde 56

Gelir ve gider defteri
Parti adına elde edilen gelirlerin nerelerden alındığı ve nerelere harcandığı gelir ve gider defterlerine
açıkça geçirilir.

YEDİNCİ KISIM

Seçimler ve Adaylık

Madde 57

Seçimlerle İlgili Karar Yetkisi
Ülkede yapılacak her türlü seçime partinin tamamen veya kısmen katılıp katılmamasına karar verme
yetkisi Parti Meclisi’ne aittir.

Madde 58

Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Cumhurbaşkanlığı seçimine katılma kararı alınması halinde cumhurbaşkanı adayı, başvuran aday adayları
arasından Parti Meclisi tarafından gizli oyla belirlenir.

Madde 59

Milletvekili Adaylarının Belirlenmesi
Genel seçimlerde adayların belirlenmesinde sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir.
(1) Parti Meclisi milletvekilliği için adaylık başvuru tarihlerini belirler.
(2) Parti Meclisi, MYO’nun önerisi üzerine, kontenjan adaylarının sayısını ve aday listesindeki sıralarını
belirler ve bunlar MYO tarafından ön seçim yapılmadan önce tüm ilçe merkez örgütlerine bildirilir.
Kontenjan adaylarının sayısı, Siyasal Partiler Yasası’nda belirtilen orandan fazla olamaz. Kontenjan
adaylarının kimler olacağı, yasal niteliklere, parti tüzüğüne ve parti programına uygunluk esası da
gözetilerek, MYO tarafından belirlenir ve ön seçim neticesinden itibaren en geç iki (2) gün içerisinde
tüm ilçelere bildirilir.
(3) Adaylık başvurusu, doğrudan genel merkeze veya ilçe merkez örgütüne yapılır.
(4) Üst üste üç (3) olağan seçim dönemi ve her halükârda on beş (15) yıl milletvekili olarak görev yapmış
olan kişiler, milletvekilliği için partiden herhangi bir şekilde aday olamaz.
(5) MYO, başvurular üzerinde yasal niteliklere ve parti tüzüğüne uygunluk açısından gerekli ön
incelemeyi yaparak, aday adayı olabilecek ve olamayacak olan kişileri gösteren geçici nitelikte iki
ayrı liste hazırlar. Uygun olmayanlar listesinde, uygun olmama sebebine de yer verilir.
(6) Geçici listeler, Genel Merkez ve İlçe Merkez Örgütü binalarında bir (1) hafta süre ile askıda
bulundurulur; aynı süre boyunca Parti Meclisi ve İlçe Yönetim Kurullarının resmi sosyal medya
gruplarında da paylaşılır. Listeler, MYO’nun uygun göreceği, partiye ait diğer sosyal medya
gruplarında da bu süre boyunca paylaşılabilir.
(7) Bu süre zarfında herhangi bir parti üyesi, geçici listelerdeki isimlere, sadece yasa ve tüzükteki şartlara
uygunluk bakımından olmak üzere, varsa belgeleriyle birlikte fakat mutlaka gerekçeli olarak MYO’ya
iletilmek üzere Genel Merkez’e yazılı itirazda bulunulabilir.
(8) MYO, itirazları inceleyip uygun gördüğü değişikliği yaptıktan sonra, geçici listelerin son halini,
yapılmış olan itirazlarla birlikte Parti Meclisi’ne sunar. Parti Meclisi gerekli görmesi halinde listelerde
uygun gördüğü değişikliği yaparak, geçici listelerden “aday adayları kesin listesini” oluşturur ve
onaylar.
(9) Aday adayları kesin listesi üzerinden her seçim bölgesinde yapılacak ön seçim ile, parti adayları ve bu
adayların liste sıralamaları belirlenir. Ancak ön seçim neticesinde Siyasal Partiler Yasası’nda
öngörülen cinsiyet kotasına uygun bir oran ortaya çıkmazsa, merkez yürütme organı tarafından, ön
seçimde alınan oylara göre yasal kotaya uygun olarak kesin aday listesi oluşturulur.
(10)Ön seçimde eşit oy alanların liste sırası, çekilecek kura ile belirlenir. Ancak bu uygulama Siyasal
Partiler Yasası’nda öngörülen cinsiyet kotasına aykırı bir sonuç doğuracaksa, kura işlemi uygulanmaz
ve oranı bozmayacak aday seçilmiş sayılır.
(11)Ön seçim, o seçim bölgesinde partiye kayıtlı ve tüzükte belirtilen üyelik yükümlülüklerini yerine
getiren bütün üyelerin ön seçim seçmeni olarak, gizli oy açık tasnif esasına göre yapacakları seçimle,
parti adaylarını ve liste sıralamalarını belirlemeleridir.
(12)Aday listelerinde boşalma olması halinde bu boşluk, ön seçim neticesinde aday sıralamasında en çok
oy almış liste dışı adayın listeye dâhil edilmesiyle doldurulur. Böyle bir adayın bulunmaması veya
bahse konu adayın bu görevi kabul etmemesi halinde Parti Meclisi uygun gördüğü üyeyi parti adayı
olarak belirler.
(13)Parti Meclisi alacağı bir kararla parti genel başkanını, ön seçime girmeksizin, kendisinin talep ettiği
herhangi bir ilçe ve/veya sıradan milletvekili adayı gösterebilir.
(14)Yerel seçimlerde adayların saptanmasında uygulanacak sair usul, ilke ve kriterler yönetmelikle
düzenlenir.
(15)Bu madde amaçları bakımından, “seçim bölgesi” ifadesi, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda ona verilen anlamı taşır.

Madde 60

Yerel Seçimlerde Adayların Belirlenmesi
Yerel seçimlerde adayların belirlenmesinde sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir.
(1) Adaylık başvuruları, seçim takvimine göre Parti Meclisi tarafından belirlenecek tarihler arasında,
genel merkeze yazılı olarak yapılır.
(2) Merkez yürütme organı, başvurular üzerinde yasal niteliklere ve parti tüzüğüne uygunluk açısından
gerekli ön incelemeyi yaparak, aday adayı olabilecek ve olamayacak olan kişileri gösteren geçici
nitelikte iki ayrı liste hazırlar. Uygun olmayanlar listesinde, uygun olmama sebebine de yer verilir.
(3) Geçici listeler, Genel Merkez ve İlçe Merkez Örgütü binalarında bir (1) hafta süre ile askıda
bulundurulur; aynı süre boyunca Parti Meclisi ve İlçe Yönetim Kurullarının resmi sosyal medya
gruplarında da paylaşılır. Listeler, MYO’nun uygun göreceği, partiye ait diğer sosyal medya
gruplarında da bu süre boyunca paylaşılabilir.
(4) Bu süre zarfında herhangi bir parti üyesi, geçici listelerdeki isimlere, sadece yasa ve tüzükteki şartlara
uygunluk bakımından olmak üzere, varsa belgeleriyle birlikte fakat mutlaka gerekçeli olarak MYO’ya
iletilmek üzere Genel Merkez’e yazılı itirazda bulunulabilir.
(5) MYO, itirazları inceleyip uygun gördüğü değişikliği yaptıktan sonra, geçici listelerin son halini,
yapılmış olan itirazlarla birlikte Parti Meclisi’ne sunar. Parti Meclisi gerekli görmesi halinde listelerde
uygun gördüğü değişikliği yaparak, geçici listelerden “aday adayları kesin listesini” oluşturur ve
onaylar.
(6) Partinin her bir ilçeye bağlı seçim bölgelerindeki belediye başkan adayları ile belediye meclisi
adayları ve sıralamaları, aday adayları kesin listesi içinden, ilçe merkezindeki parti üyelerinin
katılımıyla yapılacak olan ön seçim ile belirlenir.
(7) Ancak ön seçimde, Siyasal Partiler Yasası’nda öngörülen cinsiyet kotasına uygun bir netice ortaya
çıkmazsa, merkez yürütme organı tarafından, ön seçimde alınan oylara göre yasal kotaya uygun olarak
kesin aday listesi oluşturulur.
(8) Ön seçimde eşit oy alanların liste sırası, çekilecek kura ile belirlenir. Ancak bu uygulama Siyasal
Partiler Yasası’nda öngörülen cinsiyet kotasına aykırı bir sonuç doğuracaksa, kura işlemi uygulanmaz
ve oranı bozmayacak aday seçilmiş sayılır.
(9) Aday listelerinde meydana gelecek boşalmalar, ön seçimle oluşmuş sırada başka biri yoksa, Parti
Meclisi’nin belirleyeceği isimlerle doldurulur.
(10)Yerel seçimlerde adayların saptanmasında uygulanacak sair usul, ilke ve kriterler yönetmelikle
düzenlenir.
(11)Bu madde amaçları bakımından, “seçim bölgesi” ifadesi, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda ona
verilen anlamı taşır.

Madde 61

Parti Üyesi Olmayanların Adaylık Başvurusu
(1) Milletvekili ve yerel seçimlere aday adaylığı için parti üyesi olma şartı aranmaz, ancak bu gibi
kişilerin partiden aday gösterilmeleri için partinin üye olma ve adaylık şartlarını haiz olmaları gerekir.
(2) Parti üyesi olmadan aday gösterilip seçilenler, parti üyeliliğine alınmış sayılırlar.
(3) Seçilenler, üyelik kaydı ve adaylık için gereken evrakları, seçim sonuçlarının ilanından sonra on (10)
gün içinde ilgili ilçe merkez yönetimine vererek üyelik kayıt işlemlerini yaparlar.
(4) Parti üyesi olmaksızın partiden aday olan kişiler, adaylıklarının kesinleşmesi tarihinden itibaren bu
tüzükteki disipline ilişkin tüm kurallara tabi olurlar. Bu kişilerin daha sonra yukarıdaki ikinci fıkra
uyarınca üye olmaları veya üyeliğe başvurma yoluyla üye olmaları halinde, adaylık sürecindeki
eylemlerinden dolayı aleyhlerine disiplin işlemleri başlatılabilir.

Madde 62

Adaylık Şartları
(1) Herhangi bir seçimde partiden aday olmak için başvuruda bulunan veya kontenjan adayı olacak olan
kişiler, elli dokuzuncu (59.) veya altmışıncı (60.) maddelerdeki kurallar çerçevesinde ve bunun
yanında aşağıdaki şartları da sağlamaları halinde, yapılacak olan ön seçime katılabilirler veya partiden
kontenjan adayı gösterilebilirler.
(A) Parti Meclisi tarafından belirlenecek olan aday adaylığına başvuru bedelini ön seçim öncesi bir
tamam ödemek (ancak belirlenen miktarı ödeyemeyeceğini belgeleyenlerin ödemesi, Parti
Meclisi’nin alacağı bir kararla parti tarafından kısmen veya tamamen karşılanabilir);
(B) Yapılacak olan ön seçim öncesinde veya kontenjan adaylarının açıklanmasından önce partiye
yedinci (7.) maddenin birinci (1.) fıkrasının A ve B bentlerinde belirtilen şekilde güncel mal
varlıklarını gösteren beyanname vermek;
(C) Aday adaylığına başvuru tarihinden veya kontenjan adaylarının açıklanma tarihinden en çok bir
(1) ay önce temin edilmiş olan sabıka kaydı belgesi vermek; ve
(D) Seçim süresince ve ayrıca seçilmesi halinde seçimden sonra partinin amaçlarına ve programına
uyacağına dair adaylık taahhütnamesini imzalamak.
(2) Partiden herhangi bir seçim için aday gösterilen kişilerin yukarıdaki birinci (1.) fıkranın B bendi
uyarınca partiye sunmuş oldukları mal varlıklarını gösteren beyannameleri, seçilmeleri halinde,
partinin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılır.

SEKİZİNCİ KISIM

Kamuoyu Bilgilendirmeleri

Madde 63

Kamuoyu Bilgilendirme Çalışmaları
(1) Parti, bir yandan amaçları, diğer yandan ise faaliyetleri ve yürüteceği çalışmalarla ortaya koyacağı
düşünceleri hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla merkez yürütme organının önerisi
ve Parti Meclisi’nin kararı ile her türlü görsel, işitsel ve yazılı medya faaliyetinde (internet sitesi,
radyo, televizyon kanalı kurmak gazete, dergi çıkarmak gibi) bulunabilir veya hizmet alabilir ve bu
doğrultuda her türlü taşınır ve taşınmaz mal elde edebilir.
(2) Bu tür çalışmaların usul ve esasları, gerekli olması halinde çıkarılacak olan bir yönetmelikle belirlenir.

DOKUZUNCU KISIM

Parti Tüzük ve Program Değişikliği

Madde 64

Parti Tüzük ve Program Değişikliği
(1) Bu tüzük, parti programı ile bir bütün teşkil eder. Parti tüzük ve programında, genel kongrede hazır
bulunanların üçte iki (2/3) çoğunluğunun kararı ile değişiklik yapılabilir.
(2) Tüzükte yapılacak değişiklikler, genel kongrede aksine bir karar vermedikçe, kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
(3) Partinin tüzük ve/veya programında değişikliğe dair herhangi bir önergenin genel kongrede
görüşülebilmesi için, önergenin, genel başkan veya Parti Meclisi veya merkez yürütme organı
tarafından veya Genel Kongre üyelerinin en az yirmide biri (1/20) tarafından yapılmış olması ve genel
kongre tarihinden en geç yedi (7) gün öncesine kadar MYO’ya bildirilmiş olması gerekir. Değişiklik
önergesinde değiştirilmek istenen maddeler ve bunlarda nasıl bir değişiklik istendiğine yer verilir.
Genel kongrede görüşülecek olan tüm değişiklik önergeleri Genel Kongre tarihinden en az kırk sekiz
(48) saat önce MYO tarafından üyelere e-posta yoluyla iletilir.

ONUNCU KISIM

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1

Geçici Parti Örgütleri

Partinin ilk genel kongresi yapılıncaya kadar parti örgütlenmesi aşağıdaki gibi olacaktır.
1. Kurucular Kurulu, partinin kurucularından oluşur ve ilk genel kongreye kadar genel kongrenin
sahip olduğu tüm görev ve yetkilere sahiptir. Bu kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır.
2. Kurucular Kurulu, partinin tüzel kişiliğini kazanmasından itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat
içerisinde toplanarak aşağıda belirtilen organları oluşturur.
(A) Kurul, kendi üyeleri arasından seçeceği bir kişiyi geçici genel başkan olarak belirler. Geçici
genel başkan, ilk genel kongreye kadar bu tüzükte parti genel başkanı için belirtilen tüm
görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.
(B) Kurul, kendi üyeleri arasından seçeceği 25 (yirmi beş) kişiden oluşan geçici parti meclisini
oluşturur. Bu organ, ilk genel kongreye kadar bu tüzükte parti meclisi için belirtilen tüm
görev ve yetkilere sahiptir. Geçici parti meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır
ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır.
(C) Kurul, kendi üyeleri arasından seçeceği 3 (üç) üyeden oluşan geçici merkez disiplin organını
oluşturur. Bu organ, ilk genel kongreye kadar bu tüzükte parti merkez disiplin organı için
belirtilen tüm yetki ve sorumluluklara sahiptir. Geçici merkez disiplin organı, üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alır.
(D) Kurul, kendi üyeleri arasından seçeceği 3 (üç) üyeden oluşan geçici merkez denetleme
organını oluşturur. Bu organ, ilk genel kongreye kadar bu tüzükte parti merkez denetleme
organı için belirtilen tüm yetki ve sorumluluklara sahiptir. Geçici merkez denetleme organı,
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile alır.
3. Bu maddenin (2)’nci fıkrasının (B) bendinde belirtilen şekilde oluşturulan geçici parti meclisi,
oluşturulmasını müteakip en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde toplanarak kendi üyeleri arasından
seçeceği 11 (on bir) üyeden oluşan geçici merkez yürütme organını oluşturur. Bu organ, ilk genel
kongreye kadar bu tüzükte parti merkez yürütme organı için belirtilen tüm görev ve yetkilere
sahiptir. Geçici merkez yürütme organı, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve
kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır.
4. Geçici merkez yürütme organı, oluşturulmasını takip eden en geç 48 (kırk sekiz) saat sonra, kendi
üyeleri arasından seçeceği bir kişiyi geçici genel sekreter olarak belirler. Geçici genel sekreter, ilk
genel kongreye kadar bu tüzükte genel sekreter için belirtilen tüm görev, yetki ve sorumluluklara
sahiptir.
5. Geçici merkez yürütme organı partinin tüzel kişiliği kazanmasından itibaren en geç 2 (iki) ay
içerisinde parti üyeleri arasından her ilçe için geçici ilçe merkez örgüt yönetimini belirleyip onay
için geçici parti meclisine sunar. Geçici ilçe merkez örgüt yönetimi sayısı, önceden geçici parti
meclisi tarafından belirlenir. Geçici parti meclisi, kendisine sunulan isimleri en geç 1 (bir) hafta
içinde karara bağlar ve geçici ilçe merkez örgütleri ile yönetimi oluşturulur. Geçici ilçe merkez
örgütleri, ilk genel kongreye kadar bu tüzükte ilçe merkez örgütleri için belirtilen tüm yetki ve
sorumluluklara sahiptir. Geçici ilçe merkez örgütleri, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır
ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır.

Geçici Madde 2

Geçici İlçe Merkez Örgütleri Oluşturulana Kadar Parti Üyeliği
Geçici ilçe merkez örgütleri oluşturulana kadar parti üyeliğine ilişkin yapılacak olan başvurular parti genel
merkezine yapılır ve bu gibi başvuruların sonuçlandırılmasında olağan üyelik prosedürünün parçası olan
ilçe merkez örgütü değerlendirmesi veya görüşü aranmaz.

Geçici Madde 3

İlk Üç Yıl İçinde Seçim Olması Halinde Aday Saptama Yöntemi
Parti tüzel kişiliğinin kazanılmasından itibaren ilk 3 (üç) yıl içinde ülkede herhangi bir seçim olması
halinde, partiden gösterilecek adaylar parti meclisi tarafından belirlenir.

Geçici Madde 4

İlk İki Yıl İçinde Tüzük ve/veya Program Değişikliği
(1) Partin tüzel kişiliğinin kazanılmasından itibaren ilk 2 (iki) yıl içinde parti tüzüğünde veya
programında değişiklik yapılması ile ilgili genel kongre toplantıları üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile yapılır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
(2) Partinin tüzük ve/veya programında değişiklik yapılmasıyla ilgili konularda karar alınmasına ilişkin
önerilerin genel kongrede görüşülebilmesi için, bu öneriler, genel başkan, parti meclisi, merkez
yürütme organı veya genel kongre üyelerinin en az yirmide biri (1/20) tarafından yapılmış olması
gerekir.
(1) Elde edilen gelirler ve demirbaş malzemelerin muhafazası ile yapılacak harcamalar, sözleşmeler ve
girişilecek diğer yükümlülükler; parti tüzel kişiliği adına, bu tüzükte yetkili kılınmış veya adına iş
yapılan organ tarafından işin niteliğine göre yetkilendirilmiş kişi veya kurul tarafından yapılır.
(2) Parti alt kademe yönetim organları, üst kademe ve genel merkeze karşı muhafaza ve harcamadan
ötürü şahsen ve müteselsilen sorumludurlar.
(3) Parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine ilişkin usul ve
esaslar, parti meclisi tarafından tespit edilir. Bu esaslara aykırı olarak veya parti meclisinin yazılı
oluru ile yetkili kılmadığı ya da sonradan bir kararla onaylamadığı alt kademe organların yaptığı
sözleşmeler ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kişiliği hiçbir surette sorumlu
tutulamaz. Yetkilendirilmeksizin veya oluru sağlanmamış işlem ve eylemlerden doğan tüm
sorumluluk, sözleşme veya yükümlülük getiren işlem altında imzası olan kişi veya kişilere aittir.