• BİRİNCİ KISIM

  Genel Hükümler

  Madde 1

  Partinin Adı, Merkezi ve Amblemi(1) Partinin adı “Halkın Partisi” olup, kısaca “HP” olarak isimlendirilir.
  (2) Partinin genel merkezi Lefkoşa’dadır.
  (3) Partinin amblemi, beyaz zemin üzerine iki yatay kırmızı çizgi ile yanında “HP” ve altında “Halkın Partisi”nin lacivert renkle yazılı olduğu ekte gösterilen amblemdir.

   

  Madde 2

  Partinin AmaçlarıPartinin amacı, yeni bir siyaset anlayışıyla insan hakları, demokrasi, laiklik, sosyal adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik, liyakat ve hukukun üstünlüğü temelinde halk iradesini esas alan iyi yönetim ilkesine dayalı bir sistem kurmak ve halkın hayat kalitesini arttırmaktır. Böylece bu parti halkın bağımlılığını azaltacak, öz güvenini yeniden tesis edecek ve gerek diğer devletler, gerekse diğer toplumlar nezdinde Kıbrıs Türk halkına saygınlık kazandıracaktır. Bu amaçları hayata geçirebilmek için her hâl ve şartta partizanlığa, yolsuzluğa, usulsüzlüğe, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, israfa, keyfiliğe ve kötü yönetime neden olabilecek her türlü tutum ve davranışa karşı etkili bir mücadele verecektir.

 • İKİNCİ KISIM

  Partiye Üyelik

  Madde 3

  ÜyelikÜyeliğe giriş beyannamesi imzalayıp partinin amaçlarına ve programına uygun davranma taahhüdünde bulunan herkes, üyeliğe dair bu tüzükte yer alan diğer şartları sağlaması kaydıyla üye olabilirler.

   

  Madde 4

  Üyelik ŞartlarıPartiye üyelik şartları aşağıdaki gibidir.
  (1) KKTC mevzuatına göre siyasal bir partiye üye olma hakkına sahip olmak;
  (2) Partinin amaçlarını ve programını benimsediğini ve bu partinin üyesi olduğu sürece bu amaçlara ve programa bağlı kalmayı kabul ettiğini taahhüt etmek,
  (3) Partiye üyelik aidatını düzenli olarak zamanında ödemeyi taahhüt etmek;
  (4) 1 (bir) yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikâp, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olmamış olmak; ve (5) Başvuru anında başka bir siyasal partinin üyesi olmamak.

   

  Madde 5

  Üyelik Prosedürü(1) Partiye üye olmak isteyen kişi, ikamet ettiği ilçedeki parti merkez örgütüne veya genel merkeze üyeliğe giriş beyannamesini doldurarak imzalamak, parti meclisi tarafından belirlenecek olan giriş aidatını ödemek (ancak belirlenen aidat miktarını ödeyemeyeceğini belgeleyenlerin aidatı merkez yürütme organının alacağı bir kararla parti tarafından kısmen veya tamamen karşılanabilir) ve aşağıda belirtilen diğer belgeleri teslim etmek suretiyle bireysel başvuruda bulunur. Bu başvurunun partinin resmi internet sitesi üzerinden de yapılması mümkündür.
      (A) KKTC Kimlik Kartı fotokopisi;
      (B) En geç 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 2(iki) adet vesikalık fotoğraf;
      (C) Öğrenci belgesi (eğer öğrenciyse);
      (D) Stajyer belgesi (eğer stajyerse);
      (E) Devletten aldığı maddi yardımla hayatını idame ettiğini gösteren resmi belge (eğer varsa);
      (F) Emekli ise emekliliğini gösteren belge (eğer emekliyse);
      (G) Polisten temin edilmiş olan güncel karakter belgesi; ve
      (H) Güncel adresini gösteren herhangi bir resmi belge.
  (2) Partiye üyelik başvurusu sadece bireysel olarak yapılabilir. Topluca yapılacak üyelik başvuruları ya da bu yönde kamuoyuna dönük olarak yapılacak açıklamalar üye olmak bakımından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz ve parti tarafından değerlendirilmeye alınmaz. Ancak, partinin ilçe merkez örgütüne şahsen ulaşım konusunda fiziki engeli bulunan kişilere gerekli kolaylık ilçe merkez örgütü tarafından sağlanabilir.
  (3) Üyelik başvurularının ilk değerlendirmesini başvuru sahibinin ikamet ettiği yerdeki ilçe merkez örgütü yapar ve olumlu ya da olumsuz görüşünü yazılı olarak tüm başvuru belgeleriyle birlikte en geç 10 (on) gün içerisinde parti merkezine ulaştırır.
  (4) Parti merkezine ulaştırılan tüm belgeler ile ilgili ilçe merkez örgütünün görüşü merkez yürütme organı tarafından değerlendirilmeye tabi tutulur. Merkez yürütme organı, üyelik başvurusu konusundaki kararını tüm başvuru belgeleri, ilçe merkez örgütü görüşü ve bu tüzükte belirtilen şartları dikkate alarak, başvuru tarihinden itibaren en geç 25 (yirmi beş) gün içinde alır. Bu karar başvuru tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde başvuru sahibine bildirilir.
  (5) Üyeliğe kabul edilenlerin üyelik kaydı üye kayıt dosyasına işlenir. Üye veri tabanı hem parti merkezinde hem de ilgili ilçe örgütünde saklanır. Üye listeleri en geç her 6 (altı) ayda bir güncellenir.
  (6) Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur. Başvurusu reddedilen kişi, kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yazılı olarak Parti Meclisi’ne itiraz edebilir. Parti Meclisi bu itirazı 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlar. Bu karar kesindir.

   

  Madde 6

  Partiye Üye Olamayacak KişilerAşağıda belirtilen kişiler bu partiye üye olamazlar.
  (1) Herhangi bir başka siyasal partide genel başkan, eş genel başkan veya genel sekreter görevi almış olan kişiler;
  (2) Herhangi bir siyasal partiden milletvekili seçildikten sonra milletvekilliği devam ederken bir başka siyasal partiye geçiş yapmış olan kişiler;
  (3) Herhangi bir siyasal partiden belediye başkanı seçildikten sonra belediye başkanlığı devam ederken bir başka siyasal partiye geçiş yapmış olan kişiler;
  (4) Başka bir siyasal partiden milletvekili olarak seçilip milletvekilliği devam eden kişiler; ve
  (5) Siyasal Partiler Yasası’na göre herhangi bir siyasal partiye üye olamayacak olan kişiler.

   

  Madde 7

  Geçmişte Siyasette Yer Alanların Partiye ÜyeliğiBu tüzüğün 6. maddesine halel gelmeksizin, partiye üyelik başvurusu yapan kişinin, herhangi bir siyasal partinin ilçe merkez örgütü (o ilçeye bağlı örgüt başkanları dâhil), merkez yürütme organı veya merkez karar organında görev almış olması ya da herhangi bir siyasal partiden belediye başkanı, belediye meclis üyesi veya milletvekili olarak aday olmuş veya seçilmiş olması durumunda aşağıdaki üyelik prosedürü takip edilir.
  (1) Partiye üye olmak isteyen kişi, ikamet ettiği ilçedeki parti merkez örgütüne veya genel merkeze üyeliğe giriş beyannamesi doldurarak imzalamak, Parti Meclisi tarafından belirlenecek olan giriş aidatını ödemek, geçmiş siyasi hayatında almış olduğu görevler bağlamında bu partinin amaçlarına ve programına ters düşecek herhangi bir davranışının olup olmadığına dair yazılı bir izahat vermek ve aşağıda belirtilen diğer belgeleri elden teslim etmek suretiyle bireysel başvuruda bulunur.
      (A) Başvuranın şahsına, eşine ve 18 (on sekiz) yaşından küçük çocuklarına ait taşınmaz mallarının, para, hisse senetleri, tahviller ile asgari ücretin 5 (beş) katı değerindeki ziynet eşyası ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleri içeren yazılı bir beyanname;
      (B) Yukarıda belirtilen taşınır ve taşınmaz malların ne şekilde ve hangi kaynakla elde edildiğini açıklayan yazılı bir beyanname;
      (C) Daha önce üye olduğu siyasal parti ile ilişkisini kestiğine dair belge;
      (D) KKTC Kimlik Kartı fotokopisi;
      (E) En geç 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf;
      (F) Öğrenci belgesi (eğer öğrenciyse);
      (G) Stajyer belgesi (eğer stajyerse);
      (H) Devletten aldığı maddi yardımla hayatını idame ettiğini gösteren resmi belge (eğer varsa);
      (I) Emekli ise emekliliğini gösteren belge (eğer emekliyse);
      (J) Polisten temin edilmiş olan güncel karakter belgesi; ve
      (K) Güncel adresini gösteren herhangi bir resmi belge.
  (2) Üyelik başvurularının ilk değerlendirmesini başvuru sahibinin ikamet ettiği yerdeki ilçe merkez örgütü yapar ve olumlu ya da olumsuz görüşünü yazılı olarak tüm başvuru belgeleriyle birlikte en geç 10 (on) gün içerisinde parti merkezine ulaştırır.
  (3) Parti merkezine ulaştırılan tüm belgeler ile ilgili ilçe merkez örgütünün görüşü merkez yürütme organı tarafından ön değerlendirilmeye tabi tutulur.
  (4) Merkez yürütme organı, üyelik başvurusu konusundaki kararını tüm başvuru belgeleri, ilçe merkez örgütü görüşü ve bu tüzükte belirtilen şartları dikkate alarak, başvuru sahibini de dinledikten sonra, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde verir. Bu karar başvuru tarihinden itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
  (5) Bu madde uyarınca başvuru yapan kişilerin partiye üye olabilmesi için merkez yürütme organının üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) olumlu oy vermesi gereklidir.
  (6) Üyeliğe kabul edilenlerin üyelik kaydı üye kayıt dosyasına işlenir.
  (7) Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur. Başvurusu reddedilen kişi, kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yazılı olarak Parti Meclisi’ne itiraz edebilir. Parti Meclisi bu itirazı 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlar. Bu karar kesindir.

   

  Madde 8

  Parti Üyelerinin Hak ve Sorumlulukları(1) Parti üyeleri olağan ikamet yerlerinde bulunan parti ilçe merkez örgütüne bağlıdır.
  (2) Üyeler, bu tüzük kuralları çerçevesinde, Parti Meclisi tarafından kararlaştırılan miktarda aylık üye aidatını düzenli olarak öderler. Aidatını ödemeyen üyeler parti içi seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar.
  (3) Parti üyeleri, üye oldukları süre içerisinde partinin amaçlarına ve programına bağlı kalırlar.
  (4) Parti üyeleri, halktan gelen şikâyet veya istekleri partinin yetkili organlarına iletmek ve bu konuda atılan adımları veya alınan kararları ilgili kişilere iletmekle yükümlüdürler.
  (5) Parti üyeleri, parti içi seçimler de dâhil olmak üzere, partinin tüm faaliyetlerine katılırlar.
  (6) Üyeler, görevli oldukları parti içi kurulların toplantıları ile çalışmalarına katılmak ve kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.
  (7) Parti içi yetkili organların alacağı kararlara üyeler uymak ve bu doğrultuda hareket etmekle yükümlüdürler. Ancak bu yükümlülük demokrasi, çoğulculuk ve çok seslilik bağlamında üyelerin kendi düşüncelerini ifade etmelerine herhangi bir engel teşkil etmez.
  (8) Aşağıdaki (9)’uncu fıkraya halel gelmeksizin parti üyeleri, üyelik başvurularının kabul edilmesinden itibaren üyeliğe dair tüm haklara sahip olup, üyeliklerinin onaylanma tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde parti içi yapılacak olan seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar. Ancak parti meclisi, ilk genel kongre öncesindeki dönem için bu kuralı alacağı bir karar ile kaldırabilir veya uygun gördüğü doğrultuda kısaltabilir.
  (9) Yukarıdaki (8)’inci fıkraya halel gelmeksizin parti üyeleri, üyelik başvurularının kabul edilmesinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe parti meclisi ve merkez yürütme organı üyeliği yapamaz ve genel başkan adayı olamazlar. Ancak parti meclisi, ilk genel kongre öncesindeki dönem için bu kuralı alacağı bir karar ile kaldırabilir veya uygun gördüğü doğrultuda kısaltabilir.
  (10) Hiçbir üye, kendi veya ikinci dereceden yakınlarının üyeliğini doğrudan ilgilendiren bir konunun görüşüleceği toplantıya katılamaz ve oy kullanamaz.

   

  Madde 9

  Parti Üyeliğinin KaybıAşağıdaki hallerde parti üyeliği sona erer.
  (1) Partiden kesin olarak çıkarılma cezası almak;
  (2) Parti üyeliğine kabul edilen kişinin başvuru sırasında parti üyeliği şartlarına sahip olmadığının tespiti;
  (3) Bir başka siyasal partiye üye olmak;
  (4) Parti üyeliği için gerekli şartları sonradan kaybetmek;
  (5) Üyelikten istifa etmek; veya
  (6) Vefat etmek.

   

  Madde 10

  Üyelik AidatıAPartiye üye olarak kayıtlı bulunan herkes, bu madde kuralları uyarınca parti meclisi tarafından belirlenecek olan üyelik aidatını parti meclisi tarafından belirlenen periyotlar halinde düzenli olarak ödemekle yükümlüdür.
  (1) Azaltılmış Üyelik Aidatı
  Partiye üye olarak kayıtlı bulunan herkes, bu madde kuralları uyarınca parti meclisi tarafından belirlenecek olan üyelik aidatını parti meclisi tarafından belirlenen periyotlar halinde düzenli olarak ödemekle yükümlüdür.
  (1) Azaltılmış Üyelik Aidatı
  İşsizler, öğrenciler, geliri sadece sosyal sigorta dairesinden emeklilik maaşı alanlar, devletten almakta olduğu maddi yardım ile hayatını idame ettirenler, aylık geliri asgari ücretin altında olanlar ile stajyer olarak çalışanlara uygulanır.
  (2) Seçilmiş Üyelik Aidatı
  Seçim neticesinde maaş kazandıran herhangi bir mevki, makam veya pozisyonda görev yapan parti üyelerine uygulanır.
  (3) Standart Üyelik Aidatı
  Tüm diğer parti üyelerine uygulanır.

 • ÜÇÜNCÜ KISIM

  Parti Örgütleri

  Madde 11

  Parti ÖrgütleriParti örgütleri aşağıda belirtilen şekilde oluşur.
  (1) Merkez Örgütleri:
      (A) Genel Kongre
      (B) Parti Meclisi
      (C) Genel Başkan
      (D) Merkez Yürütme Organı
      (E) Genel Sekreter
      (F) Merkez Disiplin Organı
      (G) Merkez Denetleme Organı
  (2) İlçe Örgütleri:
      (A) İlçe Merkez Örgütleri
      (B) İlçe Temsilcilikleri

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Kongre

  Madde 12

  Genel Kongre’nin OluşumuGenel kongre aşağıdaki kişilerden oluşur.
  (1) Parti kurucuları;
  (2) Parti eski genel başkanları; ve
  (3) Tüm parti üyeleri.

   

  Madde 13

  Genel Kongre’nin Görev ve YetkileriPartinin en üst karar ve denetim organı olan genel kongrenin görev ve yetkileri şunlardır:
  (1) Genel başkanı ve parti meclisinin üyelerini gizli oyla seçmek;
  (2) Partinin tüzük ve programını kabul etmek veya değiştirmek;
  (3) Partinin kesin mali hesaplarını kabul ederek parti meclisini aklamak veya reddederek mali hesaplar hakkında soruşturma açılmasına karar vermek;
  (4) Parti meclisinin faaliyet raporunu görüşüp kabul ederek yönetimi aklamak veya reddederek faaliyet raporu hakkında soruşturma açılmasına karar vermek;
  (5) Toplumu, Devlet ve Hükümeti ilgilendiren konularda kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında tavsiye kararları veya bağlayıcı kararlar almak;
  (6) Parti tüzel kişiliğinin geleceği konusunda karar vermek;
  (7) Parti tüzel kişiliğinin feshine karar verilmesi halinde parti mallarının tasfiyesi ve intikal şekli ile yerini karara bağlamak;
  (8) Siyasal Partiler Yasası’nda ve parti tüzüğünde verilen diğer görevleri ifa etmek, gündeminde yer alan konuları tartışıp karara bağlamaktır.

   

  Madde 14

  Genel Kongre Toplantıları, Toplantı ve Karar Yeter Sayıları(1) Genel kongre, olağan ve olağanüstü olmak üzere 2 (iki) şekilde toplanır.
  (2) Genel kongrenin toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, toplantı tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılacak ikinci çağrı üzerine yer alacak ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı aranmaz.
  (3) Genel kongrenin karar yeter sayısı, bu tüzükte aksi belirtilmediği takdirde, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.
  (4) Genel kongre toplantıları, genel başkanın konuşması ile açılır.
  (5) Her genel kongre toplantısı başında, 1 (bir) başkan, 1 (bir) başkan yardımcısı ve 3 (üç) sekreterden oluşan divan başkanlığı oluşturulur ve gündem okunduktan sonra gündemdeki konular görüşülmeye başlanır.
  (6) Genel kongrenin bu tüzükte belirlenmeyen sair usul, çalışma, kural, görev ve yetkileri yönetmelikle düzenlenir.

   

  Madde 15

  Olağan Genel Kongre Toplantısı(1) Genel kongrenin olağan toplantıları her 2 (iki) yılda bir merkez yürütme organının önerisi ve parti meclisinin kararı ile belirlenen tarih, yer ve saatte yapılır. İşbu 2 (iki) yıllık süre içerisinde olağanüstü genel kongre toplantısı yapılmışsa, bir sonraki olağan genel kongre olağanüstü genel kongre toplantısını takip eden en geç 2 (iki) yıl sonra yapılır. Ancak, böyle bir halde olağan genel kongre toplantısının tarihi Siyasal Partiler Yasası’nın 12’nci maddesinin (5)’inci fıkrasında belirtilen süreyi geçemez.
  (2) Parti meclisi, gerekli görmesi durumunda, üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alacağı bir kararla, olağan genel kongre tarihini en çok 3 (üç) ay erteleyebilir.
  (3) Olağan genel kongre toplantısının tarihi, yeri ve saati, en az 15 (on beş) gün önce günlük bir gazetede ve partinin resmi internet sayfası üzerinden ilan edilerek üyelere, ayrıca birer yazıyla tüm ilçe örgütlerine bildirilir.
  (4) Genel kongre gündemi, parti meclisi tarafından belirlenir.
  Ancak, partinin tüzük veya programında değişiklik yapılmasıyla ilgili konularda karar alınmasına ilişkin önerilerin genel kongrede görüşülebilmesi için, bu önerilerin, genel başkan, parti meclisi, merkez yürütme organı veya genel kongre üyelerinin en az yirmide biri (1/20) tarafından yapılmış olması gerekir.
  (5) Olağan genel kongre toplantılarında, ilgili dönemin parti çalışmalarına ve mali durumuna ilişkin faaliyet raporları ve mali hesaplar genel kongreye sunulur ve oylanır.

   

  Madde 16

  Olağanüstü Genel Kongre Toplantısı(1) Genel Kongre’nin olağanüstü toplantıları parti genel başkanının veya parti meclisi veya genel kongre üyelerinden en az beşte birinin (1/5) yazılı istemi üzerine düzenlenir.
  (2) Olağanüstü genel kongre toplantısı istemi, yazılı olarak parti meclisine bildirildikten sonra parti meclisi 30 (otuz) gün içinde toplantı tarih, yer ve saatini belirler. Ancak parti meclisi, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının altına düştüğü takdirde genel başkan 30 (otuz) gün içinde toplantı tarih, yer ve saatini belirler. Her durumda genel kongre olağanüstü toplantısı 3 (üç) ay içinde gerçekleştirilir.
  (3) Olağanüstü genel kongre toplantısının tarihi, yeri ve saati, en az 1 (bir) hafta önce günlük bir gazetede ve partinin resmi internet sayfası üzerinden ilan edilerek üyelere, ayrıca birer yazıyla tüm ilçe örgütlerine bildirilir.
  (4) Gündem, toplantıyı isteyenler tarafından belirlenir. Bu gündeme parti meclisinin kararı ile eklemeler yapılabilir.

   

  Madde 17

  Genel Kongre Toplantılarında Oy Verme(1) Parti üyeleri; KKTC kimlik kartı, pasaportu veya ehliyeti ibraz ederek kesinleşmiş üye listesine göre üye olduğunu kanıtladıktan sonra oy kullanmaya başlar.
  (2) Parti üyeleri, kendilerine verilen mühürlü oy pusulaları üzerinde oylarını verilirler.
  (3) Oyunu sandığa atan üyenin imzası alınır ve kimlik belgesi iade edilir.

   

  Madde 18

  Genel Kongre Seçimleri(1) Seçimler, gündemin kapanışından önce, gündemin en son maddesi olarak yapılır. Genel kongrede yapılacak seçimler, ara verilmeksizin sonuçlanıncaya kadar devam eder.
  (2) Seçilme yeterliliğine sahip partili her üye, tüzükçe belirlenmiş koşul ve kriterlere uymak şartı ile genel kongre seçimlerinde aday olabilir veya aday gösterilebilir.
  (3) Parti genel başkanı adayı olmak isteyenler, genel kongreden en geç 1 (bir) hafta önce merkez yürütme organına yazılı başvuruda bulunur. Diğer adaylık başvuruları ise genel kongre tarihinden en geç 72 (yetmiş iki) saat önce merkez yürütme organına yazılı olarak yapılır.
  (4) Genel kongre tarihine 48 (kırk sekiz) saat kalan süreden sonra yapılacak adaylıktan çekilme beyanları, dikkate alınmaz. Bu süre bitiminden sonra adaylık başvuruları kesinleştirilerek ilan edilir.
  (5) Genel kongre tarafından parti meclisine seçilecek olan 50 (elli) üyenin her bir ilçe bazında sayısal dağılımı, genel kongre öncesi parti meclisi tarafından ülkenin en güncel nufus verileri dikkate alınarak belirlenir.
  (6) Genel başkan ve parti meclisi adayları, merkez yürütme organı tarafından ayrı pusula üzerinde soyadı esasına göre sıralanır. Oy pusulasındaki sıralamanın hangi soyadından başlayacağı kurayla belirlenir. Ayrıca parti meclisi adayları, olağan ikamet yerlerinin bulduğu ilçelere göre pusula üzerinde sıralanır. Pusulalarda, aday isimlerin yanına, işaret konacak kare veya daireye yer verilir. Bu listeler yeteri kadar çoğaltılarak oy pusulası olarak kullanılmak üzere hazırlanarak genel kongre divan başkanlığına teslim edilir. Divan başkanlığı oy pusulalarını mühürleyerek kullanıma hazır hale getirir.
  (7) Oylar, mühürlü listedeki isimlerin yanında yer alan kare veya daire içine işaret konup sandığa atmak suretiyle kullanılır. Seçilmesi gereken sayıdan az işaretli oy kullanılabilir, ancak fazla işaretli oylar geçersiz sayılır. Sayım döküm sonucu en çok oya göre yapılacak sıralama ile belirlenir. Eşit oy halinde divan başkanlığı tarafından kura çekilir. Genel başkan adayının 1 (bir) kişi olması veya parti meclisi için aranan üye tam sayısından fazla aday çıkmaması halinde seçilmiş sayılır.
  (8) Genel kongredeki tüm seçimler gizli oy açık sayımla yapılır. Parti genel başkan adayı oyu farklı, parti meclisi oyu farklı sandıklara atılarak kullanılır.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Parti Meclisi

  Madde 19

  Parti Meclisi’nin Oluşumu(1) Parti meclisi aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.
      (A) Genel başkanı;
      (B) Genel sekreter;
      (C) İlçe merkez örgüt başkanları;
      (D) Parti milletvekilleri;
      (E) Parti belediye başkanları; ve
      (F) Genel kongre tarafından seçilecek 50 (elli) üye.
  (2) Parti meclisinin görev süresi, olağanüstü genel kongrede seçim yapılmadığı sürece genel kongrenin bir sonraki olağan toplantısına kadar devam eder.
  (3) Parti genel başkanı, parti meclisinin de başkanıdır. Genel başkanın yokluğunda genel sekreter parti meclisine başkanlık eder.
  (4) İki genel kongre arasında, genel kongre tarafından seçilmiş parti meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, yapılan en son seçimde parti meclisine seçilemeyen adaylar arasından en yüksek oyu alan aday parti meclisine seçilmiş sayılır ve yerine geçtiği üyenin görev süresini tamamlar. Ancak, böyle bir adayın bulunmaması veya bahse konu adayın bu görevi kabul etmemesi halinde, parti meclisi uygun gördüğü herhangi bir parti üyesini bu göreve atar.
  (5) Doğal parti meclisi üyeliği kazandıran görevlerden birine seçilen parti meclisi üyelerinin yerleri boşalmış gibi işlem görür.

   

  Madde 20

  Parti Meclisi’nin Görev ve YetkileriPartinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve parti işlerinin yürütülmesinde genel kongreden sonra en üst karar organı olan parti meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
  (1) Bu tüzüğe, parti programı ve genel kongre kararlarına uymak koşuluyla parti meclisi aşağıdaki başlıca görevleri yerine getirir.
      (A) İki genel kongre arasında partiyi ilgilendiren konularda karar almak;
      (B) Merkez yürütme organı, merkez disiplin kurulu ile merkez denetleme kurulunun üyelerini belirlemek;
      (C) Üyelik aidatı ve giriş aidatı miktarını tespit etmek veya değiştirmek;
      (D) Parti faaliyetlerinin planlamasını yapmak ve bunlar için gerekli harcamaların bütçelerini hazırlamak veya hazırlatmak;
      (E) Parti tüzüğü ve programını gerekli görülmesi halinde yorumlamak;
      (F) Partinin tüm örgütlerinin uyum içinde, etkin ve verimli çalışmasını sağlayıcı önlemler almak; ve
      (G) Merkez yürütme organı tarafından hazırlanan parti işlerini düzenleyen yönetmelikleri onaylamak.
  (2) Genel Kongre öncesinde parti meclisi, en güncel nufus verilerini dikkate alarak ilçeler bazında parti meclisinde temsil edilecek üye sayılarını belirler.
  (3) Parti meclisi, politika oluşturulmasında yardımcı olmak ve parti içi denetimi kolaylaştırmak amacıyla komisyonlar oluşturabilir. Bu komisyonlar ihtisas komisyonları olup, bir parti meclisi üyesinin başkanlığında oluşur. Tüm komisyon üyelerinin parti üyesi olma gereği yoktur. Kurulacak komisyonların üyeleri, parti meclisi tarafından belirlenir.
  (4) Parti meclisi, parti politikalarının gereklerini yerine getirmek amacıyla kendi belirleyeceği çerçeveye göre uygulama yapması için merkez yürütme organına yetki verebilir.
  (5) Parti örgüt kademeleri ve kademe organlarının demokratik kurallara göre oluşumunu sağlamak amacıyla gerekli görülen önlemleri parti meclisi alır.
  (6) Partinin ilke ve hedefleri ışığında, öncelikle parti kademelerinde görev alanların ve parti üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla gerek göreceği her tür yasal ve siyasal çalışmaları parti meclisi yapar.
  (7) Parti meclisi, ülke ve dünyadaki belli sorunlar hakkında parti görüşünü belirler ve bu görüşleri kamuoyuna açıklar.
  (8) Her türlü seçimlerle ilgili gerekli kararları parti meclisi alır. Seçimlerle ilgili çalışma, yöntem ve stratejilerini belirler.
  (9) Partinin çalışma raporu, yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançoları ile diğer gündem maddelerini inceleyip onaylama ve genel kongreye sunma yetkisi parti meclisine aittir.
  (10) Partinin çalışma ve amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal alımına, satımına, işletilmesine, mevcut varlıkları üzerinde her türlü işleme karar verme yetkisi parti meclisine aittir.
  (11) Parti meclisi, mevzuat çerçevesinde uluslararası kuruluşlara üyeliğini ve yurt dışı temsilcilik önerilerini karara bağlar.
  (12) Kontenjan adayları, merkez yürütme organının önerisi üzerine parti meclisi tarafından belirlenir.
  (13) Parti meclisi, tüzükle belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen herhangi bir parti organının yönetimini, merkez yürütme organının önerisi ve parti meclisinin üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) çoğunluğuyla feshedebilir.
  (14) Parti meclisi, merkez disiplin kurulu ile merkez denetleme kurulunun üyelerini gizli oyla seçer.

   

  Madde 21

  Parti Meclisi Toplantıları, Toplantı ve Karar Yeter Sayıları(1) Parti meclisi, genel kongre tarafından seçilmesini müteakip 1 (bir) hafta içerisinde yapacağı ilk toplantısında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile merkez yürütme organı için 10 (on) üye seçer. Parti meclisi, istediği merkez yürütme organı üyesini görevden alıp yerine yenisini seçebilir. Bu yeni üye, görevden alınan üyenin süresini tamamlar.
  (2) Parti meclisi, en az ayda 1 (bir) olağan toplantı yapar.
  (3) Parti meclisi, genel başkanın veya parti meclisi üye tam sayısının üçte birinin (1/3) talebi halinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantının gündemi, tarihi, yer ve zamanı üyelere toplantı tarihinden en az 48 (kırk sekiz) saat önce duyurulur.
  (4) Parti meclisi toplantılarına katılanlar yoklama yapılarak tespit edilir. 1 (bir) yıl içinde mazeretsiz olarak peş peşe 3 (üç) veya toplam 6 (altı) kez toplantılara katılmayan üyenin parti meclisi üyeliği düşer.
  (5) Parti meclisindeki seçilmiş üyelerin sayısı, toplam sayının yarısına veya daha aşağısına düşerse, 30 (otuz) gün içinde genel kongre toplanır ve tekrardan seçime gidilir.
  (6) Parti meclisi, gündem esasına göre toplantı yapar ve kararlar alır. Toplantı gündemini, genel başkan ile merkez yürütme organı birlikte saptar. Ancak, parti meclisi üyelerinin beşte birinin (1/5) isteği üzerine gündeme eklemeler yapılır.
  (7) Parti meclisi, aksi belirtilmediği sürece, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
  (8) Oylamalar, gizlilik kararı alınmamış ise, açık oylama şeklinde yapılır. Açık oylama sonucunun eşit olması halinde, genel başkan isterse ağırlıklı oy hakkını kullanır veya parti meclisinin öngördüğü bir zamanda konu bir kez daha oylanır.
  (9) Gizli oylama sonucunun eşit olması halinde oylama bir kez daha tekrarlanır. İkinci oylamada da eşitlik bozulmaz ise genel başkan isterse oy doğrultusunu açıklayarak eşitlik durumundaki ağırlıklı oy hakkını kullanır. Aksi takdirde parti meclisi tarafından kararlaştırılan bir başka zamanda konu bir kez daha oylanır.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Genel Başkan

  Madde 22

  Parti Genel Başkanı(1) Parti genel başkanı, genel kongre tarafından gizli oyla ve genel kongreye katılanların salt çoğunluğu ile seçilir.
  Ancak aynı kişi, geçici genel başkanlık dönemi hariç, toplamda en fazla 5 (beş) olağan genel kongre dönemi kadar genel başkan olarak görev yapabilir.
  (2) Adayların ikiden fazla olması halinde ve birinci turda salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tura en çok oy alan iki aday katılır. İkinci turda en çok oyu alan aday seçilir. İkinci tur bahse konu kongreyi takip eden hafta yapılır.

   

  Madde 23

  Parti Genel Başkanı’nın Görev, Yetki ve SorumluluklarıParti tüzel kişiliğini temsil eden genel başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şöyledir:
  (1) Genel başkan, yerine yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder.
  (2) Genel başkan, disiplin ve denetleme kurulları dışında kalan tüm parti örgütlerinin doğal başkanıdır.
  (3) Parti çalışmalarının düzenli yürümesi için gerekli önlemleri genel başkan alır. Bu doğrultuda genel başkan, yetkili kurullarca alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve denetlemekle de yükümlüdür.
  (4) Genel başkan, genel kongreye karşı sorumludur.
  (5) Genel başkan, adli, idari, mali ve benzeri her tür konuda, kurum ve kuruluşlar nezdinde davalı veya davacı olarak partiyi temsil eder veya bu amaç doğrultusunda genel sekretere, genel başkan adına, yetki kullanmasına yazılı olarak izin verir.
  (6) Parti adı altında yapılan işlem ve eylemlerin mevzuata göre icra edilmesinden genel başkan sorumludur.
  (7) Genel başkan, partililer ve parti örgüt kademeleri arasında verimli ve etkin çalışma temposunu sağlar, parti üst organlarının müşterek çalışmalarına başkanlık eder.
  (8) Genel Başkan, bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağı kimseleri danışman olarak tayin edebilir.
  Ancak, parti bütçesine mali yük getirecek şekilde danışmanlık hizmeti alınacağı hallerde önceden parti meclisi onayı aranır.
  (9) Genel başkan yasa, parti tüzüğü ve diğer mevzuatın kendisine vermiş olduğu tüm görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
  (10) Genel başkanın yokluğunda genel sekreter ona vekâlet eder.
  Ancak böyle bir vekâlet 6 (altı) aydan fazla sürdüğü takdirde, genel sekreter altıncı ayın dolduğu günden itibaren 1 (bir) ay içinde yeni genel başkanı seçmek üzere olağanüstü genel kongrenin toplanmasını sağlar.
  (11) Genel başkan makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, genel sekreter genel başkan vekili görevini üstlenir ve 1 (bir) ay içinde yeni genel başkanı seçmek üzere olağanüstü genel kongrenin toplanmasını sağlar.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Merkez Yürütme Organı

  Madde 24

  Merkez Yürütme Organı’nın Oluşumu(1) Merkez yürütme organı; genel başkanı ve 10 (on) merkez yürütme organı üyesinden oluşan partinin en üst yürütme organıdır.
  (2) Genel başkan dışındaki tüm merkez yürütme organı üyeleri, parti meclisi tarafından parti meclisi üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Oylama, seçimi yapılacak sayı kadar ismin, bu seçim için kullanılacak kâğıda alt alta yazılması ve sandığa atılması suretiyle yapılır.
  (3) Merkez yürütme organında görev almak isteyen parti meclisi üyeleri, adaylıklarını seçimin yapılacağı parti meclisi toplantısında duyururlar veya genel başkan tarafından adaylığa teklif edilirler.
  (4) Parti meclisi, genel kongreden sonra 1 (bir) hafta içerisinde yapacağı ilk toplantısında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 10 (on) merkez yürütme organı üyesini seçer. Genel kongre sonrasında yapılacak ilk parti meclisi, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası kadar üyeyle toplanamadığı takdirde, parti meclisi toplantısı 1 (bir) hafta sonraya ertelenir. İkinci parti meclisi toplantısında nisap aranmaz ve merkez yürütme organı üyelerini toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile seçer.
  (5) Parti meclisi, herhangi bir zaman, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alacağı bir kararlar seçilmiş merkez yürütme organı üyelerini görevden alıp yerine yenisini seçebilir. Bu şekilde göreve gelen yeni üye, yerine geçtiği üyenin görev süresini tamamlar.
  (6) Merkez yürütme organı üyeliklerinde boşalma olması halinde boşalan üyelikler 1 (bir) ay içinde parti meclisi tarafından adaylar arasından seçim usulü ile belirlenir. Yeni üye, yerine geldiği üyenin görev süresini tamamlar.

   

  Madde 25

  Merkez Yürütme Organı’nın Toplantıları, Toplantı ve Karar Yeter Sayıları(1) Merkez yürütme organı, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
  (2) Merkez yürütme organı en az haftada 1 (bir) toplantı yapar.

   

  Madde 26

  Merkez Yürütme Organı’nın Görev ve Yetkileri(1) Merkez yürütme organı, ilk toplantısında genel başkan dışındaki üyeleri arasından bir kişiyi gizli oyla genel sekreter seçer. Ayrıca ihtiyaç durumunda, merkez yürütme organı dışından en fazla 4 (dört) üyeyi genel sekretere yardımcı olmak üzere görevlendirebilir.
  (2) Merkez yürütme organı, ilk toplantısında üyelerinin sorumluluk alanlarını belirler.
  (3) Merkez yürütme organı, genel kongre ve parti meclisi tarafından alınan kararları tüm parti örgütlerini duyurur ve bu kararların gereğini sağlar.
  (4) Parti meclisi tarafından kabul edilen bütçeyi merkez yürütme organı uygular.
  (5) Merkez yürütme organı, hazırladığı yönetmelikleri parti meclisinin onayına sunar.
  (6) Parti meclisi ve komisyonların çalışmalarını düzenli yürütebilmesi için gerekli organizasyonları merkez yürütme organı yapar.
  (7) Parti meclisinin gündemini genel başkan ile birlikte merkez yürütme organı hazırlar.
  (8) Merkez yürütme organı, parti üyelerinin ve her kademedeki ünitelerin etkili bir çalışma temposunu sağlayabilmesi için örgüt içi eğitim programları gerçekleştirir. Alınmış kararlar ile yapılması gereken iş ve eylemleri uygular, gerekli uyum ve eşgüdümü sağlar.
  (9) Partinin meclis grubu, genel merkez ve tüm örgüt kademeleri arasında temas, bağlantı ve koordinasyonu merkez yürütme organı sağlar.
  (10) Merkez yürütme organı, güncel konularda kararlar alıp partinin duruş ve görüşünü saptayıp, partiyi yönetir ve geliştirir.
  (11) Partinin hükümet, diğer partiler, çeşitli resmi veya sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini merkez yürütme organı düzenler.
  (12) Parti tüzüğü ve parti meclisi kararları çerçevesinde ilçe örgütlerin kongrelerini merkez yürütme organı yaptırır.
  (13) Parti meclisi kararı gerektiren konularda, merkez yürütme organı görüşünü açıklayan bir raporla konuyu parti meclisi gündemine taşır.
  (14) Partinin faaliyet raporu ile yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançolarını, parti meclisine merkez yürütme organı sunar.
  (15) Genel merkezde hizmet birimlerinin kuruluş, kadro ve atama işlemleri ile sürekli istihdam olunacak hizmetli ve uzmanların tayin, terfi ve işten çıkarılması konularını karara bağlama yetkisi merkez yürütme organına aittir.
  (16) Parti adına her türlü davayı (istida, icra, istinaf, itiraz, Anayasa İptal, YİM ve benzeri her türlü davayı) açmak için gerekli her türlü hukuki işlemi yapar, gerek parti lehine gerekse aleyhine açılan davalarda bir avukatla anlaşır, avukat tayin eder veya bu hususlarda Parti Genel Başkanı veya yokluğunda Genel Sekreteri yetkilendirir.
  (17) Bu tüzüğün kendisine verdiği diğer yetkileri kullanır ve bu çerçevede gerekli her türlü karar ve önlemleri alır ve uygular.

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Genel Sekreter

  Madde 27

  Parti Genel Sekreteri(1) Parti genel sekreteri, merkez yürütme organı tarafından seçilir.
  (2) Genel sekreter, kendisine yardımcı olarak görevlendirilen kişiler ile birlikte partinin yazışma, başvurma ve haberleşmesinden sorumludur.

   

  Madde 28

  Genel Sekreter’in Görev, Yetki ve Sorumlulukları(1) Genel başkanın yokluğunda genel sekreter ona vekâlet eder.
  Ancak böyle bir vekâlet 6 (altı) aydan fazla sürdüğü takdirde, genel sekreter altıncı ayın dolduğu günden itibaren 1 (bir) ay içinde yeni genel başkanı seçmek üzere olağanüstü genel kongrenin toplanmasını sağlar.
  (2) Genel sekreter, merkez yürütme organının çalışmalarını koordine ve kontrol eder.
  (3) Genel sekreter, genel başkan ile istişare ederek, merkez yürütme organının gündemini hazırlar ve bu gündemi diğer merkez yürütme organı üyelerine toplantı öncesinde bildirir ve takibini sağlar.
  (4) Merkez yürütme organının toplantı tutanaklarının her durumda yazılı, gerektiğinde de sesli ve görüntülü olarak kaydını genel sekreter temin eder. Kararların karar defterine işleyerek imzaların teminini genel sekreter sağlar.
  (5) Partiyi, genel başkanı adına yetkilendirildiği durumlarda, davacı veya davalı olarak her türlü yargı merciinde, özel veya resmi daire, kurum ve kuruluşlarla ve özel veya resmi tüzel kişilerle olan ilişkilerde genel sekreter temsil eder.
  (6) Genel sekreter, parti genel merkezinin her türlü gelen ve giden evrak işlerini ve yazışmalarını düzenleyip koordine eder.
  (7) Partinin tüm örgütlerinin haberleşebileceği, iletişim kurabileceği bir yapı oluşumundan genel sekreter sorumludur. Bunun ile ilgili enstrümanları düzenler.
  (8) Partinin her türlü çalışma konusunda yazılı, sesli ve görsel olmak üzere her konuda eksiksiz bir arşive sahip olmasını genel sekreter temin eder.
  (9) Merkez yürütme organının hazırladığı yönetmeliklerin en kısa sürede parti meclisinin onayına sunulmasından genel sekreter sorumludur.
  (10) Genel sekreter, partinin bütün resmi ve parti içi yazışmalarını yürütür.
  (11) Genel başkana talep tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde çalışmaları ile ilgili yazılı rapor sunar.

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Merkez Disiplin Organı

  Madde 29

  Merkez Disiplin Organı’nın Oluşumu(1) Merkez disiplin organı üyeleri, her olağan genel kongre sonrası yapılacak ilk parti meclisi toplantısında seçilir. Bu organ, 5 (beş) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
  (2) Merkez disiplin organı, oluşturulmasını takip eden 1 (bir) hafta içerisinde yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından 1 (bir) kişiyi başkan ve 1 (bir) diğer kişiyi başkan yardımcısı olarak seçer.
  (3) Merkez disiplin organı üyeleri, KKTC Cumhuriyet Meclisi, parti genel kongresi ile yerel kuruluş karar organlarındaki grup üyelikleri dışında partinin herhangi bir başka örgütünde yer alamazlar. Partide yaptığı görevler karşılığında herhangi bir ücret alamazlar ve partiden hiçbir şekilde gelir elde edemezler.
  (4) Eşler ile birinci ve ikinci derecedeki kan ve sihri hısımları, aynı disiplin kurulunda birlikte görev alamazlar, bunlarla ilgili soruştur¬ma ve kararlara katılamazlar.

   

  Madde 30

  Merkez Disiplin Organı’nın Toplantıları, Yetki ve Sorumlulukları(1) Merkez disiplin organı, parti genel başkanı veya merkez disiplin organı başkanı tarafından toplantıya çağrılır.
  (2) Merkez disiplin organı, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır.
  (3) Merkez disiplin organı kararlarını gerekçeli olarak, ilgili kişiye kendini yazılı olarak savunma hakkı verildikten ve sözlü olarak dinledikten sonra verir.
  (4) Merkez disiplin organı, parti tüzüğüne uygun olarak parti üyelerine disiplin cezaları verir.
  (5) Merkez disiplin organı tarafından verilen kararlar nihaidir.

   

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Merkez Denetleme Organı

  Madde 31

  Merkez Denetleme Organı’nın Oluşumu(1) Merkez denetleme organı üyeleri, her olağan genel kongre sonrası yapılacak ilk parti meclisi toplantısında seçilir. Bu organ, 3 (üç) denetçiden oluşur.
  (2) Bu organda görev yapacak olan denetçiler parti içinde herhangi bir başka görev alamazlar.
  (3) Merkez denetleme organı, oluşturulmasını takip eden 1 (bir) hafta içerisinde yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından 1 (bir) kişiyi başkan olarak seçer.
  (4) Merkez denetleme organında boşalma olursa, bu boşalma 15 (on beş) gün içerisinde parti meclisi tarafından doldurulur. Bu şekilde göreve gelen yeni üye, yerine geçtiği üyenin görev süresini tamamlar.

   

  Madde 32

  Merkez Denetleme Organı’nın Toplantıları, Yetki ve Sorumlulukları(1) Merkez denetleme organının toplanma ve karar sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur.
  (2) Merkez denetleme organı her ay toplanır.
  (3) Gerek merkez denetleme organı, gerekse tek tek denetçi olarak partinin tüm organlarının mevzuata ve bu tüzüğe aykırı davranıp davranmadığını düzenli olarak denetler ve sonuçları parti genel başkanı ile parti meclisine yazılı rapor sunar. Bu raporlar en az 2 (iki) ayda bir olmak üzere veya talep edilmesi halinde en geç 1 (bir) hafta içerisinde sunulur.
  (4) Partinin tüm üyeleri merkez denetleme organı tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak en geç 15 (on beş) gün içerisinde denetçilere vermekle yükümlüdür.

   

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  İlçe Merkez Örgütleri

  Madde 33

  İlçe Merkez Örgütleri’nin Oluşumu(1) Her ilçede parti ilçe merkez örgütü kurulur.
  (2) İlçe merkez örgütünün en üst karar ve denetim organı ilçe kongresidir. İlçe kongresi, ilçe merkez yönetimini belirler.
  (3) İlçe merkez yönetimi, o ilçeye bağlı üyelerin oylarıyla seçilen ilçe başkanı ve 8 (sekiz) üyeden oluşur.
  (4) İlçe başkanı, ilçe kongresi tarafından gizli oylama ile seçilir. İlçe başkanı adayının tek olması halinde seçilmiş sayılır.
  (5) İlçe başkanı ve diğer ilçe merkez yönetimi üyeleri, sorumlu oldukları ilçe sınırları içerisindeki parti çalışma ve faaliyetleri parti genel başkanı ile istişare içerisinde koordinesini ve yürütülmesini sağlar, denetimini gerçekleştirir.
  (6) Aynı kişi, geçici ilçe başkanı dönemi hariç, toplamda en fazla 3 (üç) olağan ilçe kongre dönemi kadar ilçe başkanı olarak görev yapabilir.
  (7) İlçe merkez yönetimi üyelerinin, nedeni ne olursa olsun, çekilmeleri veya mazeretsiz olarak art arda 3 (üç) toplantıya katılmamaları veya istifaları halinde ilçe merkez yönetim üyelikleri düşer.
  (8) İki ilçe kongresi arasında, ilçe kongresi tarafından seçilen ilçe merkez yönetiminde boşalma olması halinde, yapılan en son seçimde ilçe merkez yönetimine seçilemeyen adaylar arasından en yüksek oyu alan aday ilçe merkez yönetimine seçilmiş sayılır ve yerine geçtiği üyenin görev süresini tamamlar.
  Ancak, böyle bir adayın bulunmaması veya bahse konu adayın bu görevi kabul etmemesi halinde parti meclisi uygun gördüğü ilgili ilçeye mensup parti üyesini bu göreve atar.
  (9) İlçe merkez yönetimi, üye tam sayısına göre salt sayının altına düşmüş ise, söz konusu ilçe merkez yönetimi boşalmış sayılır ve olağanüstü ilçe kongresi toplanarak yeni ilçe başkanı ve diğer ilçe merkez yönetimi üyelerini seçer.
  (10) İlçe başkanı makamının boşalması halinde ilgili ilçe merkez yönetimi kendi üyeleri arasından bir üyeyi geçici olarak bu göreve vekil olarak atar ve olağan ilçe kongresine 6 (altı) aydan daha kısa bir süre kalmamışsa 45 (kırk beş) gün içerisinde olağanüstü ilçe kongresine gidilir.
  Ancak 6 (altı) aydan daha kısa bir süre kalmışsa, olağan ilçe kongresine kadar ilçe başkan vekili bu görevi yürütür.

   

  Madde 34

  İlçe Merkez Örgütleri’nin Toplantıları, Yetki ve Sorumlulukları(1) İlçe merkez yönetimi, ilçe başkanı ve 8 üyeden oluşur.
  Ancak, ilçe temsilciliklerinin kurulması halinde, ilgili ilçe merkez yönetimi toplantılarına o ilçeye bağlı temsilciler oy hakkı olmaksızın katılabilirler.
  (2) İlçe merkez yönetimi, ilk toplantısında üyelerinin sorumluluk alanlarını belirler.
  (3) İlçe merkez yönetimi her hafta üye sayısının salt çoğunluğu ile toplantı yapar. Kararlar, aksine hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın katıldığı görüş kabul edilir.
  (4) İlçe merkez örgütüne bağlı tüm üyeler, en az ayda bir ilçe merkez yönetimi tarafından saptanan günde toplantılara katılarak gündem ile ilgili görüşlerini ilçe merkez yönetimine beyan edebilirler. Bunun akabinde ilçe merkez yönetimi toplantıya üyeleri ile birlikte devam eder.
  (5) İlçe merkez yönetimi düzenli olarak parti merkez yürütme organı ile istişare eder, toplantı tutanak ve kararlarını düzenli olarak merkez yürütme organına iletilmek üzere parti genel sekreterine ulaştırır.
  (6) Her ilçe, kendi yerel sorunları ile ilgili olarak, merkez yürütme organı ile koordine içinde çalışma ve açıklama yapabilir.
  (7) İlçe merkez yönetimi, ilçe başkanının veya üye tam sayısının üçte birinin (1/3) talebi halinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılarda sadece toplantı nedeni olan konular görüşülür. Ancak ilçe merkez yönetim üyeleri için 8 adaydan daha az kişi aday olursa, merkez yürütme organının önerisi ve parti meclisinin kararı ile eksik kalan sayıda kişi ilçe merkez yönetim üyeliğine seçilir.
  (8) İlçe merkez yönetimi, ihtiyaca göre, merkez yürütme organının olurunu alarak toplantılar, miting, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir. Partinin program ve hedeflerini tanıtmak ve bilgilendirmek amacıyla içe dönük veya dışa açık toplantılar yapabilir.
  (9) İlçe merkez yönetimi, parti merkez örgütlerinin alacağı kararlara uygun olarak, sorumlu oldukları kendi ilçe sınırları dâhilinde bu kararların hayata geçirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmekle sorumludur.

   

  DOKUZUNCU BÖLÜM

  İlçe Kongreleri

  Madde 35

  İlçe Kongresi’nin Görev ve YetkileriParti ilçe örgütlerinin en üst karar ve denetim organı olan ilçe kongresinin görev ve yetkileri şunlardır:
  (1) İlçe başkanı ve diğer ilçe merkez yönetim üyelerini gizli oyla seçmek;
  (2) Parti ilçe örgütlerinin merkez denetleme organı tarafından denetlenen ve onaylanan kesin mali hesaplarını kabul ederek aklamak veya reddederek mali hesaplar hakkında soruşturma açılmasına karar vermek;
  (3) Parti ilçe örgütlerinin merkez denetleme organı tarafından denetlenen ve onaylanan faaliyet raporunu görüşüp kabul ederek yönetimi aklamak veya reddederek faaliyet raporu hakkında soruşturma açılmasına karar vermek;
  (4) İlçeyi ilgilendiren konularda kamu faaliyetleri veya diğer konular hakkında tavsiye kararları almak.

   

  Madde 36

  İlçe Kongre Toplantıları, Toplantı ve Karar Yeter Sayıları(1) İlçe kongreleri, olağan ve olağanüstü olmak üzere 2 (iki) şekilde toplanır.
  (2) İlçe kongrelerinin toplantı yeter sayısı, ilgili ilçeye bağlı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, toplantı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yapılacak ikinci çağrı üzerine yapılacak ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı aranmaz.
  (3) İlçe kongrelerinin karar yeter sayısı, aksi belirtilmediği takdirde, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.
  (4) İlçe kongre toplantıları, genel başkanın veya onun yokluğunda ilçe başkanının konuşması ile açılır.
  (5) Her ilçe kongre toplantısı başında, 1 (bir) başkan ve 2 (iki) sekreterden oluşan ilçe divan başkanlığı oluşturulur ve gündem okunduktan sonra gündemdeki konular görüşülmeye başlanır.
  (6) İlçe kongrelerinin bu tüzükte belirlenmeyen sair usul, çalışma, kural, görev ve yetkileri yönetmelikle düzenlenir.

   

  Madde 37

  Olağan İlçe Kongreleri(1) Olağan ilçe kongreleri, olağan genel kongre takvimi yapılmasından önce, 2 (iki) yılda bir gerçekleşecek şekilde, ilçe merkez yönetiminin de görüşü alınarak parti meclisi tarafından kararlaştırılır.
  (2) İlçe kongrelerin toplantı yeri, tarihi ve gündemi ilçe merkez yönetimi tarafından en geç 1 (bir) hafta önce günlük bir gazetede ilan ve partinin resmi internet sayfası üzerinden duyurularak bildirilir.
  (3) Olağan ilçe kongrelerinde, ilçe merkez yönetimi belirlenir.
  (4) İlçe merkez yönetimine aday olmak isteyen ilçeye bağlı üyeler, ilçe merkez örgütüne adaylık başvurusu yapar.
  (5) İlçe kongre gündemine üyelerin onda birinin (1/10) veya merkez yürütme organının talebi üzerine eklemeler yapılabilir.
  (6) İlçe kongrelerinde uygulanacak diğer usul, çalışma, yetki ve kurallar yönetmelikle belirlenebilir.

   

  Madde 38

  Olağanüstü İlçe Kongreleri(1) Olağanüstü ilçe kongreleri ise olağanüstü durumlarda yapılır.
  (2) İlçe kongreleri, üyelerden beşte birinin (1/5) yazılı talebi, ilgili ilçe merkez yönetimi veya merkez yürütme organının kararıyla ya da ilgili ilçe merkez yönetiminin üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının altına düşmesi halinde 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.
  (3) Olağanüstü ilçe kongresi toplantılarının gündemi, toplantıyı talep edenlerce talep yazısında belirtilir. Olağanüstü toplantı gündemine başka gündem maddesi eklenemez. Olağanüstü kongre çağrısı, toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün önce yapılır.
  (4) İlçe kongrelerinin olağanüstü toplantı tarihi, yeri ve saati partinin resmi internet sayfası üzerinden ilan edilerek ve ayrıca birer yazıyla ilgili ilçe örgütünde asılmak suretiyle üyelere duyurulur.

   

  Madde 39

  İlçe Kongre Toplantılarında Oy Verme(1) Parti üyeleri; KKTC kimlik kartı, pasaportu veya ehliyeti ibraz ederek kesinleşmiş üye listesine göre üye olduğunu kanıtladıktan sonra oy kullanmaya başlar.
  (2) Parti üyeleri, kendilerine verilen mühürlü oy pusulaları üzerinde oylarını verilirler.
  (3) Oyunu sandığa atan üyenin imzası alınır ve kimlik belgesi iade edilir.

   

  Madde 40

  İlçe Kongre Seçimleri(1) Seçimler, gündemin kapanışından önce, gündemin en son maddesi olarak yapılır. İlçe kongrelerinde yapılacak seçimler, ara verilmeksizin sonuçlanıncaya kadar devam eder.
  (2) Seçilme yeterliliğine sahip partili her üye, tüzükçe belirlenmiş koşul ve kriterlere uymak şartı ile ilçe kongrelerinde yapılacak seçimlerde aday olabilir veya aday gösterilebilir.
  (3) İlçe başkanı adayı olmak isteyenler, ilçe kongresinden en geç 1 (bir) hafta önce ilgili ilçe merkez örgütüne yazılı başvuruda bulunur. Diğer adaylık başvuruları ise ilçe kongre tarihinden en geç 72 (yetmiş iki) saat önce ilgili ilçe merkez örgütüne yazılı olarak yapılır.
  (4) İlçe kongre tarihine 48 (kırk sekiz) saat kalan süreden sonra yapılacak adaylıktan çekilme beyanları, dikkate alınmaz. Bu süre bitiminden sonra adaylık başvuruları kesinleştirilerek ilan edilir.
  (5) İlçe başkan ve diğer merkez yönetim üyeleri adayları, ilgili ilçe merkez örgütü tarafından ayrı pusula üzerinde soyadı esasına göre sıralanır. Oy pusulasındaki sıralamanın hangi soyadından başlayacağı kurayla belirlenir. Pusulalarda, isimlerin yanına, işaret konacak kare veya daireye yer verilir. Bu listeler yeteri kadar çoğaltılarak oy pusulası olarak kullanılmak üzere hazırlanarak ilçe kongre divan başkanlığına teslim edilir. Divan başkanlığı oy pusulalarını mühürleyerek kullanıma hazır hale getirir.
  (6) Oylar, mühürlü listedeki isimlerin yanında yer alan kare veya daire içine işaret konup sandığa atmak suretiyle kullanılır. Seçilmesi gereken sayıdan az işaretli oy kullanılabilir, ancak fazla işaretli oylar geçersiz sayılır. Sayım döküm sonucu en çok oya göre yapılacak sıralama ile belirlenir. Eşit oy halinde divan başkanlığı tarafından kura çekilir. İlçe başkanı adayının 1 (bir) kişi olması veya ilçe yönetimi için aranan üye tam sayısından fazla aday çıkmaması halinde seçilmiş sayılır.
  (7) İlçe başkanı adayları arasından en fazla oyu alan kişi ilçe başkanı seçilir. Diğer ilçe merkez yönetim üyeleri de en fazla oy alan 8 (sekiz) aday temelinde seçilir.
  (8) İlçe kongrelerindeki tüm seçimler gizli oy açık sayımla yapılır. İlçe başkanı adayı oyu farklı, diğer ilçe merkez yönetim üyelerinin oyu farklı sandıklara atılarak kullanılır.

   

  ONUNCU BÖLÜM

  İlçe Temsilcilikleri

  Madde 41

  İlçe Temsilcilikleri(1) İlçe merkez yönetimi talep, istek veya ihtiyaç olması durumunda sorumlu oldukları ilçe sınırları içerisinde parti meclisi kararıyla ilçeye bağlı yerleşim birimlerinde ilçe temsilcilikleri oluşturabilirler.
  (2) Bu temsilcilikler bağlı oldukları ilçe merkez yönetimine karşı doğrudan sorumludurlar.
  (3) Bu temsilcilikler, parti meclisi, merkez yürütme organı ile bağlı bulundukları ilçe merkez yönetiminin kararlarına uygun olarak faaliyet gösterirler.
  (4) Herhangi bir temsilcilik parti meclisi tarafından gerekçesi açıklanarak feshedilebilir.

 • DÖRDÜNCÜ KISIM

  Disiplin İşlemleri ve Cezaları

  Madde 42

  : Disiplin İşlemleri(1) Genel olarak merkez disiplin organına sevk yetkisi merkez yürütme organına aittir.
  Ancak parti meclis üyeleri, merkez disiplin organı ve merkez denetleme organının başkan ve üyeleri ile parti milletvekilleri hakkındaki sevk kararını parti meclisi verir.
  (2) Merkez disiplin organına sevk yetkisine sahip organ, ilgili üye aleyhine istenilen disiplin cezasını da kararlaştırır ve tüm ilgili belgeler ile birlikte konuyu yazılı olarak en geç karar tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde merkez disiplin organına iletir.
  (3) Hakkında disiplin işlemi başlatılan kişiye merkez disiplin organı başkanı tarafından disiplin işlemine konu olay, talep edilen disiplin cezası ve varsa ilgili belgeler, sevk tarihinden itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde, yazılı olarak iletilir ve bu konuda kendisinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde yazılı savunma istenir. Süresi içinde savunma yap¬mayanlar, bu hakkından feragat etmiş sayılırlar.
  (4) Yazılı savunma için belirtilen süre sonunda merkez disiplin organı, disipline konu olayın toplantıda görüşülüp karara bağlanması için tarih, saat ve yeri tespit ederek hakkında disiplin işlemi başlatılan kişiyi, tüm tanıklıkları ve varsa şikâyetçileri dinlemek üzere tüm taraflara yazılı çağrıda bulunur.
  Ancak toplantı için belirlenecek olan tarih, 15 (on beş) günlük yazılı savunma süresinin sona ermesinden itibaren en erken 15 (on beş), en geç ise 30 (otuz) gün içinde olur.
  (5) Hakkında disiplin işlemi başlatılan kişiye yapılacak olan yazılı çağrıda, talep edilen disiplin cezası ile bu cezanın istenmesini gerektiren fiiller açıkça tekrardan belirtilir.
  (6) Merkez disiplin organı, tüm ilgilileri dinledikten, yazılı savunmayı inceledikten ve varsa diğer belgeleri değerlendirdikten sonra toplantı tarihinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde kararını verir ve yine aynı süre içerisinde ilgililere yazılı olarak iletir. Verilecek olan disiplin cezası, sevk yazısında talep edilen disiplin cezasından daha ağır olamaz.
  (7) Parti üyeleri hakkında verilen disiplin cezaları, ilgili üye ve bağlı bulundukları organlara duyurulur ve dosyalarına işlenir.

   

  Madde 43

  Uzaklaştırma YetkisiGeçici ve kesin çıkarma istemiyle disipline sevk kararı veren organ, tedbir niteliğinde olmak üzere, hakkında disiplin işlemi başlatılan üyeyi kesin karar verilinceye kadar parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilir. Bu süre içerisinde ilgili üye, parti için faaliyetlere katılamaz, herhangi bir karar teklifinde bulunamaz ve partiden herhangi bir görev alamaz. Ancak böyle bir kişinin parti üyesi olmaktan kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülükleri bu süre içerisinde aynen devam eder.

   

  Madde 44

  Disiplin CezalarıDisiplin cezaları kınama, partiden geçici olarak çıkarma ve partiden kesin olarak çıkarma olmak üzere 3 (üç) cezadan oluşmaktadır.
  (1) Kınama Cezası
  İlgili üyeye yazılı olarak kusurunu bildirmek anlamını taşır.
  (2) Partiden Geçici Olarak Çıkarma Cezası
  İlgili üyenin en fazla 1 (bir) yıla kadar partiden ihracı anlamındadır. Bu süre içerisinde partiden geçici olarak çıkarılan üye, parti içi faaliyetlere katılamaz, herhangi bir karar teklifinde bulunamaz ve partiden herhangi bir görev alamaz. Ancak böyle bir kişinin parti üyesi olmaktan kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülükleri bu süre içerisinde aynen devam eder.
  (3) Partiden Kesin Olarak Çıkarma Cezası
  İlgili üyenin süresiz olarak parti ile ilişkisinin tamamen kesilerek ihraç edilmesi anlamını taşır.

   

  Madde 45

  Kınama Cezası Gerektiren Suçlar(1) Parti yetkili organları tarafından kendisine verilen görev ve sorumlulukla bağdaşmayan davranışlarda bulunmak;
  (2) Kendisine partide görev verilmediği halde, verilmiş gibi davranmak ve o yönde faaliyet göstermek;
  (3) Parti hiyerarşisini bozacak veya zedeleyecek davranışlarda bulunmak (ancak bu kural demokrasi, çoğulculuk ve çok seslilik bağlamında üyelerin kendi düşüncelerini ifade etmelerine herhangi bir engel teşkil etmez);
  (4) Partiyi veya yetkili organları küçük düşürecek söz ve davranışlar sergilemek;
  (5) Yetkili organlarca davet edildiği halde özrü olmadan toplantılara katılmamak;
  (6) Yetkili parti organları tarafından verilen görevleri makul bir sebep göster¬meksizin kabul etmemek; ve/veya
  (7) Partiden izin almadan parti adına basına demeç vermek.

   

  Madde 46

  Partiden Geçici Olarak Çıkarma Cezası Gerektiren Suçlar(1) Aynı suçtan dolayı geçmişte kınama cezası almak;
  (2) Parti tüzük, program ve yönetmeliklerine veya yetkili organlar tarafından alınan kararlara aykırı davranışlarda bulunmak;
  (3) Partinin saptadığı amaçlara ve programa aykırı siyasal çalışmalarda bulunmak;
  (4) Partililerin kişilikleri ile uğraşmak;
  (5) Yetkili kurullardan izin almadan partiye ait herhangi bir evrak veya bilgiyi başkasına vermek veya paylaşmak;
  (6) Herhangi bir kademedeki yöneticilik görevini ihmal etmek; ve/veya
  (7) Parti tarafından tutulması gereken defter ve kayıtları yapılan ikazlara rağmen usulüne uygun olarak tutmamak

   

  Madde 47

  Partiden Kesin Olarak Çıkarma Cezası Gerektiren Suçlar(1) Aynı suçtan dolayı geçmişte partiden geçici olarak çıkarma cezası almak;
  (2) 1 (bir) yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmış olmak;
  (3) Affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikâp, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlamalardan dolayı mahkûm olmak;
  (4) Parti üyeliğine başvuru anında gerçek dışı beyanda bulunmak veya belge sunmak;
  (5) Bir başka siyasal partiye üye olmak;
  (6) Gizli tutulması gerekli bilgi, belge, gelişme ve olayları herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklamak;
  (7) Parti içinde, görev alacağı kamu hizmetlerinde ya da kamu görevleri ile kuracağı ilişkilerde kişisel, ailesel veya zümresel menfaatlere yönelik çalışmalar yapmak;
  (8) Parti üyesi olsun veya olmasın şiddet kullanma, ahlaka aykırı söz ve davranış sergilemek;
  (9) Her ne şekilde olursa olsun seçimlere hile karıştırmak; ve/veya
  (10) Partinin resmi kayıtlarında tahrifat yapmak veya belgeleri ortadan kaldırmak.

   

  Madde 48

  Af Yetkisi(1) Kınama cezası alan bir üye aynı suçu 4 (dört) yıl içinde işlemediği takdirde kınama cezası affedilmiş olur ve dosyasından silinir.
  (2) Partiden geçici olarak çıkarma cezası alan kişinin cezasını affetme yetkisi parti meclisinindir.
  (3) Partiden kesin olarak çıkarma cezası alan kişinin cezası, parti meclisinin alacağı karar üzerine bir sonraki olağan genel kongre toplantısında görüşülüp karara bağlanır.

 • BEŞİNCİ KISIM

  Mali İşler

  Madde 49

  Parti GelirleriPartinin gelir kaynakları aşağıdaki gibidir:
  (1) Parti üyelerinden alınan giriş aidatı;
  (2) Parti üyelerinden alınan üyelik aidatı;
  (3) Adaylık için müracaat edenlerden alınan adaylık aidatı;
  (4) Parti yayınlarının satış bedelleri;
  (5) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satışından sağlanan gelirler;
  (6) Parti kimlikleri ve parti makbuz, defter ve kâğıtlarının sağlanması karşılığı alınan paralar;
  (7) Parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler;
  (8) Parti tarafından düzenlenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler;
  (9) Partinin düzenlediği piyango gelirleri;
  (10) Parti malvarlığından elde edilen gelirler;
  (11) Parti yıllık bütçesinin %50’sini aşmaması şart ile özel bankalardan alınan krediler;
  (12) Siyasal partilerin kurulmasını düzenleyen yasada belirlenen üst limiti aşmayan bağışlar; ve
  (13) Devlet yardımları.

   

  Madde 50

  Gelirlerin sağlanma şekli(1) Tüm parti gelirleri, parti tüzel kişiliği adına kabul edilir.
  (2) Partinin genel merkezi ile tüm örgüt organlarının gelirleri, merkez yürütme organı tarafından bastırılan makbuzlar karşılığı tahsil edilir.
  (3) Parti örgüt kademeleri, aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyla merkez yürütme organına karşı mali sorumluluk taşırlar.
  (4) Sağlanan gelirin miktarıyla geliri sağlayan kişinin adı, soyadı ve makbuzu düzenleyenin imzası, makbuzda yer alır.
  (5) Makbuzlar 5 (beş) yıl süreyle muhafaza edilir. Ancak, partinin hükümette görev alması halinde, 5 (beş) yıllık bu süre partinin hükümetten ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.
  (6) İlçe merkez yönetimlerinin kontrolünde bulunan gelir makbuzlarının bir nüshası, parti genel merkezde saklanmak üzere her 6 (altı) ayda bir genel sekretere iletilir.

   

  Madde 51

  Parti Giderleri ve Harcamaların Yapılmasında Gözetilecek Usul(1) Parti amaçlarına aykırı harcama yapılamaz.
  (2) Partinin tüm giderleri parti tüzel kişiliği adına yapılır. Tüm harcamalar makbuz, fatura veya benzeri belgeler ile belgelenmelidir.
  (3) Harcamalar, parti meclisi tarafından yıllık olarak belirlenen bütçeye uygun olarak, ilgili organın kararıyla yapılır.
  (4) Acil hallerin gerekli kıldığı harcamanın parti muhasebesine girebilmesi için, ilgili organın olumlu kararı gerekir. Ancak parti meclisi tarafından önceden onaylanmış genel tarifeye bağlı giderler için ve örgüt kademe bütçesi içerisinde ilgili kalemde belirtilen miktarı aşmamak şartıyla ayrıca karar alınmasına gerek yoktur.
  (5) Parti kademe örgütleri, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında 3 (üç) ayı geçmeyen sürelerde hesap bildirimi yapmak zorundadırlar. Bu şekilde bildirilen hesaplar genel hatlarıyla birlikte 3 (üç) aylık periyotlar halinde kamuoyuna duyrulur.

   

  Madde 52

  Muhafaza ve Harcamalardan Doğan Mali Sorumluluk(1) Elde edilen gelirler ve demirbaş malzemelerin muhafazası ile yapılacak harcamalar, sözleşmeler ve girişilecek diğer yükümlülükler; parti tüzel kişiliği adına, bu tüzükte yetkili kılınmış veya adına iş yapılan organ tarafından işin niteliğine göre yetkilendirilmiş kişi veya kurul tarafından yapılır.
  (2) Parti alt kademe yönetim organları, üst kademe ve genel merkeze karşı muhafaza ve harcamadan ötürü şahsen ve müteselsilsen sorumludurlar.
  (3) Parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine ilişkin usul ve esaslar, parti meclisi tarafından tespit edilir. Bu esaslara aykırı olarak veya parti meclisinin yazılı oluru ile yetkili kılmadığı ya da sonradan bir kararla onaylamadığı alt kademe organların yaptığı sözleşmeler ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kişiliği hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Yetkilendirilmeksizin veya oluru sağlanmamış işlem ve eylemlerden doğan tüm sorumluluk, sözleşme veya yükümlülük getiren işlem altında imzası olan kişi veya kişilere aittir.

   

  Madde 53

  Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması ve OnaylanmasıPartinin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.
  (1) Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması:
      (A) Her ilçe merkez yönetimi, tahmini gelir ve giderlerini gösteren 1 (bir) yıllık bütçe taslağını hazırlar ve bu bütçe taslağını ilgili takvim yılından önceki ekim ayı sonuna kadar genel merkeze gönderir.
      (B) İlçelerden gelen bütçe taslakları ile aynı süre içinde hazırlanacak genel merkez bütçe taslağı, en geç ilgili takvim yılından önceki aralık ayı sonuna kadar parti meclisi tarafından incelenir ve karara bağlanır.
      (C) Parti meclisi tarafından karara bütçe taslakları, partinin yıllık tahmini bütçesini oluşturur.
  (2) Kesin Hesabın Hazırlanması ve Onaylanması:
      (A) Her ilçe merkez yönetimi, bütçe yılını izleyen mart ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesabı ve tabloları hazırlayarak genel merkeze gönderir.
      (B) Genel merkez de aynı sürede kesin hesabı ve tabloları hazırlar ve ilçelerden gelenlerle birlikte, incelenip birleştirilerek karara bağlanmak üzere, parti meclisine sunar.
      (C) Parti meclisi tarafından kararı bağlanan hesaplar, partinin kesin hesabını oluşturur.
  (3) Genel Kongre Tarafından Aklanan Kesin Hesabın Bildirimi ve Denetimi:
      (A) Parti genel merkezi, genel kongresine sunduğu kesin hesap örneğini, genel kongrenin bu konuda aldığı kararın bir örneğini, Mahkeme ve Sayıştay’a mali denetim sırasında ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeleri sağlayacak parti yetkilisinin adı, soyadı ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir yazı ile birlikte, her genel kongrenin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) ay içinde, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na vermek zorundadır.
      (B) Partinin yetkilendirdiği kişinin adının, soyadının ve iletişim bilgilerinin bulunduğu yazının ekinde, yetkilendirilen kişinin bu görevi kabul ettiğine dair imzalı bir yazısı bulunur.
      (C) Kesin hesap bildirimleri ayrıca parti resmi internet sayfasından tüm üyelere ve kamuoyuna açık bir şekilde yayınlanır.
      (D) Mahkeme veya Sayıştay tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri partinin mali işlerden sorumlu merkez yürütme organı üyesi sağlamakla ve gerekli makamlarda süresi içerisinde iletmekle yükümlüdür.

 • ALTINCI KISIM

  Parti Defterleri

  Madde 54

  Tutulacak Defter ve Kayıtlar(1) Parti genel merkezi aşağıdaki defter ve kayıtları tutmakla yükümlüdür:
      (A) Üye kayıt defteri;
      (B) Üye dosyası;
      (C) Karar defteri;
      (D) Gelen ve giden evrak kayıt defteri;
      (E) Gelir ve gider defteri; ve
      (F) Demirbaş kayıt defteri.
  (2) İlçe merkez örgütleri de aşağıda belirtilen defter ve kayıtları tutmakla yükümlüdür:
      (A) Üye dosyası;
      (B) Karar defteri;
      (C) Gelen ve giden evrak kayıt defteri;
      (D) Gelir ve gider defteri; ve
      (E) Demirbaş kayıt defteri.
  (3) Tutulması zorunlu defterler dışında merkez yürütme organı tarafından gerekli görülen diğer defter ve kayıtlar da tutulur.
  (4) Parti genel merkezindeki defter ve kayıtların tutulmasından genel sekreter; ilçe merkez örgütlerindeki defter ve kayıtların tutulmasından ilgili ilçe başkanı sorumludur.
  (5) Tutulması zorunlu tüm defterlerin sayfaları mühürlenir. Kaç sayfadan ibaret olduğu arka sayfasına yazılarak genel sekreter tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanır.

   

  Madde 55

  Karar Defterleri(1) Karar defteri, ilgili organın kararlarını tarih ve numara sırasıyla ihtiva eder.
  (2) Kararlar, kararın alınmasında oylamaya katılanlar tarafından imzalanır.
  (3) Genel kongre ve ilçe kongreleri tarafından alınan kararları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetlerinin altı, ilgili divan başkanlığı üyelerince imzalanır.

   

  Madde 56

  Gelir ve gider defteriParti adına elde edilen gelirlerin nerelerden alındığı ve nerelere harcandığı gelir ve gider defterlerine açıkça geçirilir.

 • YEDİNCİ KISIM

  Seçimler ve Adaylık

  Madde 57

  Seçimlerle İlgili Karar YetkisiCumhurbaşkanlığı ve ülkede yapılacak her türlü seçime partinin tamamen veya kısmen katılıp katılmamasına karar verme yetkisi parti meclisine aittir.

   

  Madde 58

  Cumhurbaşkanlığı SeçimiCumhurbaşkanlığı seçimine katılma kararı alınması halinde cumhurbaşkanı adayı, başvuran adaylar arasından parti meclisi tarafından gizli oyla belirlenir.

   

  Madde 59

  Milletvekili Adaylık Süreci(1) Milletvekilliği için adaylık başvuru tarihleri, parti meclisi tarafından belirlenir.
  (2) Adaylık başvurusu, doğrudan genel merkeze veya ilçe merkez örgütüne yapılır.
  (3) Merkez yürütme organı, parti meclisinin onayını alarak her seçim bölgesinde, o seçim bölgesindeki adayların beşte birinden (1/5) fazla olmamak koşuluyla kontenjan adayı gösterebilir. Böyle bir halde kontenjan sayısı ve sırası merkez yürütme organının önerisi ve parti meclisinin kararı ile belirlenir ve ön seçim yapılmadan önce tüm ilçe merkez örgütlerine bildirilir. Kontenjan adayları ön seçime katılmazlar ve ön seçim neticesinde en geç 2 (iki) gün içerisinde merkez yürütme organı tarafından belirlenerek tüm ilçelere bildirilirler.
  (4) (4) Üst üste 3 olağan seçim dönemi ve her halükârda 15 yıl milletvekili olarak görev yapan parti üyeleri, milletvekilliği için partiden herhangi bir şekilde aday olamaz.
  (5) Adaylık başvuruları tamamlandıktan sonra merkez yürütme organı, adaylar hakkında yasal nitelikler ve uygunluk açısından gerekli ön inceleme yaparak, adaylık değerlendirmesine alınması ve alınmaması gereken kişileri gösteren listeyi gerekçeleri ile birlikte parti meclisine sunar.
  (6) Parti Meclisi, gerek gördüğü incelemeyi yapar ve milletvekili aday adayı listelerini seçim bölgesi esasına göre belirler. Belirlenen aday adayları arasından parti adayları ve bu adayların liste sıralamaları her ilçede düzenlenecek olan ön seçimle belirlenir.
  Ancak ön seçim neticesinde Siyasal Partiler Yasası’nın 27(2)’nci maddesine uygun bir oran ortaya çıkmazsa, merkez yürütme organı tarafından bu oran, ilgili maddeye uygun olarak, alınan oy oranları esasına göre düzenlenir.
  (7) Ön seçimde eşit oy alanların liste sırası, çekilecek kura ile belirlenir.
  Ancak bu uygulama Siyasal Partiler Yasası’nın 27(2)’nci maddesine aykırı bir sonuç doğuracaksa, kura işlemi uygulanmaz ve oranı bozmayacak aday seçilmiş sayılır.
  (8) Ön seçim, o seçim bölgesinde partiye kayıtlı ve tüzükte belirtilen üyelik yükümlülüklerini yerine getiren bütün üyelerin ön seçim seçmeni olarak, gizli oy açık tasnif esasına göre yapacakları seçimle parti adaylarını ve liste sıralamalarını belirlemeleridir.
  (9) Başvuran adaylar arasından ve kontenjan için belirlenen sayı düşüldükten sonra geri kalan milletvekili sayısı kadar kişi parti adayı olarak belirlenir ve sıralanır.
  (10) Aday listelerinde boşalma olması halinde bu boşluk, ön seçim neticesinde aday sıralamasında en çok oy almış liste dışı adayın listeye dâhil edilmesiyle doldurulur. Böyle bir adayın bulunmaması veya bahse konu adayın bu görevi kabul etmemesi halinde parti meclisi uygun gördüğü üyeyi parti adayı olarak belirler.
  (11) Parti meclisi alacağı bir kararla parti genel başkanını bağlı bulunduğu ilçedeki seçim bölgesinden ön seçime girmeden ilk sıradan milletvekili adayı gösterebilir.

   

  Madde 60

  Yerel Seçimlerde Adaylık Süreci(1) Adaylık başvuruları, seçim takvimine göre parti meclisi tarafından belirlenecek tarihler arasında, genel sekretere yazılı olarak yapılır.
  (2) Adaylık başvuruları tamamlandıktan sonra merkez yürütme organı, adaylar hakkında yasal nitelikler ve uygunluk açısından gerekli ön inceleme yaparak, adaylık değerlendirmesine alınması ve alınmaması gereken kişileri gösteren listeyi gerekçeleri ile birlikte parti meclisine sunar. Merkez yürütme organı tarafından yapılacak ön değerlendirmede alınması gerekli görülen kişilerin bilgileri hem partinin resmi internet sitesi üzerinden, hem de partinin tüm ilçe ve merkez örgüt binalarında 1 (bir) hafta süreyle kamuoyu ile paylaşılır. Bu süre zarfında başvuru sahibine yönelik, adaylık şartlarına sahip olmadığı gerekçesine dayanan itirazlar yapılabilir ve varsa belgeleriyle birlikte partiye sunulabilir.
  (3) Ön inceleme sonucu oluşacak aday adayları arasından, belediye başkan adayları ile belediye meclisi adayları ve sıralamaları, milletvekili adaylık sürecindeki şekilde, ilçe merkez örgütlerinde yapılacak olan ön seçim ile belirlenir.
  Ancak ön seçim neticesinde Siyasal Partiler Yasası’nın 28(2)’nci maddesindeki orana uygun bir oran ortaya çıkmazsa, merkez yürütme organı tarafından bu oran ilgili maddeye uygun olarak alınan oy oranları esasına göre düzenlenir.
  (4) Ön seçimde eşit oy alanların liste sırası, çekilecek kura ile belirlenir.
  Ancak bu uygulama Siyasal Partiler Yasası’nın 28(2)’nci maddesine aykırı bir sonuç doğuracaksa, kura işlemi uygulanmaz ve oranı bozmayacak aday seçilmiş sayılır.
  (5) Aday listelerinde meydana gelecek boşalmalar, sırada başka biri yoksa parti meclisinin bildireceği isimle doldurulur.
  (6) Yerel seçimlerde aday olacakların saptanmasında belirlenecek sair usul, ilkele ve kriterler Yönetmelikle düzenlenir.

   

  Madde 61

  Partide Kayıtlı Olmayanların Adaylık BaşvurusuMilletvekili ve yerel seçimlere aday adaylığı için parti üyesi olma şartı aranmaz, ancak bu gibi kişilerin partiden aday gösterilmeleri için partinin üye olma ve adaylık şartlarını haiz olmaları gerekir. Parti üyesi olmadan aday gösterilip seçilenler, parti üyeliliğine alınmış sayılırlar. Seçilenler, üyelik kaydı ve adaylık için gereken evrakları, seçim sonuçlarının ilanından sonra 10 (on) gün içinde ilgili ilçe merkez yönetimine vererek üyelik kayıt işlemlerini yaparlar.

   

  Madde 62

  Adaylık Şartları(1) Herhangi bir seçim için partiden aday adaylığı başvurusunda bulunan veya kontenjan ile aday olan tüm parti üyeleri, aşağıdaki şartları sağlamaları halinde, yapılacak olan ön seçime veya kontenjan ile partiden aday gösterilebilir.
      (A) Parti meclisi tarafından belirlenecek olan adaylık aidatını ön seçim öncesi veya kontenjan adaylarının açıklanmasından önce bir tamam ödemek (ancak belirlenen aidat miktarını ödeyemeyeceğini belgeleyenlerin aidatı parti meclisinin alacağı bir kararla parti tarafından kısmen veya tamamen karşılanabilir);
      (B) Yapılacak olan ön seçim öncesinde veya kontenjan adaylarının açıklanmasından önce partiye madde 7(1)(A)’da belirtilen şekilde güncel malvarlıklarını beyanname vermek;
      (C) Yapılacak olan ön seçim öncesinde veya kontenjan adaylarının açıklanmasından önce partiye madde 7(1)(B)’de belirtilen şekilde beyanname vermek;
      (D) Başvuru veya kontenjan adaylarının açıklanma tarihinden en çok 1 (bir) hafta öncesinde polisten temin edilmiş olan karakter belgesi vermek; ve
      (E) Seçim süresince ve ayrıca seçimden sonra seçilmesi halinde partinin amaçlarına ve programına uyacağına dair adaylık taahhütnamesini imzalamak.
  (2) Partiden herhangi bir seçim için aday gösterilen kişilerin yukarıdaki 1(B) uyarınca partiye sunmuş oldukları malvarlıklarını gösteren beyannameleri partinin resmi internet sitesi üzerinden ilgili seçim öncesinde kamuoyu ile paylaşılır.

 • SEKİZİNCİ KISIM

  Kamuoyu Bilgilendirmeleri

  Madde 63

  Kamuoyu Bilgilendirme Çalışmaları(1) Parti, bir yandan amaçları, diğer yandan ise faaliyetleri ve yürüteceği çalışmalarla ortaya koyacağı düşüncüleri hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla merkez yürütme organının önerisi ve parti meclisinin kararı ile her türlü görsel, işitsel ve yazılı (internet sitesi, radyo, televizyon, gazete, dergi gibi) çalışmalar yapabilir veya hizmet alabilir ve bu doğrultuda her türlü taşınır ve taşınmaz mal elde edebilir.
  (2) Bu tür çalışmaların usul ve esasları, gerekli olması halinde çıkarılacak olan bir yönetmelikle belirlenir.

   
 • DOKUZUNCU KISIM

  Parti Tüzük ve Program Değişikliği

  Madde 64

  Parti Tüzük ve Program Değişikliği(1) Bu tüzük, parti programı ile bir bütün teşkil eder. Parti tüzük ve programında, genel kongrede hazır bulunanların 2/3 çoğunluğunun kararı ile değişiklik yapılabilir.
  (2) Tüzükte yapılacak değişiklikler, genel kongrede aksine bir karar vermedikçe, kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
  (3) Partinin tüzük ve/veya programında değişiklik yapılmasıyla ilgili konularda karar alınmasına ilişkin önerilerin genel kongrede görüşülebilmesi için, bu öneriler, genel başkan, parti meclisi, merkez yürütme organı veya genel kongre üyelerinin en az yirmide biri (1/20) tarafından yapılmış olması gerekir.

   
 • ONUNCU KISIM

  Geçici Maddeler

  Geçici Madde 1

  Geçici Parti ÖrgütleriPartinin ilk genel kongresi yapılıncaya kadar parti örgütlenmesi aşağıdaki gibi olacaktır.
  (1) Kurucular Kurulu, partinin kurucularından oluşur ve ilk genel kongreye kadar genel kongrenin sahip olduğu tüm görev ve yetkilere sahiptir. Bu kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır.
  (2) Kurucular Kurulu, partinin tüzel kişiliğini kazanmasından itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde toplanarak aşağıda belirtilen organları oluşturur.
      (A) Kurul, kendi üyeleri arasından seçeceği bir kişiyi geçici genel başkan olarak belirler. Geçici genel başkan, ilk genel kongreye kadar bu tüzükte parti genel başkanı için belirtilen tüm görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.
      (B) Kurul, kendi üyeleri arasından seçeceği 25 (yirmi beş) kişiden oluşan geçici parti meclisini oluşturur. Bu organ, ilk genel kongreye kadar bu tüzükte parti meclisi için belirtilen tüm görev ve yetkilere sahiptir. Geçici parti meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır.
      (C) Kurul, kendi üyeleri arasından seçeceği 3 (üç) üyeden oluşan geçici merkez disiplin organını oluşturur. Bu organ, ilk genel kongreye kadar bu tüzükte parti merkez disiplin organı için belirtilen tüm yetki ve sorumluluklara sahiptir. Geçici merkez disiplin organı, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır.
      (D) Kurul, kendi üyeleri arasından seçeceği 3 (üç) üyeden oluşan geçici merkez denetleme organını oluşturur. Bu organ, ilk genel kongreye kadar bu tüzükte parti merkez denetleme organı için belirtilen tüm yetki ve sorumluluklara sahiptir. Geçici merkez denetleme organı, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır.
  (3) Bu maddenin (2)’nci fıkrasının (B) bendinde belirtilen şekilde oluşturulan geçici parti meclisi, oluşturulmasını müteakip en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde toplanarak kendi üyeleri arasından seçeceği 11 (on bir) üyeden oluşan geçici merkez yürütme organını oluşturur. Bu organ, ilk genel kongreye kadar bu tüzükte parti merkez yürütme organı için belirtilen tüm görev ve yetkilere sahiptir. Geçici merkez yürütme organı, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır.
  (4) Geçici merkez yürütme organı, oluşturulmasını takip eden en geç 48 (kırk sekiz) saat sonra, kendi üyeleri arasından seçeceği bir kişiyi geçici genel sekreter olarak belirler. Geçici genel sekreter, ilk genel kongreye kadar bu tüzükte genel sekreter için belirtilen tüm görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.
  (5) Geçici merkez yürütme organı partinin tüzel kişiliği kazanmasından itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde parti üyeleri arasından her ilçe için geçici ilçe merkez örgüt yönetimini belirleyip onay için geçici parti meclisine sunar. Geçici ilçe merkez örgüt yönetimi sayısı, önceden geçici parti meclisi tarafından belirlenir. Geçici parti meclisi, kendisine sunulan isimleri en geç 1 (bir) hafta içinde karara bağlar ve geçici ilçe merkez örgütleri ile yönetimi oluşturulur. Geçici ilçe merkez örgütleri, ilk genel kongreye kadar bu tüzükte ilçe merkez örgütleri için belirtilen tüm yetki ve sorumluluklara sahiptir. Geçici ilçe merkez örgütleri, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır.

   

  Geçici Madde 2

  Geçici İlçe Merkez Örgütleri Oluşturulana Kadar Parti ÜyeliğiGeçici ilçe merkez örgütleri oluşturulana kadar parti üyeliğine ilişkin yapılacak olan başvurular parti genel merkezine yapılır ve bu gibi başvuruların sonuçlandırılmasında olağan üyelik prosedürünün parçası olan ilçe merkez örgütü değerlendirmesi veya görüşü aranmaz.

   

  Geçici Madde 3

  İlk Üç Yıl İçinde Seçim Olması Halinde Aday Saptama YöntemiParti tüzel kişiliğinin kazanılmasından itibaren ilk 3 (üç) yıl içinde ülkede herhangi bir seçim olması halinde, partiden gösterilecek adaylar parti meclisi tarafından belirlenir.

   

  Geçici Madde 4

  İlk İki Yıl İçinde Tüzük ve/veya Program Değişikliği(1) Partin tüzel kişiliğinin kazanılmasından itibaren ilk 2 (iki) yıl içinde parti tüzüğünde veya programında değişiklik yapılması ile ilgili genel kongre toplantıları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
  (2) Partinin tüzük ve/veya programında değişiklik yapılmasıyla ilgili konularda karar alınmasına ilişkin önerilerin genel kongrede görüşülebilmesi için, bu öneriler, genel başkan, parti meclisi, merkez yürütme organı veya genel kongre üyelerinin en az yirmide biri (1/20) tarafından yapılmış olması gerekir.