“BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN MÜCADELE EDECEĞİZ”

“BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN MÜCADELE EDECEĞİZ”

“BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Halkın Partisi’nin kadın milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars; HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’yle birlikte hazırladığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü manifestosunu açıkladı. Kadının yaşam, eğitim, eşitlik haklarına vurgu yapılan manifestoda şu maddelere yer verildi: 

  1. Bu coğrafyada yaşayan herkesin ve her kesimin cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, din, ırk, etnik köken ayrımcılığına uğramadan, özgür bir vicdan ve eşit yurttaşlar olarak yaşaması, kadına uygulanan her türlü şiddetin her yerde ve her koşulda son bulması için bir gün değil, her gün mücadele etmeye devam edeceğiz. 
  2. Şiddet gören kadınların korunması, devletin ve toplumun desteğini yanlarında hissetmeleri, onlara karşı işlenen insanlık dışı suçların engellenmesi, cezasız kalmaması, ihtiyaç duydukları adli desteğin sağlanabilmesi, yaşadıkları zorlu süreçlerde barınma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bir gün değil, her gün mücadele etmeye devam edeceğiz. 
  3. Eğitim yaşamının tüm aşamalarında, cinsiyete, cinsel yönelime, cinsiyet kimliğine, ırka, dile, dine, kökene, yaşa veya fiziksel engellere dayalı tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve eğitim olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması hedefine yönelik gerekli tüm adımların atılması için bir gün değil, her gün mücadele edeceğiz. 
  4. Ülkede yaşayan tüm kadınların, çağdaş ve laik bir ortamda yetişmeleri, devletin tüm olanaklarından eşit şekilde yararlanmaları, hayatın her alanında hak ettikleri saygıyı görebilmeleri, ekonomik özgürlüklerine kavuşabilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri adına bir gün değil her gün mücadele etmeye devam edeceğiz. 
  5. Toplumun yarısını oluşturan kadınların, karar alma süreçlerinde, hak ettikleri oranda ve güçlü bir şekilde yerlerini alması, demokrasinin güçlendirilmesi, kadınların politik, ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının artırılması, tüm yönetim birimlerinde ve yasama organında cinsiyetler arası dengenin oluşturulması ve eşit temsiliyetin sağlanması için bir gün değil her gün mücadele etmeye devam edeceğiz. 
  6. Kadın ticaretini engellemek, seks köleliği, fahişelik ve diğer seks ticareti unsurları ile daha etkin mücadele etmek, rızaları dışında evlendirilmek ve çalıştırılmak amacıyla alınıp satılan kadın ve kız çocuklarının haklarını en iyi şekilde korumak adına, halihazırdaki yasaları güçlendirmek veya ihtiyaç duyulan yeni koruyucu yasaların çıkarılmasını sağlamak için bir gün değil her gün mücadele etmeye devam edeceğiz. 
  7. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kuruluşunun tamamlanması ve çalışır hale gelmesi, hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi için bir gün değil her gün mücadele etmeye devam edeceğiz. 
  8. İstanbul Sözleşmesi ve diğer tüm uluslararası sözleşmelerle kazanılan hakların hayata geçirilmesi, gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve uygulanması için bir gün değil her gün mücadele etmeye devam edeceğiz.