Halkın Partisi Hükümet’i Sayıştay’a Şikayet Etti

Halkın Partisi Hükümet’i Sayıştay’a Şikayet Etti

Halkın Partisi Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla Başbakan ve beraberindeki 7 kişilik heyetin yurt dışına özel bir seyahat için gitmesi ve masrafların da devlet tarafından karşılanması konusunda Sayıştay’a şikayette bulundu. Halkın Partisi tarafından yapılan açıklamada “hükümet sadece bu şekilde şahsi bir menfaat için karar üretmesi nedeniyle değil, aynı zamanda hiçbir biçimde mantığa sığmayacak bir izahat getirmeye çalışmasıyla da vatandaşlarla dalga geçmeye kalkışmıştır, kamu vicdanını yaralayan icraatlarına bir yenisini eklemiştir” denildi ve “Halkın cebinden şahsi seyahatlerini karşılamaya çalışanlara karşı, bu hukuksuzluklarını cezalandırmak ve caydırarak tekrarını önlemek amacıyla konuyu bu sabah itibariyle Sayıştay’a taşıdık. Bir sonraki aşama Ombudsman olacak” ifadelerine yer verildi. Açıklamada “ortada şahsi menfaate hizmet eden, kamu yararı düşünülerek alınmamış olan bir Bakanlar Kurulu kararı vardır ve bizler bunun üzerine gitmeyi bir görev olarak görmekteyiz. Bu bir ilke meselesidir” denildi. Açıklamada ayrıca “özel bir seyahat olduğu her açıdan çok açık olan böyle bir harcamanın Halkın cebinden yapılması, üstelik de bunun Bakanlar Kurulu kararına açıkça yazılmış olması ülkemizde kötü yönetimin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemlidir. İsraf ve kamu kaynaklarının keyfi şekilde ve kişisel maksatlar için harcanması hukuk devletlerinde cezalandırılması gereken bir davranıştır. Mesele kişiler değildir, bu siyasi zihniyetin bizzat kendisidir. Yapılan ödemenin devlete en kısa sürede iade edilmesi ve halktan özür dilenmesi gerekir” ifadelerine yer verildi. Sayıştay’a yapılan başvuruda Halkın Partisi’nin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri yanında; partizanlığa, yolsuzluğa, usulsüzlüğe, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, israfa, keyfiliğe ve kötü yönetime neden olabilecek her türlü tutum ve davranışa karşı etkili bir mücadele verme amacında olduğuna dikkat çekildi ve ihbarın da bu çerçevede yapıldığı belirtildi. Halkın Partisi tarafından yapılan başvuruda şu mevzuat ihlallerine dikkat çekilerek Sayıştay’ın konuyu incelemesi talep edildi.

1. Kararda adı geçmekte olan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” kaleminin amacı, 7/1979 sayılı yasanın 27(9) maddesine göre, “geçici görev, hizmet içi eğitim veya bağlı oldukları kurumu temsilen” gidilecek gezilerin karşılanmasıdır. Halbuki, Bakanlar Kurulu kararında bahsedilen, “özel bir davet” yasadaki bu amaçlara uymamaktadır.

2. Benzer şekilde yine 7/1979 sayılı yasanın 28(1) maddesi de, bu gibi yolluk ödeneklerinin “bir görevin yerine getirilmesi için görev yerinden sürekli veya geçici olarak ayrılanlara” ödeneceğini düzenlemekte, yani ortada yapılması gereken bir “görev” olması gerekmektedir. Halbuki konu kararda herhangi bir görev öngörülmemektedir. Özel bir davete katılımın ise, görev olarak kabul edilmesi kanaatimizce mümkün değildir.

3. Sayın Başbakan’ın kızının mezuniyet törenine katılırken, her halukarda kamu kaynaklarını kullanması ve/veya bu hususta Bakanlar Kurulundan karar çıkması için önerge sunması ve/veya önerge doğrultusunda karar üretilmesini sağlaması hususlarının denetlenmesi de, kanaatimizce Sayıştay Yasası madde 3(9) kapsamında, “kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığını” denetleyen kurumunuzun görev alanına girmektedir.

4. Yine Sayıştay Yasası’nın 22(1) maddesi uyarınca, “gelir, gider, mal ve kıymetlerin mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilmediği, alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya idare edilmediğinin” denetimini yapma görevi olan kurumunuzun, yukarıda bahsettiğimiz mevzuat aykırılıkları nedeniyle, bu madde kapsamında sorumlu olunan meblağı sorumlulara ödetme yetkisi olduğunu da belirtmek isteriz.

5. Ayrıca, işbu meselenin kurumunuzca incelenmeye alınması halinde, Ceza Yasası madde 105 tahtında “kamunun zararına sebep olmak” veya “kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak” fiileriyle ilgili bir ihlal olup olmadığı hususunun da yine Sayıştay Yasası madde 3(6) , 10(1)(a) ve 22(2) maddeleri gereğince konuyu Başsavcılığa havale etme görev ve yetkiniz de bulunmaktadır.