Halkın Partisi tarım vizyonunu ve hedeflerini açıkladı

Halkın Partisi tarım vizyonunu ve hedeflerini açıkladı

18

Halkın Partisi Tarım Komitesi, “İnsan hayatı için olmazsa olmaz, en önemli sektör tarımdır” diyerek yola çıktı; tarım ve üretim konusundaki vizyonunu ortaya koydu. Komiteden yapılan açıklamada; toplumun tükettiği gıdaların insan hayatını tehlikeye atmayacak bir şekilde güvenli üretimi kadar, gelecek nesillerin de aynı şekilde güvenli gıdaya erişimini sağlamanın yani sürdürebilirliğinin önemine dikkat çekildi. Tarım Komitesi şu açıklamayı yaptı: “Tarımın dünya tarihindeki yerine ve önemine baktığımız zaman çok önemli bilgiler karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, insanoğlunun konar-göçer yaşamdan yerleşik yaşam biçimine geçişi, 9.000 yıl önce tarımın başlaması ile mümkün olmuş, bu sayede ilk köyler ve kasabalar kurulmuş, avcı-toplayıcı toplumların yerini kolektif yaşayan toplumlar almıştır. Yine benzer şekilde dünya tarihine bakıldığı zaman, tarımın birçok imparatorluğun yükseliş ve çöküşünde çok önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Bunlara örnek olarak, dünyanın ilk okur-yazar toplumu olan Mezopotamya’daki Sümer imparatorluğu verilebilir. Tarımda yaptıkları atılımlar, sulama ve buna bağlı olarak elde edilen verim artışı imparatorluğun yükselişinin en önemli nedenleri arasında yer almıştır. Fakat aşırı sulama sonucu toprağın su tutması ve tuzlanması, sistemin bir anda çökmesine ve gıda kıtlığı yaşayan imparatorluğun komşuları Akadlar tarafından işgal edilmesine neden olmuştur. Bu örnek, su kıtlığı yaşayan ülkemiz için çok önemli ve bir o kadar da acı bir örnektir. Bu bilgiler ışığında, ülkemizdeki üretici ve tüketicilerin günümüzde karşılaştıkları sorunların çözümü bir vizyon çerçevesinde, kısa, orta ve uzun vadeli planlamalara ihtiyaç duymaktadır. Yukarıdaki örneklere ek olarak, ülkemizin bir ada ülkesi olması ve üretimde kullanılan çoğu girdinin ithal olması, üretimimizi pahalı yapmakta, bu durum da rekabet edebilirliğimizi azaltmaktadır. Üretimdeki en önemli yerli kaynağımız olan su kaynaklarının da giderek azalması, ayrıca sulama maliyetlerimiz rekabet içerisinde olduğumuz ülkelere kıyasla kat ve kat fazla olması, üretimde yeni bir vizyona ihtiyaç duyduğumuzu göstermektedir. Halkın Partisi olarak öncelikli hedefimiz, ithal ettiğimiz ürünler arasında ekonomik ve ekolojik olarak üretilebilir olanların üretimine yönelerek ithalatı azaltmak yönünde olacaktır. Bu sayede mevcut yerel kaynakları en iyi şekilde kullanılarak, kendi kendine yeter bir sektör oluşturmak ve ithal ürünler için harcanan ekonomik değeri minimize etmek mümkündür.”

“Hedef kendi kendine yeter ve sürdürülebilir bir tarım politikası”

Halkın Partisi Tarım Komitesi’nin altını çizdiği unsurlar doğrultusunda ortaya koyduğu vizyon, kendi kendine yeter, sürdürülebilir, kaliteli ve yüksek verimli, pazarlanabilir ürünlerin modern teknolojiler ile üretimini, muhafazasını ve pazarlanmasını sağlamak olarak özetlenebilir. Tarım Komitesi yetkilileri, ülkedeki tüm üreticilerin “online” olarak kayıt altına alınmasını sağlamayı amaçladıklarını, bu yolla; üreticilere profesyonel destek sunulması suretiyle üreticilerin bilinçlendirilmesinin ve doğru ürün deseninin oluşturulmasının mümkün olabileceğini ifade ediyor. Açıklamaya göre; ürün deseni oluşturulurken mevcut kaynakların yanı sıra, iç ve dış pazardaki talepler ve ekonomik gerçekler doğrultusunda hareket edilerek, “önce pazarla sonra üret” prensibi hayata geçirilecek.

Devlet kadrolarındaki hantallık ve tıkanıklıkların giderilip; mevcut personel uzmanlaştırılarak etkin bir şekilde üretim alanlarında kullanılması; yasalardaki ve sistemdeki mevcut eksiklikler giderilerek serbest çalışan ziraat mühendislerinin de sahada aktif olmasını sağlamak da Halkın Partisi’nin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu şekilde üreticilerin doğru bilgi ve hizmete ulaşabilmesi mümkün olacak.

Komitenin bir diğer hedefi ise; tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su ile birlikte KKTC’de sahip olunan su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilebilmesi için bitki desenini yeniden şekillendirerek az su tüketen; katma değeri yüksek; öncelik ülke ihtiyaçları olmak koşuluyla uluslararası pazarda da rekabet edilebilir ürünler üzerinde durmak.

 

Ürün fiyatındaki aşırı dalgalanma önlenecek

 

Ülke koşullarına uygun, iklimsel avantajların kullanılabileceği; patates, enginar, turunçgil, zeytin, harup gibi Kıbrıs ile özdeşleşmiş özellikli (niş) ürünler üzerinde durmak komitenin önerilerinden biri. Bu ürünlerin üretilmesi için gerekli devlet destekleri ve danışmanlık hizmetleri verilerek kaliteli ve sağlıklı ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması hedefleniyor. 

İç ve dış piyasa hedefi ile üretilen her üründe izlenebilirlik ve denetimi sağlamanın yanında; ülke ekonomisine büyük zararlar veren ihtiyaç fazlası veya azlığına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması için online veri tabanı oluşturulması da Tarım Komitesi’nin amaçları arasında. Bu veri tabanı sayesinde; üreticiler anlık olarak ürün bazında ülkedeki üretimi izleyebilecek, aynı zamanda ülkedeki ihtiyacı da yine bu sistem üzerinden takip ederek üretim fazlası veya azlığı oluşması önlenmiş olacak. Böylece ürün fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar da önlenecek.

 

Komitenin öne çıkardığı diğer başlıklar şöyle devam ediyor:

  • Mevcut sistemdeki gelişi güzel uygulamalar ve kontrollerin yerine, gıda güvenliğini gerçekten sağlayacak ve sürdürülebilir kılacak; tüketicilerin yerli ürünlere olan güvenini yeniden kazandıracak; tarladan sofraya kadar izlenebilir bir denetim sistemi kurmak. Bu sayede hem üretici hem çevre hem de tüketici sağlığı korunacaktır.
  • Ülkedeki mevcut tarımsal gen kaynaklarının belirlenip yok olmasını engellemek için gerekli bilimsel araştırmaların yapılıp, bu gen kaynaklarının koruma altına alınması, böylece doğal zenginliklerden doğru şekilde yararlanılarak ülke ekonomisine de katkı sağlamak.
  • Hal yasasının, tüm paydaşların (üretici, tüketici, toptancı, market, pazarcı, v.s.) haklarını koruyacak ve rekabeti düzenleyecek şekilde yasalaşmasını; ancak kâğıt üzerinde kalmayacak çalışabilir bir şekilde olmasını sağlamak.
  • Üretimde kullanılan girdi maliyetlerini düşürecek şekilde önlemler almak, bu alanda yapılacak AR-GE çalışmalarına öncelik ve destek vermek.
  • Belirlenen vizyona ulaşmak için devlet desteklerinin düzenlenmesi, ayrıca desteklerin zamanında ödenebilmesini sağlamak için gerekli önlemler almak. Yine bu kapsamda Tarım Sigortası’nda düzenleme ve iyileştirmeler yapmak.
  • Ülke için kritik bazı ürünlerde veya dönemlerde, rekabet yasalarına uygun bir şekilde fon uygulaması ile yerli üreticilerin korunmasını sağlamak. Ancak bu uygulamaların anlık değil, planlı bir şekilde yıllık olmasını sağlayarak sektördeki diğer paydaşların zarar görmesini de önlemek.
  • Tarımsal ürünlerin pazarlanmasındaki en önemli sorunlardan biri olan “zaman” ve “şekil” sorununu çözebilmek için, tarımsal sanayinin gelişmesi üzerinde durmak. Özellikle, yıllardır pazarlanabilmesi için milli servetlerin ve dış yardımların yapıldığı turunçgil sektörü için sanayinin geliştirilmesi çok büyük fayda sağlayacaktır. Bu nedenle de %100 doğal ve katkısız portakal suyu üretimi ve pazarlanması öne çıkan konular arasında. Böyle bir üretim modeli ve ülkedeki doğal meyve sularının tüketiminin artırılması, toplum sağlığı adına da büyük bir önem taşımaktadır.
  • Yerli ürünlerin tüketimine yönelik halkın bilinç düzeyinin ve farkındalığının artırılması için çalışmalar yapmak.

“Bağımlılıktan kurtulmak için sürdürülebilirliğin sağlanması şart”

Halkın Partisi Tarım Komitesi yetkililerince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Toprak, su ve doğal kaynaklar, bir ulusun en önemli kaynağı ve milli servetidir. İnsanoğlunun hayatını idame ettirebilmesi için gıda ve beslenme en önemli unsurlar olmakla birlikte toplumların bağımlılıktan kurtulabilmesi için sürdürülebilirliğinin sağlanması gereken birinci unsurlar arasında yer alır.”