“Kamu Mali Yönetimi, yapısal dönüşümü sağlayacak en önemli reform yasasıdır”

“Kamu Mali Yönetimi, yapısal dönüşümü sağlayacak en önemli reform yasasıdır”

 

 

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın AB üyesi ülkeler tarafından kullanılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından da AB uyum yasaları gereği olarak yıllardır uygulanan bir yasa olduğunu belirtti. Tasarıyı, “Son dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti’yle imzalanan Mali işbirliği anlaşmalarının içerisinde yapısal dönüşümü sağlayacak olan en önemli reform yasası” olarak tanımlayan Manavoğlu süreci şu sözlerle anlattı: “Geçen hükümet döneminde görüşmelerine başladığımız ve bu hükümet döneminde yaz aylarında da yoğun ve uzun komite toplantılarıyla Genel Kurul’a 2020 bütçesi görüşmeleri öncesi göndermeyi ve geçirmeyi hedeflediğimiz KMYK Yasasının 90’nın üzerinde maddesinin 80 kusur maddesi üzerinde uzun değerlendirmeler yaptık. Savcılık, Maliye Müsteşarı, uzmanları ve komite üyeleriyle son şeklini verdik. Ekonomi Maliye ve Plan Bütçe Komite’miz tüm üyeleriyle birlikte büyük bir uyum içerisinde çalışarak bu önemli yasayı ülkemize kazandırmıştır. Kamu maliyesiyle alakalı en kapsamlı en doğru yasa olan bu yasayla artık tüm kamu bütçeler tek çatı altında Merkezi Bütçe’de buluşacak ve böylelikle devletin gerçek büyüklüğünü görebileceğiz.”

 

“Mali kontrole ilişkin kurallar düzenleniyor”

 

Manavoğlu, yasanın amacını, “orta vadeli mali planda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda makro ekonomik göstergelerin ve mali istikrarın sağlanması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısına ve işleyişine, kamu bütçelerinin hazırlanmasına, uygulanmasına, mali kural ve mali sorumluluğa, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesine, raporlanmasına ve mali kontrole ilişkin kuralları düzenlemek” olarak özetledi.

Genel devlet yönetimi kapsamındaki kamu idarelerini kapsayan yasa yürürlüğe girince devletin gelir ve gider olarak büyüklüğünü görebilmek mümkün olacak. HP Lefkoşa Milletvekili, kaynaklar (gelirler) elde edilirken ve harcanırken uygulanması gereken kurallar, sorumluluklar ve sorumlular yasada açıkça yer alacağı için bu yasa ile hesap verilebilirlik sağlanacağını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Her şey şeffaf olacak. Tüm kurum kuruluşların bütçelerinin hazırlanması, Meclis’e sunulması ve buralardan yapılacak harcamalar disiplin altına alınacak. Bu yasa ile tüm kamu disiplin altına alınacak diyebiliriz. Bahse konu yasa tüm AB üyesi ülkelerde uygulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde de yıllardır uygulanıyor. Bizim de Kamu reformu kapsamında bu yasayı yürürlüğe koymamız gerekiyordu. Maliye çalışanlarının çeşitli periyotlarda çalışıp 3 senede tamamlayıp Meclis’e gönderdiği çok önemli bir yasadır.”

 

“Daha şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetimi bütçesi olacak”

 

Yasa geçer geçmez bu yasada öngörülen mali yönetim ve kontrol sistemine uyum sağlanması amacıyla yasa kapsamındaki idarelerin mevzuatları ve bu yasayla alakalı tüzük düzenlemeleri için Maliye Bakanlığı ve ilgili idarelerin hemen hemen çalışmaya başlayacağını ifade eden Manavoğlu, yine bu yasa ile kamu iç kontrol sistemi kurulmasının öngörüldüğünü söyledi. HP Milletvekili, “Bununla yapılan işlemlerde bir zafiyet, risk var mı, kontrolü yapılarak, işlemlerin suistimale açık yönleri varsa tespit edilerek bunların giderilmesine yönelik öneriler yapılacak. Yani işlem yapılırken herhangi bir risk var mı onun kontrolü yapılacak. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’yla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, daha kurumsal, daha denetlenebilir, daha merkezi, daha hesap verebilir, daha şeffaf bir Kamu Yönetimi bütçesini tek çatı altında görebilecektir.” dedi.