Seçim Manifestosu

Önsöz
Halkın Partisi tek başına hükümet görevine taliptir.

Çünkü Kıbrıs Türk siyasi yaşamında köklü bir değişime, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç vardır. Menfaat dağıtarak geleceğimizi çalanlar ile bu düzenin parçası olanlardan kurtulmanın zamanı çoktan gelmiştir.

Biz menfaat gruplarının hükümranlığını kırmak, Halkın iktidarını kurmak için bu yola çıktık.

Bugüne değin ülke yönetimine hâkim olan eski siyaset, kişisel, partisel, zümresel ve ailesel menfaatler temelinde çalışan, adaletten ve hukuktan yoksun bugünkü statükoyu yaratmıştır. Bu durum kötü yönetime ve irademizin her düzeyde yok sayılmasına neden olmuştur. Bugün içinde bulunduğumuz yapı sürdürülebilir değildir. Kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek istiyorsak, Halk iradesine dayanan yeni ve adil bir düzen kurmak zorundayız.

İçinde bulunduğumuz bu statükoyu yaratanları da sonradan bu statükoya ortak olanları da bugüne dek denedik ve gördük. Halk olarak tecrübe ettik. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemeyiz. Deneyip ne olduklarını gördüklerimizi tekrar denemenin ve zaman kaybetmenin bir anlamı yoktur.

Yıllar içinde kemikleşen bu kötü siyasi yapıyı kırmak, Halk olarak bizim elimizdedir. Hiçbir güç, Halk iradesinin önünde duramaz. Halkın iradesiyle yeni ve adil bir düzen kurmakta kararlı olduğumuz sürece bunu kimse engelleyemez.

Halk olarak bir yol ayrımındayız. Durduğumuz kavşakta önümüzde iki yol var. Biri bizi karanlığa, diğeriyse aydınlığa götürecek. Biri çıkmaz yol, diğeriyse yeni ve adil bir düzene giden yoldur. 7 Ocak 2018 seçimleri, Halk olarak bu iki yoldan hangisinden yürüyeceğimize karar vereceğimiz bir tür referandum olacak.

Gelin, Halkın Partisi ile aydınlık bir geleceğe giden yoldan birlikte yürüyelim. Gelin, ‘Parti Devleti’ yapılanmalarına son verelim, gerçek bir Hukuk Devleti yaratalım. Gelin, hukuka saygılı, hak edenin hakkını alacağı yeni ve adil bir düzen kuralım. Gelin, hesap verebilen, hesap sorabilen, insan haklarına saygılı laik ve demokratik bir devlet, yaşanabilir bir ülke yaratalım. Sosyal adaleti gözeten yeni bir düzeni birlikte kuralım.

7 Ocak 2018 tarihi, parlamentoyu ve hükümeti değiştirecek sıradan bir seçim değil, ülkemizin kaderini etkileyecek yaşamsal bir seçimdir. Halkın Seçimidir.

Bu statüko ve kötü yönetim kaderimiz değildir. Gelin kendi irademize sahip çıkalım ve kendimizi iyi yönetelim.

Halkın Seçimi

Halkın Partisi
Eğitim
 • Uygulamaya koyacağımız ve laiklik temelinde şekillendirilecek olan eğitim politikamız;
  • Kendine, kültürüne, çevresine sahip çıkan,
  • Özgüveni ve farkındalığı yüksek,
  • Sorumluluk sahibi,
  • Her türlü kalıplaşmış, dogmatik düşünceyi sorgulayabilen,
  • Her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı durabilen,
  • Hümanist ve empati yapabilen,
  • Öğrenmeyi bilen, yaratıcı, eleştirel düşünebilen, sorgulama becerisi yüksek, araştırmacı, öğrendiklerini yaşama geçirerek kendini gerçekleştirebilen,
  • Mutlu olmayı bilen,
  • Çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak gören,
  • Tüm inançlara ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi hedefler.
 • Devlet okullarında eğitimin kalitesini artırarak, vatandaşın cebinden çıkan eğitim harcamalarını azaltacağız.
 • Gerekli yatırım ve alt-yapının tamamlanması sonrasında, önce haftanın belirli günlerinden başlayarak tam-gün eğitime geçeceğiz. Bunu eğitim alanındaki tüm paydaşlarla istişare ederek yapacağız.
 • Devlet’in her bireye; gelir düzeyine bakılmaksızın ve Sosyal Adalet ilkesine uygun olarak, gelişmiş ülkeler standardında ücretsiz temel eğitim hizmeti sunmasını sağlayacağız; devlet okullarında ‘kayıt ücreti’ adı altında ya da farklı vesilelerle Anayasa’ya aykırı biçimde para toplanmasına izin vermeyeceğiz.
 • Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının teşkilat yapısını revize ederek, eğitim vizyonumuzu etkili bir şekilde hayata geçirebilecek niteliğe kavuşturacağız.
 • Okullarımızın fiziki donanım, altyapı ve diğer ihtiyaçlarına göre bütçelerinin oluşturulması ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı denetimi altında kullanılması amacıyla İlçe Eğitim Kurulları kuracağız. Bu kurullar, Bakanlık, okul aile birlikleri, ilgili belediye, sivil toplum örgütlerinden oluşturulacaktır.
 • Eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce öğretmenlerin atanma ve görev yerleri konusundaki tüm işlemler de dahil her türlü hazırlığın tamamlanmış olması kural olacak.
 • Okul müdürlerinin; görev tanımlarında da belirtilen, eğitim ve öğretim programlarının kalitesine yönelik denetleme görevini yerine getirmelerini sağlayacağız.
 • Öncelikle eksik denetmen kadrolarının tamamlanmasını sağlayacağız ve buna bağlı olarak denetmen sayısını ve denetim sıklığını artıracağız.
 • Her düzeyde öğretimin değerlendirilmesi bağlamında Seviye Belirleme Sınavlarını hayata geçireceğiz. Böylelikle, kalite denetiminin sıklaştırılması gereken okulları ve bölgeleri saptamış olacağız.
 • Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, ortaöğretim sonuna kadar olan seviyelerdeki tüm devlet okullarını ve özel okulları, Anayasamızın emrettiği şekilde denetleyecek.
 • Devlet okullarında görevli tüm öğretmenler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı kontrolünde çalışacak bir değerlendirme sistemi tabii olacak. Bu hususta okul müdürleri, müdür muavinleri ve denetmenler önemli bir rol üstlenecekler.
 • Göç yasasının etkilerini kademeli olarak düzeltecek ve özellikle 2011 sonrasında istihdam edilen öğretmenleri motivasyon bakımından olumsuz etkileyen haksızlıkları gidereceğiz.
 • Okullarda, bina, sınıf ve eğitim araç-gereçleri (bilgisayar, laboratuvar, kütüphane) açısından yeterli ve hijyenik kurallara uygun sağlıklı bir ortamın oluşturulması için alt-yapı ihtiyaçlarının acilen karşılanmasına öncelik vereceğiz.
 • Okul öncesi okullar ve ilkokullara da rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti getireceğiz.
 • Ülke genelinde her ilçede ‘bölgesel denetim amirlikleri’ kurarak bu amirlikler vasıtasıyla tüm okullarımızın altyapı ve teknolojik donanımıyla ilgili bakım ve onarım ihtiyaçlarını gidereceğiz.
 • Okullarda İngilizce dilinin en iyi ve en yaygın şekilde öğrenilmesinin yanında ikinci bir yabancı dilin de öğrenilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacağız.
 • Meslek liselerinde; ülkemizdeki ara-eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde revizyon gerçekleştirecek, meslek liseleri ile düz liseler arasında yatay ve dikey geçişlere olanak sağlayacağız.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini içerik olarak dinler tarihi ve dünya dinleri bağlamında evrensel bir şekle dönüştüreceğiz.
 • Laik eğitim sistemine uygun şekilde eğitim verilmesini sağlamak için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın tüm okullarda tam bir denetim ve kontrole sahip olmasını mümkün kılacağız.
 • Taşımacılık ödemelerini düzenleyerek zamanında ve eksiksiz olarak yapacağız.
 • Okulların inşaat gereksinimlerini tatil dönemlerinde karşılayacağız.
 • Anayasanın emrettiği şekilde, devlet okullarında eğitimin tam anlamıyla ücretsiz olmasını sağlayacağız.
 • YÖDAK’ın etkinleştirilmesi ve yüksek öğrenimi gerçek anlamda denetleyen bir yapı olmasını sağlayacağız.
 • Üniversitelerin bazı fakültelerinin (ziraat vb.) kırsal kesimlere taşınmasını ve bu bölgelerde hayata katkı koyabilir hale getirilmesini sağlayacağız.
 • Üniversitelerin araştırma geliştirme faaliyetleri için destek projeleri sağlayacağız.
 • Üniversitelerin kalite geliştirme faaliyetleri için eğitim desteği sağlayacağız.
 • Öğretmenlere Özel Eğitim konusunda hizmet içi eğitim verilmesini sağlayacağız.
 • Okul öncesi eğitim kurumlarını ilköğretimden ayrılarak ayrı bir birim olarak örgütleyeceğiz. Sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmen olarak görev almayacak, ancak yeterli sayıda okul öncesi eğitim öğretmeni istihdam etmek olanaksız ise sınıf öğretmenliği veya diğer bölüm mezunu öğretmenleri okul öncesi sınıflarda eğitim verebilmeleri için yoğun bir eğitimden geçireceğiz.
 • Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin okul öncesi eğitim alanında bilgili olmaları ya da bu alandan gelmeleri kuralı gözetilecektir. Bu kurumları denetleyecek olan kişilerin okul öncesi eğitim alanından gelmeleri sağlanacaktır.
 • Hizmet içi eğitimleri, öğretmen ve yöneticilerin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yılda en az iki kez olmak koşulu ile atölye çalışmaları vb. yöntemlerle bölgesel olarak ve üniversitelerden de destek alarak çağdaş eğitim yönelimlerine uygun olarak yapacağız.
 • Okulların fiziki yapısının ve öğretmenlerin öğretmenlik formasyon ve becerilerinin özel gereksinimli çocuklar göz önünde bulundurularak geliştirilmesini sağlayacağız.
 • Halk eğitim merkezleri kurarak buralarda anne baba eğitimi vereceğiz.
 • Bireysel farklar göz önünde bulundurularak ve gelişimsel/bireysel özellikler dikkate alınarak eğitim verilmesini sağlayacağız.
 • Okul öncesi kurumlarda her bir sınıf için bir öğretmen yardımcısı bulundurulmasını sağlayacağız.
Sağlık
 • Halkın Partisi’nin sağlık alanında temel hedefi;
  • Hasta-odaklı bir sağlık sistemini hayata geçirmek,
  • Vatandaşın alacağı sağlık hizmetinin kalitesini artırmak ve
  • Vatandaşın cebinden çıkacak sağlık harcamalarını azaltmaktır.
 • Hastaların ülkedeki her sağlık kuruluşunda hizmet alabilmesini sağlayacak ve ülkemizin şartlarını esas alacak şekilde tasarlanacak bir Genel Sağlık Sigortası sistemini hayata geçireceğiz. Hastalar dilerse devlet hastanelerinde, dilerse özel hastanelerde hizmet alabilecekler ve hekim seçme hakkını kamuda veya özelde kullanabilecekler.
 • Kurulacak bu sistemle halkın cebinden çıkan sağlık harcamalarını azaltacağız. Düşük gelirli vatandaşlarımızın Genel Sağlık Sigortası kapsamında ücretsiz sağlık hizmeti almasına olanak sağlayacağız.
 • Kamuya bağlı tüm sağlık birimlerinde otomasyon ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi önceliğimiz olacak. Genel sağlık sigortasının başarılı olması için kamu sağlık sistemindeki eksiklikleri tamamlamanın öneminin bilinci ile hareket ederek sağlık ocaklarından kamu hastanelerine, özel hastanelerden eczanelere kadar tüm sağlık birimlerini otomasyon sistemine geçireceğiz.
 • Kamuya bağlı tüm sağlık ocakları, sağlık merkezleri ve hastanelerde tam gün sağlık hizmeti verilecektir. Poliklinik hizmetlerinin hem sabah hem de öğleden sonraları mesai bitimine dek verilmesini sağlayacağız. Bu uygulamayı destekleyecek bir randevu sistemini hayata geçireceğiz.
 • Kamu hastanelerinde kaliteyi artırmak açısından dört temel noktada değişikliğe gideceğiz:
  • Hasta memnuniyeti birimi oluşturularak, hastaların bilgi alabileceği, şikayetlerini bildirebilecekleri bir bölüm yaratacağız. Bu bölümden alacağımız verileri hastane hizmetlerini iyileştirmede kullanacağız.
  • Hastanelerimizde hastane standartları üzerine çalışacak Kalite Birimi oluşturacağız.
  • Kamu hastanelerine, hastanenin mali ve idari açıdan yönetimini yapmaktan sorumlu olacak, denetleme ve hesap sorma yetkisi olan bir İdari Direktör atayacağız.
  • Uzun vadede hastaneleri daha özerk bir yapıya kavuşturarak kendi bütçelerini yönetebilecekleri, malzeme ve cihaz alımı, bina tamiri gibi konularda Sağlık Bakanlığı’na bağımlı olmayacakları daha esnek bir yapıya kavuşturacağız. Bu uygulamaları, önce en büyük hastanemiz olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden başlayarak tüm hastanelerimizde hayata geçireceğiz.
 • Koruyucu sağlık hizmetleri önceliğimiz olacak ve bu bağlamda;
  • Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir İstatistik ve Epidemiyoloji birimi kurarak kanser, bulaşıcı hastalıklar, genetik ve kronik hastalıklar ile ilgili kayıt sistemi oluşturacağız. Bu sistem ile her bölgedeki hastalıkların dağılımını belirleyecek ve dünyadaki orana göre artış görülen durumlarda acil önlem alınmasını sağlayacağız. Epidemiyolojik çalışmalar ışığında belli hastalıkların artış sebeplerini araştırıp koruyucu ve önleyici adımlar atacağız.
  • Her doğan çocuk otomasyon sistemine kayıt edilecek ve tüm aşılarının takibi bu sistemle yapılabilecek.
  • Gebeleri, çocukları, engellileri, yaşlıları kayıt altına alacağız.
  • Sağlık merkezlerini güçlendireceğiz. Her bölgede bulunan sağlık merkezi çalışanları aracılığıyla yaşlılara, kronik hastalara evde sağlık hizmeti sunulmasını sağlayacağız (lohusa, yaşlılar, engelliler, kronik hastalıkları olan yatalak hastalar).
  • Kanser Tarama Programlarını hayata geçireceğiz ve erken tanı ile ilgili farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceğiz.
 • Sevkleri sıkı denetim çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Göreve gelir gelmez sevklerin en çok hangi alanlarda yapıldığı açısından çalışma yapıp, sevklere ihtiyacı asgariye indirmek için gereken insan gücü, cihaz ve altyapı eksikliklerini ivedilikle tamamlayacağız. Yapılacak sevkler için anlaşma yapılırken her bir kalem için pazarlık yapıp ücretleri önceden belirleyeceğiz.
 • Sağlık ocakları ve sağlık merkezlerini güçlendirerek ilk basamak sağlık hizmetlerinin bu merkezlerden verilmesini sağlayacağız.
 • Ambulans ağını yeniden düzenleyerek ve paramediklerle destekleyerek güçlendireceğiz. Tek bir merkezden yönetimini sağlayarak bölgelerdeki sağlık hizmetinin kalitesini ve verimliliğini artıracağız.
 • Acil sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak, hasta akışını rahatlatmak ve yaşamsal tehlikesi olan hastalara zaman geçirmeden acil müdahale edilmesine olanak sağlamak için hasta sınıflandırması (triaj) sistemini hayata geçireceğiz.
 • Kamu hastanelerinde malzeme veya ilaç eksikliklerinden kaynaklanan hizmet aksaklıklarının önüne geçmek için İlaç Eczacılık Dairesi ve hastanelerin envanterini otomasyon sistemine geçirerek kayıt altında tutacak; gerek ilaç gerekse sarf malzeme envanterinin takibinin daha verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacağız. Bu türden bir otomasyon sistemi bir yandan sistem içerisinde ortaya çıkabilecek istismarların önüne geçilmesini, diğer yandan ise ilaç israfının ortadan kaldırılmasını mümkün kılacaktır.
 • Başkent Lefkoşa’da üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin verildiği çağdaş bir devlet hastanesinin yapılması için gerekli adımları hızla atacağız. Yeni hastane yapılana kadar, mevcut binaları yenileyip eksiklerini gidereceğiz. İlerleyen zamanlarda Lefkoşa Hastanesi tamamlandığında mevcut binaları şu anda büyük eksiklik olan rehabilitasyon, yaşlı bakımı ve hospis (terminal dönem hastalarına palyatif bakım) hizmetleri verilecek merkezlere dönüştüreceğiz.
 • Kamu hekimlerinin maaşları ile ilgili artış, israfı engelleyici önlemler hayata geçirildikten sonra kademeli olarak hayata geçirilecektir. Kamu sağlık çalışanı olan her çalışan için ikinci iş yasağı uygulanacak; hem kamuda hem özelde çalışmayı seçen hekimler ve diğer sağlık çalışanları için sözleşmeli statüde çalışma seçeneği ihtiyaca göre değerlendirilecektir.
 • Kamu sağlık hizmetlerinde bazı bölümlerde çalışan fazlalığı, bazı bölümlerde ise eksiklikler mevcuttur. Gerek hekimler, gerek hemşire ve laborant gibi paramedikal hizmetlerde çalışan kamu sağlık çalışanları ile ilgili ihtiyaca göre, adil dağılım gerçekleştirilecek, eksikler kademeli olarak tamamlanacaktır. Kamu Sağlık Hizmetlerinde hizmet alımına gidilmesi gereken durumlarda bu uygulamayı şeffaf ve önceden belirlenmiş adil bir ücretlendirme sistemi ile yapacağız. Kişiye göre değil, uzmanlık alanına göre hizmet alımı anlaşması yapacağız. Uzun vadede, eksik branşların tamamlanması için sayılar belirleyecek ve bu konularda eğitim bursları vereceğiz.
 • Kamu eczacılığında hizmetlerin aksamaması için kısa vadede gerekli adımları atacağız. Uzun vadede, ilaç alımının hastaneden değil de özel eczanelerden sağlanabileceği, takibinin ve denetiminin de otomasyon aracılığı ile yapılacağı bir sistem kuracağız. Genel Sağlık Sigortası sistemi hastaların ihtiyaç duyacakları ilaçları da kapsayacak şekilde düzenlenecektir.
 • İlaç satın almada kriterleri belirleyerek, belli kalite ve standartlarda ilaç satın alınmasını sağlayacağız.
 • İlaç kullanımının standartlara uygun ve denetim çerçevesinde yapılmasını sağlayacağız.
 • Özel ve kamu eczanelerinin, hastanelerinin ve İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin tümünün merkezi bir sisteme bağlanmasını ve yazılan reçetelerin online sistem üzerinden takibini ve etkin denetimini sağlayacağız.
 • Denetim – iki koldan yapılacaktır
  • Genel Sağlık Sigortası geri ödemeleri açısından istenilen tetkiklerin ve gelir-giderin denetimini yapacak, Sağlık Bakanlığı’ndan ayrı özerk bir yapı kuracağız.
  • Özel veya kamudaki tüm sağlık birimlerinin denetimini yapacak özerk bir yapı oluşturacağız ve bu konudaki yasaları güncelleyeceğiz.
 • Güncelliğini yitirmiş Temel Sağlık Dairesi, Yataklı Tedavi Kurumları, İlaç ve Eczacılık Dairesi yasası gibi sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturan yasaları güncelleyeceğiz. Sağlık vizyonumuzu hayata geçirmek için gereken yasal altyapıyı hazırlayıp yürürlüğe koyacağız. Uzun zamandır geçirilmesi beklenen Bulaşıcı Hastalıklar yasası ve Hasta Hakları yasası gibi yasaları ivedilikle meclisten geçireceğiz.
 • Çevre ve Gıda güvenliği, sağlık ile doğrudan ilişkili olduğundan Çevre, Eğitim ve Tarım Bakanlıkları ile Sağlık Bakanlığı arasında iletişim ağlarını güçlendirerek yetki karmaşası olan bölümleri ayrıştıracak ve politika belirlerken bu Bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışılmasını sağlayacağız.
Ekonomi

Ekonomik Vizyonumuz

 • Çalışma yaşamı ve vergi politikalarında sosyal adaletin sağlandığı,
 • Tüketici, işçi ve işveren haklarının korunduğu,
 • Başta bilişim, telekomünikasyon ve enerji olmak üzere tüm reel sektör yatırımlarına önem veren,
 • Çağın vazgeçilmezi dijital ekonomiyi kullanan,
 • Her alanda güvenilir veri altyapısı yaratmayı hedefleyen,
 • Girişimcilik, yenilikçilik, kooperatifçilik ve üretimde ilgili paydaşların bir araya gelmesiyle oluşturulan ve birçok ekonomik yarar sağlayan “kümelenme”ye öncelik veren,
 • Katma değeri ve küresel rekabet edebilirliği yüksek, sertifikalı, kaliteli ve çevre dostu mal ve hizmet üretimini ve bunların profesyonel pazarlamasını yapabilen,
 • Ekonomik büyüme ve istihdam yaratma politikalarını özel sektör odaklı oluşturan,
 • Devletin düzenleyici ve denetleyici olacağı bir piyasa ekonomisidir.

Üretim Araçlarımız

 • Ekonomik vizyonumuzu hayata geçirmek için temel üretim araçlarımız, ülkemizin öncü sektörleri olan turizm, yüksek öğrenim ve ticaret ile destekleyici sektörler olarak sanayi, tarım ve inşaatı içermektedir.
 • Dijital ekonomi odaklı vizyonumuz çerçevesinde bilişimi ülkemizin öncü sektörlerinden biri yapmak için göreve gelir gelmez kararlılık göstereceğiz.
 • Ülkemizin derin su balıkçılığındaki ciddi potansiyelinin değerlendirilmesini, bu alanda yeni istihdamların yaratılmasını ve sektörün ülke ekonomimizin önemli bir üretim aracına dönüştürülmesini sağlayacağız.

İş Yapabilirlik ve Rekabet Edebilirlik

 • İş Yapabilirlik dünya sıralamasında Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs ile yakın seviyelere gelmek için gerekli adımları atacağız. Bu hedefe ulaşma çerçevesindeki icraatımız aşağıdaki temel unsurlardan oluşacaktır:
  • Göreve gelir gelmez elektronik devlet (e-devlet) uygulamasına mümkün olan en kısa zamanda geçmek için gerekeni yapacağız. Hedefimiz, yatırım ortamındaki aksaklıkları, bürokratik engelleri ve verimsizlikleri ortadan kaldırarak özel sektörün sürdürülebilir şekilde gelişmesini ve bu sayede ülke ekonomisinin sağlıklı büyümesini sağlamaktır.
  • Aşağıdaki temel konularda gerekli iyileştirmeleri hayata geçireceğiz:
   • Küçük hisse sahibi ortak haklarının korunması
   • İş kurma işlemlerinin pratikleştirilmesi ve süratlendirilmesi
   • Vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesini
   • Sözleşmelerin bağlayıcılığı ve ticari anlaşmazlıkların hızlı çözümü
   • Hızlı ve makul maliyetlerle elektrik temini
   • Tasfiye işlemlerin hızlandırılması
  • Tapu kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesini ve süratle sonlandırılabilmesini sağlayacağız.
  • Girişimciliği teşvik etmek için yeni kurulacak olan işletmelerin tapu kayıt işlemlerinde bazı muafiyetler getireceğiz.
  • Finansmana erişimi hızlandırmak için Merkez Bankası bünyesinde bulunan Kredi Risk Merkezi’ni kapasite ve teknolojik altyapısını iyileştirerek Kredi Sicil Bürosu’na dönüştüreceğiz.
  • Şirket kayıt işlemlerinde uygulanan farklı vergi ve harçların tek bir kayıt harcı şeklinde kolaylıkla ödenmesini sağlayacağız.
  • Her türlü kamu alacağının ödeme işlemlerindeki bürokratik hantallıkları elektronik uygulamalarla giderecek ve bu işlemlere dair vergi yükünü azaltacak düzenlemeler yapacağız.
  • Dış ticareti kolaylaştırmak için gümrüklerin altyapı eksikliklerini elektronik ve pratik sistemler getirmek de dahil olacak şekilde gidereceğiz. Ayrıca farklı yerlerdeki farklı uygulamaları kaldırıp tüm gümrük noktalarında aynı şekilde uygulanan standart bir yapı getireceğiz.

İstihdam

 • İş yapabilirlik ve rekabet edebilirlikte atacağımız adımlarla yatırımların artmasını ve böylece yeni istihdam imkanları yaratılmasını sağlayacağız.
 • Kamu yerine özel sektörde çalışmayı teşvik etmek ve aynı zamanda işletme verimliliğinin de artırılmasına yardımcı olmak için, başta İş Yasası olmak üzere, çalışma yaşamına ve sosyal güvenliğe dair hukuk kurallarının hem çalışanlar hem işverenler hem de devletin hak ve sorumlulukları bakımından eksiksiz uygulanmasını sağlayacağız.
 • Özel sektörün çalışma şartları ve saatlerini, ek mesailerin ödenmesini, sosyal güvenlik prim yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılmasını denetleyerek uygulanmasını sağlayacağız.
 • Yerel iş gücünün nitelik sorunlarını gidermek için üniversiteler, meslek okulları ve ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde özel eğitim ve sertifika programları düzenleyeceğiz. Üniversiteler bünyesinde çeşitli meslek gruplarına yönelik pratik bilgi ve tecrübe kazandırıcı enstitü birimlerinin açılmasını teşvik edeceğiz.
 • İlgili bakanlıklar, sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak, ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda bir istihdam stratejisi ve gerekli eylem planlarını hazırlayıp uygulayacağız.
 • Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) tarafından hazırlanan KOBİ Stratejisi 2016-2020’nin uygulanması yönünde gerekli adımları atacağız. Bu çerçevede KOBİGEM’i yasallaştıracağız. Bunu, kapasitesini gerekli şekilde geliştirerek ve kurumu Strateji’nin uygulanmasında ilgili paydaşlar arası koordinasyondan sorumlu kılacak şekilde yapacağız.

Yatırım

 • Yurtdışından ülkemize yatırım çekme konusunda aktif bir çaba ortaya koyacağız. Bu çerçevede, Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı’nın (YAGA) kapasitesini gerektiği şekilde geliştireceğiz. Yurt dışı temsilciliklerimizi de bu yönde daha etkili kanallara dönüştürmek için uluslararası çaba da dahil olmak üzere gerekeni yapacağız.
 • Ekonomik ve sosyal kalkınmamız için ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı yatırımlarının planlı ve programlı şekilde yapılması, yatırım projelerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi, öncelik sırasına konulması ve hayata geçirilmesi için alanında uzman kişilerden oluşturacağımız bir Kamu Yatırım Merkezi kuracağız.
 • Kamu Yatırım Merkezi ile yerel yönetimlerimize de proje geliştirme desteği vererek, belediyelere yatırımlarında yardımcı olacağız.
 • YAGA ve Kamu Yatırım Merkezi arasında iş birliği sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası fon kuruluşlarından sağlanan hibe kaynaklarının tamamını yatırıma dönüştüreceğiz.
 • Ticari ihtilafları alternatif çözüm yollarıyla (tahkim, arabuluculuk, uzlaşma) hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırabilecek bir tahkim sistemini devreye sokacağız.
  • Ülkeye doğrudan yabancı yatırımcı çekebilmemiz için, Tahkim Yasası’nı günümüz koşullarına uygun ve işlevsel hale getirerek, diğer çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapacağız.
  • Uyuşmazlıkların daha hızlı ve etkin bir şekilde çözülebilmesi için alternatif çözüm yollarını genişletecek, esasen mahkemelere alternatif değil onları tamamlayacak şekilde bir düzenleme yapacağız.

İmalat Sanayi

 • Kuzey Kıbrıs Sanayi Stratejisi 2017-2021’nin uygulanması yönünde gerekli adımları atacağız. Bu bağlamda devletin ilgili kurumlarının eşgüdüm halinde çalışmasını, bilgi analizini ve karar almayı kolaylaştıracak entegre bir veri tabanı oluşturacağız.
 • Organize sanayi bölgelerinin yönetiminin (temizlik, enerji temini, giriş çıkış, güvenlik vs.), denetim devlette kalmak koşuluyla, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na devredilmesi sağlayacağız.
 • Sanayi sektörünün rekabet gücünün artırılması için bu seçim bildirgemizin ilgili bölümlerinde kapsamlı şekilde açıkladığımız gibi kümelenmeye, girişimciliğe, kurumsal kapasite geliştirilmesine ve sanayide verimliliğin teşvik edilmesine önem vereceğiz.

Döviz Artışlarına Karşı Önlemler

 • Bireysel tüketici kredilerinde geliri döviz olmayanların döviz ile borçlanmalarına sınırlama getireceğiz.
 • Kamuya ait taşınmaz malların özel ve tüzel kişilere döviz cinsinden kiralanmasına son vereceğiz.
 • Konut kiralamalarının TL cinsinden yapılmasını teşvik etmek için Türk Lirası kira sözleşmelerinde Taşınmaz Mal Kira Stopajı oranında makul düzeyde indirim yapacağız.
 • TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinden dolayı meydana gelecek fiyat artışlarının olabildiğince önlenebilmesi için, Fiyat İstikrar Fonu’nu sadece kuruluş amacı doğrultusunda kullanacağız. Fonda biriken kaynakları amacına göre kullanarak, akaryakıt, tüp gaz ve temel gıda maddeleri gibi ürünlerin maliyet artışlarının önlenmesini ve tüketicilere istikrarlı fiyatlarla arzını sağlayacağız.
 • Dövizin yüksek seviyede ve yukarı yönlü dalgalandığı dönemlerde döviz cinsinden yapılan ithalatlarda vergi hesaplamaları maksadıyla kullanılan döviz kurlarını sınırlı süreler için sabitleme yöntemi uygulayacağız. Bu şekilde, bu ürünlerden TL cinsinden alınan KDV, vergi stopajı, resim, harç ve fon maliyetlerinde istikrar sağlayarak, bu maliyet istikrarının fiyatlara yansımasını denetleyeceğiz.
 • Taşınmaz mal devirleri bağlamında, geçerli değer (rayiç) veya satış bedel saptamalarının sabit döviz kuru üzerinden yapılarak ödenecek vergi ve harçların yıl içerisinde sabit kalmasını sağlayacağız.
 • Döviz borçlarının TL’ye dönüştürülmesine olanak verecek düzenlemeyi ve bu amaçla hazırlanacak kredilendirme belgelerinin Pul Vergisi’nden muaf tutulması için gerekli Pul Emirname değişikliğini yapacağız.
 • KIB-TEK’in trafo katkı payları ve benzeri mal ve hizmetlere uyguladığı sterline bağlı bedelleri Türk Lirasına dönüştüreceğiz.

Dış Ticaret

 • Üreticilerimizin dış pazarlara erişimine aracılık edecek, uluslararası pazarlamayı ve satışı kolaylaştıracak, gerekli sertifikasyonlara ve kalite standardına dair danışmanlık hizmeti verecek bir Dış Ticaret Müsteşarlığı kuracağız. Bu bağlamda, kurulmasına dair 2013 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararı bulunan fakat hala kurulmamış olan Kuzey Kıbrıs İhracatçılar Meclisi’nin kurulmasını ve oluşturacağımız müsteşarlık ile iş birliği içinde çalışmasını sağlayacağız.
 • Dış pazarlarda rekabet gücümüzü artıracak önlemler çerçevesinde, girdi maliyetlerini düşürecek, özellikle gümrük ve diğer bürokratik işlemleri kolaylaştıracak düzenlemeler getireceğiz, kaliteli ve sertifikalı üretimi teşvik edeceğiz.
 • Ülkemize özgü (niş) mal ve hizmetlerin rekabetçi üretimini teşvik edeceğiz. Bunların dünya pazarlarına erişimi için yeni pazarlara giriş stratejileri geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlayacağız. Bu bağlamda, Türkiye'nin yanı sıra şu an cüzi miktarlarda ihracat yapılan İngiltere, ABD ve Avrupa pazarları öncelikli olmak üzere Arap ülkeleri, İsrail, Orta Asya, Uzakdoğu ve Avustralya pazarları ile yakın ve etkin ekonomik ilişkilerin kurulmasını sağlayacağız.
 • Mevcut gümrük sistemimizdeki ciddi bürokratik hantallıkları ortadan kaldıracağız. Etkin, modern, AB standartlarına uygun, sistematik ve şeffaf bir gümrük sistemi oluşturacağız. Bu çerçevede:
  • Kamu gözetimi bağlamında etkin düzenleme ve denetleme mekanizmaları oluşturacağız;
  • TIR ve konteynerleri kontrol edecek tarayıcıların da entegre edildiği bir otomasyon sistemi kuracağız;
  • Avrupa’da kullanılan risk grubu oluşturma yöntemini gümrüklerimizde de uygulayacağız.

Gümrükler

 • Gümrüklerde beyan esası kapsamını genişleterek, mal muayene kapsamını daraltacağız. Bunu yaparken, şirketleri risk gruplarına ayırarak yıl içerisinde önceden belirli olmayan zamanlarda fiili muayene yapılmasını, yasal düzenleme yaparak caydırıcı ceza sistemi oluşturulmasını ve kamunun yanlış şirket beyanlarından kaynaklı gelir kayıplarının önlenmesini sağlayacağız.
 • İlgili dairelerin gümrük binalarında olmalarını ve bu dairelerde imza yetkili memur bulundurulmasını sağlayacağız.
 • Gümrük mal tarifelerini güncelleştireceğiz.
 • Gelecek olan malların evraklarının bir gün önceden beyan edilip şirketler (komisyoncular), gümrük memurları tarafından takibinin, ilgili bakanlık, daireler ve odalar arasında kuracağımız ortak portal üzerinden yapılmasını sağlayacağız.
 • Gümrükte yapılan tahsilatın, Hazine Dairesi’ne aktarılana kadar olan süreci kısaltacak, gümrükte alınan her kalemin Vergi Dairesi ve bankalar nezdinde manuel girişlerinin ortadan kaldıracak düzenlemeler yapacağız.
 • Gümrüklerdeki ek mesai sisteminin yeniden düzenlenmesini ve etkin bir vardiya usulüne geçilmesini sağlayacağız.
 • Reformlarımızın tüm gümrüklere aynı şekilde uygulanması, bölgeler arası standardizasyon sağlanması ve gerekli işlemlerin ilgili gümrük memurlarının inisiyatifine kalmaması için tam ve etkin denetlenen bir sistemi hayata geçireceğiz.

Teşvik Sistemi

 • Yenilikçilik, ekonomik çeşitlilik, girişimcilik, KOBİ gelişimi ve sertifikalı üretim odaklı bir teşvik sistemi uygulayacağız.
 • Teşvik sistemimizin öncelikleri:
  • İç ve dış piyasalarda rekabet edebilirliği desteklemek
  • Döviz getirici yatırımların önünü açmak
  • Özellikle Karpaz, Maraş, Güzelyurt gibi ekonomik sıkıntıların yüksek seviyede olduğu bölgelerde yerli istihdam yaratan yatırımları hayata geçirmek
  • Bilişim sektörünün gelişimine katkı yapmak
  • Enerji verimliliğini azami seviyeye çıkarmak
  • Kurumsallaşmayı yerleştirmek
  • Kümelenme faaliyetlerini artırmak
   
 • Dış ticaret odaklı teşvik sistemimizin destekleyeceği alanlar ve unsurlar:
  • Özellikle KOBİ’lerin elektronik iletişim teknolojilerini ve pazarlama yöntemlerini kullanmak
  • Uluslararası pazarlara ulaşmak için ürün tanıtımı, pazarlama ve satışı içeren global bir yapı oluşturma ve rekabet edebilirlik
  • Uluslararası kalite standartlarına uyum sağlamak
  • Sertifikasyon
  • Uluslararası ticarette tahsilat garantisi sağlama
 • Girişimciliği teşvik etmek, yenilikçi yatırım faaliyetlerini desteklemek için üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak her ilçe ve bölgemizde “kuluçka merkezleri” açılmasını ve özellikle genç yatırımcıların fikirlerini yatırıma dönüştürmelerini sağlayacağız.
 • Araştırma-Geliştirme (AR-GE) mevzuatını tek yasa altında toplayacak ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine yönelik çağdaş teşvik desteklerini hayata geçireceğiz.
 • Kırsal kesimlerde düşük sermayeli iş kurmak isteyen yatırımcılara özel mikro ölçekli kredi imkanları yaratacağız.

Kamu Maliyesi ve Vergi Politikaları

 • Kamu maliyesi alanındaki hedefimizin iki temel bileşeni vardır: birincisi, adaletli ve dengeli vergi oranları, ikincisi ise vergi gelirlerinin ve kaynakların adaletli ve dengeli bir dağıtım temelinde halka hizmet ya da altyapı yatırımı olarak geri dönmesidir.
 • Bu hedefe ulaşabilmenin ön koşulu şeffaflık ve hesap verebilirlik başta olmak üzere iyi yönetim ilkelerine göre çalışan bir kamu maliyesidir.
 • Kamu maliyesi ve vergi politikaları oluşturulması ve uygulanması konularında araştırma ve çalışmalar yapmak ve Maliye Bakanlığı’na bu konularda tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş bildirmek üzere danışman niteliğinde bir “Vergi Konseyi” oluşturacağız. Konsey’in kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden gelen ve alanlarında uzman olan kişilerden oluşmasını sağlayacağız.
 • Kamu maliyesinin şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlayacak mekanizmanın unsurları olan kurumların, yani Sayıştay, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ve Yüksek Yönetim Denetçisi’nin (Ombudsman) etkinlikleri yasal düzenleme yanında gerekli personel ve teknoloji takviyesi yoluyla artırılacak.
 • Gelir vergisi matrah dilimlerini genişleterek ve vergi oranlarını yeniden düzenlenerek özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız. Bunu yaparken az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi politikası uygulayarak vergide adaleti sağlayacağız.
 • Gümrükleme ve diğer vergilendirme işlemlerinde yürürlüğe koyacağımız elektronik devlet (e-devlet) sistemi ile vatandaşların her türlü beyanname verme, alma ve her türlü vergi ödemeleri ile denetim ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini çağdaş elektronik yöntemlerle kolaylaştıracağız.
 • Çok düşük değerlerdeki pul vergisi (damga pulu) uygulamalarını kaldırarak pul basım ve kullanım giderlerini asgari düzeye indireceğiz. Ayrıca, diğer miktarlardaki pulların tüm tahsil amirliklerinde tedarikini veya pul bedelinin makbuz karşılığı tahsilatını sağlayarak, bu konuda halkın yaşadığı zorlukları ve zaman kayıplarını önleyeceğiz.
 • Özellikle Karpaz, Maraş, Güzelyurt gibi ekonomik sıkıntıların yüksek seviyede olduğu bölgelerde yerel istihdam yaratacak, işsizliği azaltacak, yörelerin kalkınmasına katkı yapacak olan yatırımlara ve ekonomik faaliyetlere belli iş kolları itibariyle vergi indirimleri veya muafiyetleri sağlayacağız.
 • İlgili vergilendirme dönemi başında yıllık toplam geliri bir yıllık asgari ücreti aşmayan engelli vatandaşlarımızın sürekli ikamet ettikleri konutların taşınmaz mal vergisi yükümlülüğünün en az %50’sini vergiden muaf tutacağız.
 • Taşınmaz mal vergisini günün koşullarına göre tadil ederek, belirli bir metrekarenin üzerinde alana sahip villa tipi ve/veya yüzme havuzu vs. gibi belirli özelliklere sahip konutların taşınmaz mal vergisi esas, kıstas ve miktarlarını yeniden düzenleyeceğiz. Bu uygulama ile belediyelerin mali kaynaklarını artırarak halka çağdaş belediyecilik hizmetleri sunmalarını sağlayacağız.
 • Eş değer hak sahibi olup devletten taşınmaz mal alamamış olan kişilerin, devlet tarafından kiralanan taşınmaz malları, bazı esas ve koşullara bağlı olarak, bir bedel ödemeksizin, belirli süreler ve maksatlarla, kiracı olarak kullanmalarına olanak sağlayacağız.
 • Her yıl için saptanacak bir rakamın altında yıllık hasılatı olan küçük esnaf, zanaatkâr ve çiftçilerin KDV yükümlüsü kapsamından çıkarılmalarına yönelik düzenleme yapacağız. Ayrıca, götürü gelir vergisi sistemi ve kurallarını günün ekonomik koşullarına göre yeniden düzenleyip basitleştireceğiz. Böylece, Vergi İdaresi’nin bürokratik işlemleri azaltılmış olacağından, elde edilecek zaman tasarrufunu kayıtdışı ekonomi ile mücadelede kullanacağız.
 • KKTC vatandaşı işsiz gençlerin istihdamını teşvik etmek amacıyla, işletmelerin giderleri hesaplanırken, yeni istihdam ettikleri her bir KKTC vatandaşı için yapacakları maaş ödemelerine ek olarak belirli bir orana tekabül eden bir miktarın daha sınırlı bir süre için işletme gideri olarak sayılmasını sağlayacağız.
 • Re'sen ve ikmalen vergilendirmelerin objektif ve somut kriterlere dayalı bir hale dönüşmesini sağlamak amacıyla meslek birliklerinin ve sivil toplum örgütlerinin de temsil edileceği Vergi Takdir ve İtiraz Komisyonları (Vergi Tahkim Kurulu) oluşturacağız. Bu yolla, vergi tarhiyatlarını ve itiraz inceleme kararlarını kişilerin takdirinden veya keyfi uygulama yönteminden çıkaracağız.
 • Yıl içinde vergi, resim ve harçlarda ikide bir değişiklik yapmak ya da yıl ortasında ek vergi veya fon getirmek gibi uygulamalara son vereceğiz. Halkımıza ve işletmelere sağlıklı plan ve bütçe yapma olanağı sağlamak amacıyla vergi, resim ve harçlara ilişkin yasal düzenlemelerin her yılın bütçe yasası ile birlikte yürürlüğe konmasını sağlayacağız. Ayrıca, vergi uygulamaları ile tahsilat işlemlerinde “maliyet-fayda” esasını dikkate alacağız.
 • Kayıtdışı ekonomiyi önlemeye yönelik etkin tedbirler alacağız. Bu doğrultudaki eylemlerimizi kapsamlı bir plan ve program çerçevesinde mesleklerinde uzmanlaşan görevlilerle yürüteceğiz. Vergi kaçırmayı engelleyecek etkin denetim mekanizmaları ve vergi istihbarat kaynakları oluşturacağız.
 • Vergi denetimlerini etkinleştirmek amacıyla, Vergi İdaresi kuruluş görev ve çalışma esasları yasasını günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenleyerek mesleki eğitim ile ihtisaslaşmaya önem vermek suretiyle özel denetim ve inceleme kadroları oluşturacağız.
 • Yatırımların ve tasarrufların teşviki amacıyla şirketlerin aktif satışlarında elde edilen kazançlar ile vergi sonrası dağıtılmamış kârlarının yeni yatırımlara dönüştürülmesini teşvik amacıyla bu konudaki vergi yükünü kaldıracak veya azaltacağız. Ayrıca, kurumsallaşmayı ve temettü (kâr payı) gelirlerinin dağıtımını teşvik amacıyla bu gelirlerin ikinci defa vergilendirilmesine son vereceğiz.
 • Başka bir geliri veya işyeri olmayan genç girişimcilerin ilk defa işyeri açmaları ve yürürlükteki mevzuata göre resmi makamlar nezdinde kayıt ve diğer yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmeleri halinde elde edecekleri ticari ve mesleki kazançlarını sektörlere göre belli bir süre için gelir vergisinden muaf tutacağız.
 • Motorlu araç seyrüsefer ruhsatlarının denetimini kolaylaştırmak ve etkinleştirmek amacıyla teknolojik olanaklardan yararlanacağız. Bu konudaki denetim yetkisinin trafik polisine ilaveten Gelir ve Vergi Dairesi ile belediye trafik zabıtalarına da verilmesini sağlayacağız. Motorlu araçlardan tahsil edilen ruhsat ve harçların büyük bir kısmının doğrudan trafik ve yol güvenliğine harcanması uygulamasını getireceğiz. Ayrıca, seyrüsefer ruhsatlarının ödenmesine kolaylık sağlamak amacıyla beyanname verme ve ödemelerin bankalar, postaneler veya elektronik iletişim (internet) vasıtasıyla ödenmesini sağlayacağız. Böylece hem motorlu araç sahipleri açısından zaman tasarrufu sağlamış hem de bütçe gelir kaynaklarını artırmış olacağız.
 • Güncelliğini kaybeden çeşitli vergi yasalarındaki kuralları ve uygulamaları günün koşullarına ve Avrupa Birliği vergi hukuku kurallarına uyarlayacağız.
 • Fazla ve/veya yersiz ödenen verginin iadesine veya indirim yöntemiyle giderilmesi mümkün olamayan ve işletmelerin devreden KDV’lerinin yarattığı vergi yükünün etkisinin azaltılması amacıyla gider olarak yazılabilmesi veya başka kamu alacaklarına mahsup edilebilmesine olanak yaratmak için gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız.
 • Yerli şirketlerin özellikle yabancı şirketlerle rekabet edebilirliklerini artırmak için iş yapabilirlik potansiyellerinin artırılmasında gerekli olan şirket birleşmelerini teşvik edeceğiz. Bu amaçla Kurumlar Vergisi ve diğer vergi mevzuatında gerekli vergi muafiyeti ve istisnalar için düzenleme yapacağız.
 • Ekonominin önemli unsurlarından olan kurumsallaşmayı düzenleyen Şirketler Yasası kurallarını Avrupa Birliği normları paralelinde tadil etmek suretiyle şirketlerin kuruluş ve tescil işlemleri ile denetim, azınlık haklarının korunması ve şeffaflık uygulamalarına etkinlik, pratiklik ve sürat kazandıracağız.
 • Yıllardır Meclis’in tozlu raflarında yasalaşmayı bekleyen ve ekonomik hayatın olmazsa olmazlarından olan Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası tasarılarını Avrupa Birliği normları paralelinde güncelleştirerek süratle yasalaştıracağız. Bu yasal düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirerek kamuda etkin tasarrufu ve mali disiplini mümkün kılacağız. Bu çerçevede, ek mesai ve ek tahsisat ödenekleri de dahil israf niteliği taşıyan tüm harcama ve ödenekleri mercek altına alacağız.
 • Yürürlükteki KDV yasası uyarınca, işletmelerin makine, teçhizat, araç gereç, elektronik cihazlar da dahil demirbaş eşya ve benzeri amortismana tabi ekonomik kıymet alımları dolayısıyla ödemiş oldukları KDV’nin tahsil ettikleri KDV’den bir defada indirim yapılması kolaylığı sağlayacağız. Böylece, işletmelerin KDV ödemelerini tahsil ettikleri KDV’den 3 yılda eşit taksitlerle indirim yapma zorunluluğundan kaynaklı maruz kaldıkları finansal yükleri kaldıracağız.
 • Şirketlerin tescilden sonra Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinden talep edecekleri işlemleri kolaylıkla elde etmelerini ve bu işlemler için ödenen çeşitli harç ve pul vergileri yerine daha pratik ödeme yöntemleri sağlayacağız.
Çalışma Yaşamı

Çalışma Yaşamının Kurallarının Uygulanması

 • Başta İş Yasası olmak üzere, çalışma yaşamına ve sosyal güvenliğe dair hukuk kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlayacağız. Bu yolla çalışma şartlarını iyileştirip aynı zamanda özel sektörde istihdamı da teşvik etmiş olacağız.
 • Çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılıp yapılmadığını, gerçek ücret miktarı üzerinden yapılıp yapılmadığını ve çalışan ek mesaide çalıştırılıyorsa ilgili ödemenin yapılıp yapılmadığını “sıfır tolerans” ilkesi ile denetleyeceğiz. İs yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin yapılmasını, sosyal güvenlik prim yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılmasını denetleyerek sağlayacağız.
 • Yasal düzenleme yaparak Vergi Dairesi, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı’nda tek tip bordro ve yatırım modeline geçeceğiz. Bu şekilde çalışanların prim yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılmasını, devletin etkin denetim ve tahsilat yapabilmesini sağlayacağız. İşverenlerin yatırımlarla ilgili maruz kaldıkları bürokratik külfeti sona erdireceğiz.
 • Ülkemizde öğrenci çalışma izni ile çalışanların ekonomiye katılımının yasaların öngördüğü şekilde yarı-zamanlı işlerle sınırlı tutulmasını sağlayacak, bu bireylerin kâğıt üzerinde yarı-zamanlı gösterilerek fiilen tam-zamanlı şekilde çalıştırılmasını önleyeceğiz.
 • Asgari ücretin tespitinde mevcut pazarlık usulüne son vererek işçi, işveren ve memur sendikaları yanında Sanayi Odası, Ticaret Odası, Otelciler Birliği, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası gibi ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinin de dâhil olduğu bir asgari ücret saptama komisyonu kuracağız. Asgari ücret tespitinde temel alınacak kriterlerin belirlenmesi için geniş tabanlı bir komite kuracak, bilimsel ve gerçekçi göstergelere dayalı, toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeyen bir sisteme geçeceğiz.
 • Anayasa’da korunan ve iç hukukumuza dahil edilmiş ILO sözleşmeleri doğrultusunda başta İş Yasası olmak üzere ilgili mevzuatımızda bugün var olan örgütlenme hakkı ve sendikalaşma özgürlüğünden özel sektör çalışanlarının yararlanabilmesinin önünde uygulamada birtakım engeller bulunduğu aşikardır. Halkın Partisi, çalışanların bir sendikaya zorunlu üyeliği şeklindeki bir uygulamaya karşıdır; ancak özel sektör çalışanları açısından sendikal özgürlüğü anlamsız kılan uygulamalara son vermek konusunda da kararlıdır. Bu bağlamda bu özgürlüğü engelleyen hukuksuz uygulamaları ve denetim eksikliklerini giderecek, ihlal durumunda uygulanacak yaptırımların caydırıcılık anlamında güçlendirilmesi amacıyla İş Yasası ve ilgili diğer yasaları elden geçireceğiz. İş Yasası’nın uygulanmasından ve bu bağlamda gerekli denetimleri yapmaktan sorumlu olan Çalışma Dairesi’nin organizasyon ve personel bakımından yetersizliklerini gidereceğiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde inşaatlar başta olmak üzere iş yerlerini gerektiği şekilde denetleyecek, yasal mevzuatı “sıfır tolerans” ilkesiyle uygulayacağız.
 • 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın hem kamuyu hem de özel sektörü kapsadığından hareketle, gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışma yaşamının iyileştirilmesi ve denetlenebilmesi için yasanın etkin bir şekilde uygulanmasını ve gerekli kısımlarının revize edilmesini sağlayacağız.
 • 22/1992 sayılı İş Yasası’na bağlı “İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” çerçevesinde, Çalışma Bakanlığının sağlıklı bir takip ve denetleme yapabilmesi için her inşaatın tüzükte belirtildiği şekilde tescil edilmesini ve bu uygulamanın denetlemeler için zemin teşkil etmesini sağlayacağız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bağlamındaki kuralların, ihlal durumunda yaptırımlar da dahil gerçek anlamda uygulanabilmesi için 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nda bu konuyla ilgili düzenlemelerin yer almasını ve müteahhitlerin yükümlülükleri altında iş sağlığı ve güvenliği kalemi ve bütçesinin olmasını sağlayacağız.
 • Çalışma Bakanlığı ile iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren özel şirketlerin iş birliği içinde çalışmasına zemin teşkil edecek uygulamaları hayata geçireceğiz.
 • Çalışma Bakanlığı tarafından yetiştirilecek olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile sektörlere özel eğitici ve bilgilendirici faaliyetler yapılmasını sağlayacağız.
 • Çalışma Bakanlığı uhdesinde bulunan müfettişlerin bir kısmının sadece iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yapmalarını düzenleyecek ve başta inşaatlar olmak üzere, faaliyette olan tüm işyerlerinin ve işveren sorumluluklarının yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesini sağlayacağız.
 • Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile temasa geçerek;
  • Türkiye’de ikamet eden KKTC vatandaşlarının 2012 yılı sonrasında tabi tutulduğu “Yabancıların Çalışma İzinleri” prosedürlerinde kolaylaştırma yapılması,
  • Vatandaşlarımızın söz konusu değişiklik öncesinde olduğu gibi yeniden çalışma izni konusunda istisnai haklardan yararlanabilmesi ve bu bağlamda,
  • Vatandaşlarımız için işveren tarafından ödenmesi zorunlu hale getirilen ek vergilere muafiyet sağlanması için gerekli girişimleri yapacağız.
Kamu Reformu

Verimli Kamu Hizmetleri

 • Kamu reformu vizyonumuzun temel çerçevesi şudur: Kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli olması, vatandaş memnuniyetinin artması, çalışanlar arasında liyakatin ön planda tutulması ve kamunun sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olması ancak kamu personel sisteminin nitelikli, objektif ve hesap verebilir bir yapıda olmasıyla mümkündür.
 • Kamuda hiyerarşik yapıyı bozmuş, ast-üst ilişkisini neredeyse ortadan kaldırmış, liyakati göz ardı eden ve çalışkan ve verimli kamu görevlileri ile görevini hakkıyla yerine getirmeyenlerin aynı şekilde terfi etmesine olanak sağlayarak çalışanlar arasında huzursuzluk yaratan "otomatik terfi” sistemine son vereceğiz.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında, vatandaşın kendisinden istenen tüm belgeleri sunduktan sonra hizmeti ne kadar sürede alacağının bilinmesini sağlayarak, kamu kurumlarına hizmet standartları getireceğiz.
 • Kamu kurumlarının halka modern ve kaliteli hizmet verebilmesini sağlamak için daire ve bakanlıklara ait teşkilat yasalarında gerekli güncelleştirmeleri yapacağız. Bu çerçevede, kamu birimlerini kurumsal yapıya kavuşturarak, tüm birimlerde norm kadro çalışması yapacak ve hizmet kalitesini azami seviyeye çıkarmak için gerekli değişiklikleri yapacağız.
 • Kamu kurumlarında bürokratik engellerin ne olduğuna ilişkin üst kademe yöneticilerinden oluşan bir birim oluşturacağız. Bu birim, bürokratik engelleri belirleyici çalışma yaparak çözüm önerileri geliştirecek. Bu yolla, vatandaşın kamu kurumlarından daha hızlı ve verimli hizmet almasını sağlayacağız.
 • İvedilikle e-devlet sistemine geçerek vatandaşın devlet dairelerine gelmeden ihtiyaç duyduğu işlemleri yapmasını sağlayacağız.
 • Kamuda etkin bir denetim mekanizması yaratmak için Sayıştay Başkanlığı, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu, ve Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’ni yasal, yapısal ve kadro bağlamında güçlendireceğiz.
 • Kamu Görevlileri Yasası’nı güncelleştireceğiz.
 • Kamu görevlilerinin gelişmesine olanak sağlayacak hizmet içi eğitim programları uygulayacağız.
 • Kamu Hizmeti Komisyonu'nun işlevselliğini, Personel Dairesi ile olan organik bağı çerçevesinde yeniden düzenleyeceğiz.
 • Kamuda istihdam şekli ve kriterlerinde yasal çerçeveye uygun davranacağız; geçici işçi statüsünde istihdam edilmiş kişilerin memur gibi çalıştırılmaları şeklindeki hukuka aykırı uygulamalara son vereceğiz.
 • Göç yasasının olumsuz etkilerini kademeli olarak düzeltecek ve özellikle 2011 sonrasında istihdam edilen kamu çalışanlarında motivasyon ve verimlilik sıkıntısı yaratan haksızlıkları gidereceğiz.
 • Eşit miktarda maaş artışı yapma prensibini gözeterek hareket edeceğiz.
 • Ek mesai ve vardiya sisteminde çalışma kriterlerini ele alarak günün koşullarına göre düzenleyeceğiz ve uygun olan alanlarda vardiya sistemini devreye koyarak israfı önleyeceğiz.
 • Kamu görevlilerinin nakil ve görevlendirme sistemini toplumsal ihtiyaçlar, kamu yararı ve kamuda verimlilik ilkesi çerçevesinde düzenleyeceğiz.
 • Kamuda hizmeti olumsuz etkileyen şu unsurları bertaraf etmek için gerekeni yapacağız:
  • Liyakate dayalı olmayan ve/veya ihtiyaç fazlası istihdam;
  • Çalışanların performanslarının dikkate alınmaması, yani görevini yapanla yapmayan arasında bir ayırım yapılmaması;
  • Üçlü kararname ile yapılan siyasi atamaların yarattığı insan kaynağı israfı ve kamu maliyesine binen yük.
 • Keyfi değil iyi tanımlanmış disiplin kurallarının tam ve eksiksiz uygulanması ve performansa dayalı bir ödül/ceza mekanizmasının yürürlüğe konması kamuda önceliğimiz olacak. Performans değerlendirmelerinin elektronik sistemlerle ast-üst arasında karşılıklı şekilde yapılmasını ve kolaylıkla ilgili dairelerle paylaşılmasını sağlayacağız.
 • Üst kademe yöneticilerinin atanmasında liyakate dayalı bir modele geçeceğiz ve ‘müşavir’ kadrosunu kaldıracağız. Mevcut müşavirlerin statüsü bu şekilde devam etmeyecek. Bu kişiler arasından kendini kanıtlamış ve partizanlığın parçası olmamış olanların tecrübesinden faydalanılacak, bazıları yeniden müdür yahut müsteşar olarak görev alabilecek. Geriye kalanlar ise yapılacak yasal düzenleme ile ya eski görev ve maaşlarına geri dönecek ya da yapılacak özel bir emeklilik düzenlemesi ile kamu görevinden ayrılacak.
 • Üst düzey kamu görevine atanacak kişiler için asgari standartları yerine getirme şartı getireceğiz; üst düzey kamu görevinden alınan ve oraya atanmadan önce kamu görevlisi olan kişilerin prensip olarak eski görevine geri dönmelerini içeren bir yöntem izleyeceğiz.
 • Kamu Hizmeti Komisyonu’nun profesyonelce ve tarafsız davranarak adil kararlar alabilmesini sağlayacak tedbirleri alacağız. Komisyon üyelerinin atamasında Cumhurbaşkanı’nın tek yetkili olması şeklindeki şimdiki uygulama yerine üyelerin Meclis, hükümet, yargı ve sivil toplumun dahil olduğu bir mekanizma ile belirlenmesi üzerinde çalışacağız.
 • Kamu Hizmeti Komisyonu üyeleri için aranan asgari nitelikleri, günümüz koşullarına göre revize edeceğiz.
 • Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sınavları hazırlayan biriminin ayrıca ve özel olarak yeniden yapılandıracağız.
 • Kamu çalışanlarının ikinci iş yapmalarını yasaklayan mevzuatı uygulayacağız. Bugün uygulanmayan bu ikinci iş yasağı tarım, hayvancılık ve diğer başka pek çok alanda gerek istihdam gerekse rekabet ortamı açısından ciddi sıkıntı yaratmaktadır. Bu durum, işsiz olanların iş bulmasını zorlaştırmakta, hayatını yalnızca üretimden kazananlar açısından haksız rekabete yol açmaktadır.
 • Kamu görevlilerine siyaset yasağını belirli sınırlar ve şartlar çerçevesinde kaldıracağız. Siyasi faaliyetin çalışma saatleri dışında olması ve kişi bir siyasi partinin yönetimindeyse kamu kurumunda yönetici konumda olamaması gibi şartları içerecek bir modeli hayata geçireceğiz.
 • Başbakanlıkların ve bakanlıklara bağlı farklı birimlerin genel olarak vatandaşlardan ve özelde yatırımcıdan talep ettikleri bilgi ve belgelerin, kurumlar arası koordinasyon ile bir noktadan etkin şekilde alınmasını sağlayacağız. Örneğin turizm teşviklerinden yararlanacak olan projelerin değerlendirilmesinde Turizm Bakanlığı, DPÖ ve Kalkınma Bankası arasında var olan kopukluğu ortadan kaldırıp çok daha pratik ve zamandan tasarruf sağlayacak bir prosedürü devreye koyacağız. Öte yandan, bazı işlemlerin tek bir kurumun çatısı altında birleştirilmesi ve bu kurumların daha güçlü bir yapıya kavuşturulması yoluna gideceğiz. Örneğin yatırım teşviklerinin uygulanmasında bu türden adımlar atacağız.
 • Kalkınma Bankası’ndan verilen kredilerin istismara açık hale gelmesine neden olan avans kullanım uygulamasında değişikliğe gideceğiz. Objektif ve denetlenebilir bir hak ediş uygulamasını yeniden devreye koyacağız.
 • Kamu bankalarının yönetim kurullarını liyakate dayalı olarak, bankacılık sektöründen gelen ve gerekli bilgi, eğitim veya tecrübeye sahip kişiler arasından atayacağız. Öte yandan, Kooperatif Merkez Bankası’nın gerçek sahipleri olan kooperatiflere kademeli olarak devredilmesini sağlayacağız.

Sosyal Güvenlik

 • Etkin denetim mekanizmaları oluşturarak yatırılmayan Sosyal Sigorta primlerinin peşine düşeceğiz.
 • Farklı devlet kurumlarına farklı bordro sunulması uygulamasına son vererek “tek tip bordro” uygulamasına geçeceğiz.
 • Sosyal Sigorta primlerini yatırmayan işverenler için etkili ve caydırıcı adımlar atacağız.
 • Sosyal Sigorta kapsamında mali disiplin sağlamak için Sosyal Sigortalar Yasası’nda belirtildiği gibi Teknik Bilanço hazırlayacak ve gerekli yükümlülükleri yerine getireceğiz.
 • Mevcut yasalarda düzenleme yaparak tek tip bordro ve yatırım modeli geliştirip işverene kolaylık, kamuya etkin denetim ve tahsilat olanağı sağlayacağız;
 • Prim oranlarının yüksek oluşu kayıt dışı istihdama, prim ödemelerinin yapılmamasına veya daha düşük bir ücret üzerinden yapılmasına neden olabileceği için prim oranlarının indirilmesi yönünde gerekli düzenlemeleri yapacağız.
 • Kayıt dışı istihdamı kayıt altına almak için yürürlüğe koyacağımız e-devlet sisteminden de yararlanarak etkin bir denetim mekanizması kuracağız ve böylece adil bir rekabet ortamı oluşturacağız.
 • Sosyal Güvenlik Yasası’nda belirtildiği gibi, ilgili fon kaynaklarını “riskin azaltılması ilkesine göre piyasa koşullarında fon lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde” değerlendireceğiz.
 • Prim borcu olan işverenlere “prim borcu yoktur” yazısı vermek yerine, borcu olan bu işverenlerin borçlarını yapılandırarak belirli şartlar dahilinde proje, kredi ve ihale başvurusu yapmalarına imkân sağlayacağız.
 • İşverenin devlete güvenini artırarak, yatırılacak primlerin devlet tarafından etkin bir şekilde, toplumsal fayda için kullanılacağını göstereceğiz ve prim yatırımların artmasını sağlayacağız.
Hukuk
 • Hukuk, devlet kurumlarından toplumdaki bireylerin hayatına kadar her alana nüfuz eder. Devleti iyi yönetebilmek ve toplumun hayat kalitesi ile refah seviyesini yükseltebilmek için çağdaş bir hukuk sistemine ve hukuk bilimindeki gelişmelere uygun şekilde güncellenmiş bir yargıya sahip olmak şarttır. Bunun gerçekleşmesi için çalışmak, hukuk sistemimiz ve yargı bakımından ihtiyaçları gidermek ve yaşanmakta olan sıkıntıları çözmek başta gelen önceliklerimizdendir. Aşağıdakiler, bu kapsamda yapacaklarımız arasındadır:
  • Yargı kararlarının uygulanmasının önündeki engelleri kaldırmak;
  • Yürütmenin yargı kararlarına uymasını sağlamak;
  • Yargının etkin ve hızlı karar üretebilmesini sağlayacak önlemleri almak;
  • Yargıç ve yargıda çalışan personel sayısının, ihtiyaca göre, yargı organı ile istişare ederek yeniden düzenlenmesi için gerekeni yapmak;
  • Mahkeme binalarının, özellikle engelli vatandaşlarımızı da düşünerek, gelişimini sağlamak;
  • İyi idare anlayışının benimsenmesini sağlamak;
  • Yasalarda gereken güncellemeleri yapmak;
  • Yeni gelişen hukuk dallarına ilişkin boşlukların doldurulması için gerekeni yapmak;
  • Belirli bir meblağa kadar olan hukuk davalarında hem mahkemelerin iş yükünü azaltmak hem de erken sonuç alınmasını mümkün kılmak için hakemlik ve/veya uzlaşma kurulu mekanizmalarının kurulması doğrultusunda çalışmak;
  • Polis ve Hukuk Dairesi’nde (Başsavcılık) çevrimiçi/online sisteme geçerek özellikle ceza davalarındaki gecikmelere dair sorunları azaltmak;
  • Yargının kendi harcamaları için Maliye Bakanlığından onay beklemek zorunda olduğu bugünkü durum, yargı bağımsızlığı anlamında sorunludur. Bu durumu değiştirerek, mahkemelerin bütçesinin ayrılması için gerekeni yaparak yargının tam bağımsızlığını güvence altına almak;
  • İflas ve tasfiye ile ilgili mevzuatı gözden geçirmek; bu kapsamda özellikle kişilerin ticari faaliyetlerini özel veya tüzel kişilik temelinde yürütmelerine dair sağlıklı düzenlemeler getirmek ve piyasaya bu yolla güven verilmesini sağlamak;
  • Temel insan hakkı olan hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının gereği olarak çağdaş bir adli yardım kurumu oluşturmak ve mali gücü yetersiz olan zanlı ve sanıkların avukatlık hizmetinden yararlanmasını sağlayacak yasal değişiklikleri hayata geçirmek; adli yardımın belirli bazı hukuk davalarında da uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak;
  • Kısa süre önce yasada yapılan değişiklikle mali gücü yetersiz olan kadınların aile davalarında avukatlık hizmetinden yararlanmasını sağlayan yasal düzenlemenin hayata geçebilmesi için gerekli olan tüzüğü hazırlamak ve bütçeye bu maksat için kalem koymak;
  • Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak aile içi şiddet ve benzeri nedenlerle mağdur durumda olan kadın ve çocuklar için sığınma evi yapılmasını ve doğru şekilde işletilmesini sağlamak;
  • Yargı sistemimizde bulunan zanlı ve sanık haklarıyla ilgili sıkıntı ve eksiklikleri giderecek düzenlemeleri yapmak (örneğin: gönülsüz olarak verilen ifadeye gönüllü ifade muamelesi yapılmasının önlenmesi için gönüllü ifadenin sadece avukat huzurunda alınması; suiistimalleri engellemek için ifade alınması da dahil tüm süreçleri kameraya kaydetmek; avukatların müvekkillerini mesai saati dışında da görebilmesini mümkün kılmak; vb.).

Yasa Yapma Süreci

 • Yasa yapmanın teknik bir iş, bir uzmanlık işi olduğu, sürekli göz ardı edilmektedir. Yasa Yapma Süreci ve Yasaların Yapılmasında gözetilmesi gereken ilke ve ölçütler, yasal çerçevede düzenlenmeli, sürece katılan personel sürekli olarak eğitilmelidir. Bu bağlamda:
  • Merkezi Mevzuat Dairesi’ni, bakanlıklar bünyesinde görevli yasa hazırlayıcılarının çalışmalarını denetleyen bir örgüt olmaktan öte, eğiten bir örgüt konumuna getireceğiz;
  • Nitelikli, eğitme becerisini de taşıyan uzman kişilerin Merkezi Mevzuat Dairesi’nde görev yapmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz,
  • Merkezi Mevzuat Dairesi’ni aynı zamanda, yürürlüğe giren yasaları izleyecek ve gerektiğinde eksiklik, yetersizlik ve aksaklıklarını gördüğü yasaların değiştirilmesi yönünde kendiliğinden önlem alacak ve önermelerde bulunacak bir yapıya kavuşturacağız.

Yüksek Adliye Kurulu

 • Yüksek Adliye kurulunun görev ve yetkilerine halel gelmeyecek şekilde İçişleri Bakanlığı bünyesinde adalet işlerinden sorumlu bir daire kuracağız.
 • Bu daire bünyesinde istihdam edilecek hukukçuların yapacağı çalışmalar ile aşağıdaki hizmetlerin üretilmesini sağlayacağız:
  • Hukuk sistemimize uygun yasa yapma tekniği çerçevesinde yasa yapma süreçlerinin hızlanması;
  • Hukuk ve ceza adalet sisteminin kalitesinin ve etkinliğini artırılması;
  • Ceza infaz sisteminin güncellenmesi;
  • Önleyici hukuk uygulamalarının geliştirilmesi;
  • Adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesi.
Hesap Sorma
 • Sadece şu anda görevde bulunan UBP-DP koalisyon hükümeti tarafından değil, bundan önce göreve gelmiş olan hükümetler tarafından da alınmış olan çeşitli Bakanlar Kurulu kararlarını, Anayasamıza ve yürürlükteki yasalarımıza uygunluk temelinde gözden geçireceğiz. Bu bağlamda, hukuka aykırı şekilde ve/veya kamuyu zarara uğratan nitelikte arazi tahsisi, ihalesiz mal ve hizmet alımı, vatandaşlık, kuyu açma izni, turistik T izni ve benzeri diğer hukuka aykırı kararları iptal edeceğiz.
 • Siyasilerin dokunulmazlıklarını kaldırarak dokunulmazlığı sadece kürsü dokunulmazlığı şeklinde daraltacağız ve yukarıda belirtilen hukuka aykırı işlemleri yaparak devleti zarara uğratmış olan siyasilerle ilgili olarak İyi İdare Yasası ve Ceza Yasası maddeleri çerçevesinde yargı sürecini başlatacağız.
 • Bazı kamu bankalarında bu bankaları genel olarak devleti zarara uğratacak şekilde verilmiş olan batık kredilere ilişkin kararları alan yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarını tespit etmek ve olası suç unsuru durumunda konunun mahkemeye taşınmasını sağlamak üzere polisi ve Başsavcılığı devreye sokacağız.
 • Özellikle Başbakanlık Denetleme ve Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nu görevlendirerek geçmiş dönemlerde yapılmış olan olası hukuksuzluk ve yolsuzluklarla ilgili soruşturma süreci başlatacağız. Bu incelemeler ertesinde suç unsuru tespit edilmesi durumunda konuyu polise ve Başsavcılığa aktarıp gereğinin yapılmasını sağlayacağız.
 • Sayıştay Başkanlığı tarafından bugüne kadar hazırlanan denetim raporlarından hukuksuzluk ve kamuyu zarara uğratma tespiti yapılanlarının Savcılık tarafından polis ile tam bir iş birliği halinde ele alınıp sonuçlandırılması için siyasi irade ortaya koyacağız. Öte yandan gerek Sayıştay gerekse Savcılık ve polisi ihtiyaçları temelinde özellikle personel açısından takviye ederek güçlendireceğiz ve bu süreçlerin hızlanmasını sağlayacağız.
 • Hesap verilebilir bir devlet yapısı yaratılmasında Sayıştay’ın güçlü ve etkili kılınması son derece önemlidir. Bu bağlamda aşağıdaki adımları atacağız:
  • Mali bağımsızlık verilecek, kadrosu etkin, verimli ve zamanında denetim yapabilecek şekilde artırılacaktır;
  • Sayıştay raporlarının vaktinde yayınlanmasını ve kamuya açık ve erişilebilir olmasını sağlayacağız;
  • Sayıştay denetçilerinin sayısının artırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi yoluna gideceğiz;
  • Adli şubenin Başsavcılığa bağlanarak yetkili kılınacak bir savcı tarafından özellikle Sayıştay raporlarının takibi konusunda yönetilmesi modeli üzerinde duracağız;
  • Sayıştay’ın kendi raporları bağlamında takip edilecek süreçlerde daha fazla söz sahibi olmasını ve raporlarının takibini yapmasını mümkün kılacağız;

Yolsuzlukla Etkili Mücadele

 • Yolsuzlukla etkili mücadele kapsamında yönetimin, kurumların ve buralarda görevli kişilerin denetimini işlevsel ve/veya etkili hale getirmek amacıyla yapılacak mevzuat çalışmaları kapsamında:
  • ‘Nereden buldun?’ yasası: hem seçilmişleri hem de üst düzey kamu görevlilerini kapsayacak bir ‘Nereden Buldun?’ yasası yapılacak ve uygulanacak.
  • İhale mevzuatı: Bakanlar Kurulu’nun keyfi kararlar almasına açık kapı bırakan mevcut ihale mevzuatı değiştirilecek; AB müktesebatına uyumlu hale getirilecek.
  • Mali ve idari sorumlular: Tüm kurumlarda mali ve idari açıdan sorumlu olanlar ilgili yasalarda açıkça belirtilecek; görevi ihmal ve/veya suiistimal suçları, bunlara ilişkin uygun cezai yaptırımları da içerecek şekilde düzenlenecek.
  • Kamuda usulsüzlük ve yolsuzluk suçları: Gerek yerel yönetimler gerekse merkezi yönetimde usulsüzlük ile yolsuzluk suçları arasındaki ilişki gerektiği şekilde tanımlanıp ikisi için de öngörülen cezai yaptırımlar artırılacak.
  • Yönetimin denetimi: Denetim sonucunda suç unsuru saptanması halinde konunun Başsavcı’ya intikal etmesini sağlayacak kararı başbakanın ve/veya maliye bakanının ve/veya müsteşarlarının takdir yetkisinden çıkarılacak.
  • Sayıştay: Sayıştay güçlendirilecek, kuruma mali bağımsızlık verilecek, etkin ve çabuk denetim yapabilecek yeterli kadroya sahip olması sağlanacak.
  • Soruşturma ve yargıya intikal: Sayıştay raporları temelinde soruşturmaya gönderilen konuların Polis ve Başsavcılıktaki süreçlerden sonra mahkemeye intikal etmesi bağlamında şimdiki halde yaşanmakta olan gecikme ve aksaklıkları giderecek düzenlemeler yapılacak.
  • Ombudsman: Ombudsmanın işlevini daha etkin ve verimli kılacak yasal düzenlemeler yapılacak; idarenin eylemlerinde hukuk dışılık saptayan Ombudsman eylemlerine dair yaptığı saptamalara hükümetin saygı göstermesi teamülünü geliştireceğiz.
  • Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ile Başbakanlık Denetleme Kurulu: bu iki kurulun birleştirilmesi önerisi araştırılıp verimlilik, işlevsellik ve etkinliğe olası katkısı bakımından değerlendirilecek.
  • Bilişim suçları: Yolsuzlukla etkili mücadele bağlamında bilişim suçlarını düzenleyecek yasal alt yapı hazırlanacak ve uygulanacak.
Kıbrıs Sorunu ve KKTC’nin Siyasi Belirsizliği
 • Kıbrıs’ta her iki toplumun da içine sindirebileceği, karşılıklı kabul edilebilir, toplumlardan herhangi birinin kendisini ‘kaybeden’ taraf olarak görmeyeceği, dengeli ve adil bir çözümü destekleyeceğiz.
 • Kıbrıs Türk toplumunun siyasal ve ekonomik sorunları Kıbrıs sorunu halledilmeden çözülmez şeklindeki anlayışa karşıyız; hatta ağırlıkla bunun tersinin geçerli olduğunu düşünüyoruz: yani biz kendi sorunlarımızı çözemedikçe Kıbrıs konusunda anlaşma daha da zorlaşmaktadır. Üstelik, bu sorunlarımız devam ettiği sürece bulunacak olası bir antlaşmanın yaşayabilirliği de riske edilmiş olacaktır.
 • Toplumun sorunlarının halli için uğraşmayıp Kıbrıs sorunun çözümünü bekleme anlayışı atalet, kadercilik, kolaycılık, sorumsuzluk ve fırsatçılık gibi tavırlara yol açmaktadır. Sonuç toplumsal çürüme, içinde yaşadığımız sistemin iyi yönetilemediği için çökmesi, dış itibarımızın iyice yok olması ve toplum olarak kendimize ve devlete olan güven ve saygımızı yitirmemiz demektir. Halkın Partisi, bu kısır döngüyü kırmak konusunda kararlıdır: Vizyonumuz, çözümü beklemeden, bugünden gerçekleştireceği reformlarla Kıbrıs Türk halkının adil ve üretken bir siyasal ve ekonomik yaşam sürebilmesinin önünü açmaktır.
 • Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması halinde, süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, irademize gerçekten sahip çıkmak için bu topraklarda kendi kendimizi gerçekten iyi yönetmek zorundayız.
 • Kıbrıs sorunu devam ederken taraflardan birinin uluslararası zeminde diğerine göre önemli avantaj ve üstünlüklerinin bulunması geçmiş müzakere süreçlerinde görüldüğü gibi sonuca varmayı engelleyici bir unsur olmaktadır. Müzakereler yeniden başlayacak olursa, bu dengesiz durumun süreci yine olumsuz etkileyeceği aşikardır. Bazı uluslararası aktörlerin toplumumuza verdiği ama henüz yerine getirmediği sözlerin yerine getirilmesini sağlamak için politika üreteceğiz. Bu noktada, halkımızın yaşam kalitesinin iyileşmesinin çözüm motivasyonunun her iki tarafta da yükselmesi açısından gerekli olduğunu düşünmekteyiz.
 • İki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesi, önyargıların kırılması, tarafların birbirini daha iyi anlaması ve güven inşası için atılacak adımları, dengeli oldukları ve tarafların siyasi pozisyonlarına halel getirmedikleri sürece destekleyeceğiz. Bu tür güven yaratıcı önlemlere ilaveten, yine dengeli olması ve tarafların pozisyonlarına halel getirmemesi kaydıyla, iki tarafın ekonomi, ticaret, turizm, eğitim, sivil havacılık, haberleşme, elektrik, orman yangınları, kültürel miras ve suçların önlenmesi gibi alanlarda iş birliği yapmasını sağlayacak öneriler getireceğiz, bu tür adımları destekleyeceğiz. Bunun yanında, iki toplumun kayıplarının bulunabilmesi için sürmekte olan iş birliğinin artması için üzerimize düşeni yapacağız.
 • Temmuz 2017’de İsviçre’de müzakerelerin çökmesinden sonra ortaya çıkan yeni duruma ilişkin olarak Halkın Partisi’nin duruşu aşağıdaki gibidir:
  • Müzakerelerin devamı veya yeni bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için taraflar ortak rızaya dayalı ortak zemin bulmak zorundadır. Bu nedenle de gelinen noktada doğru olan “müzakerelerde kaldığı yerden devam edilmesi” değil bu ortak zemin için taraflar arası diyalog kurulmasıdır.
  • Bir başka ifadeyle, şimdiye kadar kabul edilmiş olan temelde ve kalındığı yerden müzakerelere devam etmek, yine aynı hayal kırıklıklarını yaşatacağı neredeyse kesin olan bir süreç için zaman, enerji ve kaynak harcamak demektir. Bunun yerine, ‘iki-kesimli, iki-toplumlu, siyasi eşitliğe dayanan ve iki eşit kurucu devletten oluşacak bir federasyon’ temelinde bir çözümün – yani adadaki iki toplumun yönetimi/iktidarı paylaşımına dayanacak bir çözümün – şartlarının gerçekten mevcut olup olmadığını iki tarafın ciddiyetle ve samimiyetle tartışmaya açması gerekmektedir.
  • Halkın Partisi bugüne değin Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde bulunacak olan adil ve dengeli bir çözüme her zaman destek verdiği için, belirli bir çözüm modeliyle ilgili olarak (örneğin federasyon) herhangi bir kategorik itirazı bulunmamaktadır. Öte yandan, iki taraf arasında yönetimi paylaşmayı içermeyen, iş birliği modellerine bakılmalı, bugüne kadar süregelen müzakere parametreleri ile müzakere yöntemi de tartışmaya açılmalı ve sorgulanmalıdır.
  • Aynı zamanda, insani ve günlük hayata dair konularda yapıcı ve iş birliğine açık olmak gerekir. Kayıpların bulunması ve kayıp yakınlarına yardımcı olunması amacıyla sürdürülmekte olan iki-toplumlu iş birliğinin artması; yeni sınır kapılarının açılması, orman yangınları, çevre kirliliği yaratan kazalar konularında iş birliği yapabilmek için yardımı vermek konusunda da almak konusunda da mevcut tabuları kırmak için çalışılması gerekir.
 • KKTC mevcut haliyle sürdürülebilir değildir. Bu nedenle ‘KKTC olarak yolumuza devam ederiz’ demek sorunlara çözüm üreten bir siyaset ortaya koymaktan çok hamaset yapmak olur. KKTC’de var olan bu kötü yapıyı temelden sarsmak, yeni ve adil bir düzen kurmak gerekir. Kıbrıs Türk halkının ve onun siyasi organizasyonu olan KKTC devletinin ve kurumlarının gerek uluslararası toplum nezdinde gerek Türkiye nezdinde gerekse Kıbrıs Rum toplumu nezdinde itibarı ve saygınlığı olsun istiyorsak gecikmeden atılması gereken adımlar vardır. Halkın Partisi bu adımları atmaya kararlıdır.
 • Atılması gereken adımları üç ana prensibe göre şekillendireceğiz:
  • Kuzey Kıbrıs’ta etkin ve fiili kontrolün tam anlamıyla KKTC otoritelerinde olmasını sağlamak (AİHM’nin bu konuda bazı değerlendirmeleri dikkate alınmalıdır);
  • Mevcut şartlarda uluslararası hukuka olabildiğince çok yaklaşmak, mümkün olan her alanda uluslararası hukuka uyumlaştırma ilkesine göre yürümek;
  • Artık 1974’ün olağanüstü şartlarında olmadığımızı dikkate alarak, olağanüstü şartlara göre düzenlenmiş mevcut fiili-hukuksal yapıyı normalleşme esas alınarak revize etmek.
 • Atacağımız bazı adımlar:
  • Kapalı Maraş'ı, Kıbrıs Tük yönetimi altında eski sakinlerine, mülkiyet hakları dikkate alınarak belirli şartlarda açmak;
  • Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yeni ve makul bir finansman modeli ile desteklenmesi için tedbirler almak; Komisyon’un fiilen çalışır duruma getirilmesi ve önündeki başvuruları çok daha hızlı halledebilmesine imkân verecek gerekli değişiklikleri yapmak;
  • Türkiye ile KKTC arasında bir askeri iş birliği antlaşması yapılması ve bu yolla bugün var olan hukuksal muğlaklıkların giderilmesi, bazı askeri bölgelerin sivil kullanıma verilerek kamu yararına olacak projeler için kullanılması yönünde hareket etmek;
  • Anayasanın geçici 10. Maddesini kaldırmak;
  • Polis teşkilatının sivil otoriteye bağlanması ve yeniden yapılandırılması;
  • Türkiye ile ülkeye giriş çıkış koşullarını ele alacak bir adli yardımlaşma antlaşması yapmak; giriş–çıkışlarda asayiş sorunlarına yansıyan olumsuzlukların giderilmesi için ilave önlem almak;
  • Vatandaşlık yasasını değiştirmek;
  • Türkiye’deki ‘Kıbrıs işlerinden sorumlu’ bakanlık gibi KKTC’de Türkiye ile ilişkilerden sorumlu bir bakanlık kurmak ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye ile ilişkilerinde sadece bu bakanlık kanalıyla hareket etmelerini ve bu bakanlığın bilgisi dahilinde hareket etmelerini sağlamak;
  • Sivil Savunma, Merkez Bankası ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı gibi kurumların yönetimine atamaların mevzuatımıza göre, yani KKTC vatandaşları arasından ve KKTC’deki karar alma süreçleriyle yapılmasını sağlamak;
  • Kara para aklama, yolsuzluk, insan kaçakçılığı ve insan ticareti, terörizme karşı mücadele gibi konularda hem iç mevzuatımızı uluslararası hukuka uyumlaştırılmak hem de uluslararası örgütlerle ve yabancı devletlerle iş birliği yapmak;
  • Bu ülkenin yıllar içerisinde gelişen kültürüne, laiklik başta olmak üzere, çağdaş değerlerine saygı duyan ve her alanda hizmet üreten bir sosyal devlet yapısı yaratmak.
Türkiye ile İlişkiler
 • Türkiye en önemli stratejik ortağımız ve müttefikimizdir. Lakin bu durum ülkemizin yönetimine dair birtakım yetkileri Türkiye’ye devretmemizi gerektirmez. Üstelik ve daha da önemlisi, böyle bir yetki devri hem halkımızın iradesine ve tercihlerine aykırıdır hem de bu tür yaklaşımlar müzakere masasında Kıbrıs Türk tarafının elini ciddi şekilde zayıflatır.
 • Halkın Partisi için, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme talebi sadece ara bölgede, yani Kıbrıs Rum tarafı ile ilişkiler bakımından savunulan bir talep değildir. Bu talep gerek Türkiye’yi gerekse üçüncü ülkeleri de kapsamalıdır.
 • Bu bildirgenin Kıbrıs Sorunu başlığı altında vurgulandığı üzere, diğer devletler ve uluslar nezdinde olduğu kadar Türkiye nezdinde de Kıbrıs Türk halkının saygınlığını tesis etmek için, Türkiye ile askeri iş birliği antlaşması, adli yardımlaşma antlaşması, “Türkiye ile ilişkilerden sorumlu bir Bakan” görevlendirilmesi, Merkez Bankası, Sivil Savunma ve GKK gibi kurumlarımızın başkanlarının KKTC vatandaşları arasından KKTC hükümeti tarafından atanması şeklinde adımları devreye koyacağız.
 • Gerek Türkiye ile gerekse diğer uluslararası aktörlerle kuracağımız her türlü ilişkide halk iradesinin kurumsal yansıması olan kurumlarımızı yok saymayacak şekilde davranacak, laiklik, insan hakları ve diğer çağdaş değerler doğrultusunda hareket edeceğiz. Ayrıca, ülkemizin kendine özgü değerlerine ve kültürüne de her hal ve şartta sahip çıkacağız.
 • Türkiye ile yapılmış ve şu anda yürürlükte olan ekonomik protokol içerisinde yer alan ve toplumsal yarar sağlayacak olan eylemlerin en erken zamanda hayata geçirilmesi için kararlılık göstereceğiz. Öte yandan, süresi dolmuş olmasına rağmen hayata geçirilmemiş olan pek çok proje ve tedbirin kalan bir yıl içerisinde hayata geçirilme imkânı olmadığı aşikardır. Bu nedenle, göreve gelir gelmez Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile protokolü gözden geçirmek için girişimde bulunacağız.
Turizm
 • Ülkemizin en dinamik sektörlerinden biri olan turizmi, sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda hükümet politikası değil, devlet politikası anlayışı ile yöneteceğiz. Alacağımız tüm kararları, ülkemizin bir turizm destinasyonu olduğu düşüncesi esasına göre alacak ve turizm hedefli olarak koordine edeceğiz.
 • Turizmi gerek yerli istihdamı gerekse yerli üretimi desteleyecek şekilde yeniden yapılandıracağız ve ekonominin diğer sektörleri ile karşılıklı olarak birbirini besleyecek şekilde faaliyet gösterecek planlı bir sisteme geçeceğiz.
 • Turizmin Anayasası olarak kabul edilen Turizm Gelişim Yasası’nı (Master Plan), turizme yön verecek bir gelecek vizyonuyla yeniden yapılandırarak, yıllardır olduğu gibi kâğıt üzerinde kalmaktan kurtarıp, sektörel paydaşların katılımcılığını içeren bir temele oturtacağız.
 • Ülke turizminin genel markalaşması hedefi yanında, bölgesel markalaşmasını da sağlayacağız. Her bölgede “nasıl bir turizm” yapılacağı hususunda, bölgelerin dokusu ve kaynaklarını gözeten, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir turizmcilik anlayışını izleyeceğiz.
 • Kuzey Kıbrıs markası ile eşgüdüm içinde, Turizm sektöründeki çeşitlilik ile dört mevsim on iki ay turizm yapılabilmesini sağlayacağız. Kitle turizminden ziyade özel ilgi turizmine önem veren bir anlayışla hareket edeceğiz. Katılımcılık ilkesiyle, bakanlık, yerel otoriteler, üniversitelerimiz ve sektörel paydaşlara çalışma gruplarında etkin görevler vereceğiz. Turizmi çeşitlendirecek tarih, kültür, eğlence, doğa, eko-agro, inanç, cittaslow (sakin şehir) turizmi ve eğitim turizmine yönelik destekleyici çabalar ortaya koyacağız.
 • Girne Antik Liman başta olmak üzere tüm antik yapılar, müze ve ören yerleri, eski eserler ve atıl durumdaki yüzlerce tarihi yapı ile arkeolojik alanların temizlik, bakım, altyapı çalışması ve restorasyonunu tamamlayacağız.
 • Turizm teşviklerini revize ederek, ‘charter’ seferler ile eşzamanlı olarak belirlenecek destinasyonlarda tarifeli seferleri destekleyeceğiz. Bununla birlikte teşviklerde pazar bölümlemesi esası uygulanacak, ayrıca büyük tur operatörleri yanında küçük tur operatörleri yaratılmasını destekleyeceğiz.
 • Tarımsal ürünlerin turizm sektöründe tüketilmesi hedefiyle, “Turizm ve Tarım Özel Projesi” hazırlayacağız. Özellikle Güzelyurt ve Lefke ilçelerinin tarımsal üretim potansiyelini gerçekleştirmek için çalışmalar yürüterek ülkemizin hiçbir üretim alanını dışlamadan, gelen ziyaretçilerin yerel üretimle buluşmasını sağlayacağız.
 • Bafra Bölgesi’ni ivedilikle ele alarak sorunlarını çözecek ve tesisleşmeyi en kısa sürede nihayete erdireceğiz. Bafra Bölgesi’nin tamamlanması ile özellikle Karpaz bölgesine tarımsal ürün ve istihdam bağlamında etkin biçimde yarar sağlayacağız.
 • Turizm sektörüne nitelikli işgücü kazandırmak ve yerel istihdamı olanaklı kılmak için üniversite turizm bölümleri, turizm sektöründe ihtiyaç duyulan meslek yüksekokulları bölümleri ve OTEM ile koordinasyon sağlayarak vasıflı eleman yetiştirilmesine önayak olacağız. Sertifikasyona dayalı eğitim sistemi ile ciddi bir istihdam planlaması yapacağız.
 • Tanıtım, pazarlama, ürün temelli yerel festivaller ve yurtdışı turizm fuarlarındaki anlayışı bütünlüklü olarak yeniden ele alıp planlayacağız. Geçmiş hükümetler tarafından yurtdışı turizm fuarlarına katılım için ayrılan bütçeyi tekrar gözden geçirecek ve katılacağımız fuarları özenle seçeceğiz. Günümüzde birçok ülke tarafından, gerek maliyet farkı gerekse insanlara ulaşabilme kolaylığı açısından en çok tercih edilen sosyal medya aracı ile tanıtım ve pazarlama üzerine önemli çalışmaları ivedilikle başlatacağız.
 • Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni (ÖÇKB) turizm açısından doğa sporları temelinde geliştireceğiz. Karpaz ÖÇKB’ni, Dipkarpaz köyü içerisindeki işletmelerin merkez olduğu, doğa sporları turizmi için gerekli konaklama, ekipman, ulaşım, rehberlik ve teknik hizmetlerin verildiği, doğa ile uyumlu, ağır altyapı gerektirmeyen, bisiklet, yürüyüş, kuş gözlemi, safari, dalış, yamaç paraşütü, kano gibi doğa sporlarının yapıldığı bir turizm merkezi haline dönüştüreceğiz. İşletmelerin eğitimine yönelik sertifikasyon programları hazırlayacağız.
 • Turizm rezerv arazileri verilmesi konusunda bahse konu yerlere yapılacak olan işletmelerin çevre dostu olması, bu yerlerde yerli istihdam sağlanması, sahip oldukları plajların halk erişimine açık olması, bu işletmelerde yerli ürünlerin kullanılmasını sağlayacağız.
 • Dünyada hızla değişen iletişim teknolojilerini de kullanılarak ülkemize özgü etkili bir tanıtım stratejisi geliştirilip hayata geçireceğiz.
 • Kitle turizmi (mass turizm) yerine özel ilgi turizminin gelişimini sağlayacak teşvik politikası uygulayacağız.
 • Turizm teşvik miktarlarının zamanında açıklanmasını ve teşvik ödemelerinin de bürokratik engellerden arındırılarak gecikmeden yapılmasını sağlayacağız.
 • Turistlerin ülkeye ulaşımında ulaştırma maliyetlerinin azaltılması için teşvik sisteminde değişikliğe giderek, uçak koltuklarının çok önceden ve tek bir elden satın alınması yüzünden uçak seyahatinin pahalılaşması konusunda önlemler alacağız.
Yüksek Öğrenim
 • Yüksek Öğrenimde başarı kriteri olarak öğrenci sayısını değil, eğitim kalitesini, dünya sıralamasındaki yerimizi ve mezun öğrencilerin iş bulma oranlarını dikkate alan bir anlayış takip edeceğiz. Ülkemizdeki üniversitelere öğrenci kabulünde YÖDAK’ın da denetleyebileceği asgari bir eğitim seviyesinin esas alınmasını sağlayacağız.
 • Kontrolsüz ve plansız biçimde yeni üniversiteler açılmasına değil, mevcut üniversitelerimizin kalite ve kapasitelerinin artırılmasına dayalı politikalar benimseyeceğiz.
 • Mevcut üniversitelerin kampüslerini ya da bazı eğitim birimlerini Maraş, Güzelyurt ve Karpaz gibi bölgelere kaydırmalarını teşvik edeceğiz.
 • Akademisyenlerin performanslarını YÖDAK’ın gözetiminde objektif olarak değerlendirebilen, intihal gibi suçların önüne geçebilecek bir mekanizma kuracağız.
 • Üniversitelerimizle sıkı bir istişare içerisine girecek ve ülkemize öğrenci olarak kaydolarak gelen insanların istismarının ve/veya bazı yasadışı faaliyetlere karışmasının önüne geçeceğiz.
 • Üniversitelerimizdeki bölümlerden mezun olan gerek KKTC vatandaşı gerekse yabancı uyruklu kişilerin sayısını, iş bulup bulamadıklarını ve hangi meslekleri icra ettiklerini takip edeceğiz. Bu tür istatistikleri içeren bir veri bankası oluşturacağız.
Bilişim
 • Teknoloji ve toplumsal yarar odaklı ekonomik vizyonumuz çerçevesinde öncü sektörlerimiz arasına girmesini sağlayacağımız bilişime azami önemi göstereceğiz.
 • Bilişim suçları yasasını ivedilikle yasallaştırıp uygulamaya koyacağız.
 • Sektörün yeni yatırımlar çekmesini ve yerli istihdam yaratmasını uygulayacağımız vergi ve teşvik politikalarıyla sağlayacağız.
 • E-devlet sürecini hızlandırarak çok kısa bir sürede devreye alınmasını sağlayacağız. Uygulamaya koyacağımız sisteme paralel olarak teknolojinin her alana hızlıca entegre edilmesini ve ülkemizin gelişiminde önemli rol oynamasını sağlayacağız.
 • E-devlet bünyesinde bir siber güvenlik birimi kurarak devlet içerisindeki bilgilerin güvenliğini sağlayacağız.
 • Telekomünikasyon Dairesi’nin dahil olacağı bir kamu-özel ortaklığı kurarak üçüncü GSM operatörünün kurulmasını sağlayacağız. Bu yolla bir yandan sektörde rekabeti artıracak diğer yandan da ülkemizdeki fiber optik altyapıyı mümkün olduğunca geliştirecek ve gelişmiş altyapı ile 4G ihalesine çıkacağız.
 • Kuracağımız ortaklıkla fiber optik altyapıyı ülkenin tamamına yayarak geliştireceğiz. Bu altyapıyı diğer tüm internet servis sağlayıcılarına da açarak internet ücretlerinin daha uygun fiyatlandırılmasını ve hızlı internet erişiminin ülke geneline yayılmasını sağlayacağız.
 • Mobil iletişim şirketlerinin maliyetlerini mercek altına alarak ve gerekli vergi düzenlemelerini hayata geçirerek halkımızın cep telefonu fatura ücretlerinin azalmasını sağlayacağız.
 • Türkiye ile KKTC arasındaki fiber optik bağlantılarına dair gerekli düzenlemeler yapılarak internet kullanımında yaşanan yavaşlıkların giderilmesini sağlayacağız.
 • KKTC’de internet kullanımını AB standartlarına ulaştırmak için ülkemizin bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) endeksinin yükselmesini sağlayacağız.
 • Herhangi bir yazılım alanında dünyaya ürün üreten yerli firmalara internet ve teknoloji altyapısı konusunda destekler sağlayacağız.
 • Dünyada internetin temel insan hakkı olarak değerlendirilmesi ışığında, maddi yetersizlikler nedeniyle internete erişimi olmayan özellikle çocuklu ve dar gelirli ailelere ücretsiz internet erişimi sağlayarak çocukların çağdaş gelişim araçlarından mahrum kalmalarına izin vermeyeceğiz.
 • Bilişim teknolojilerinin günümüzde geldiği nokta ve çağımızın ihtiyaçları doğrultusunda, bilişim sektörünün öncü ülkelerinde de uygulanmakta olduğu gibi, ilk öğretimden başlayarak bilgisayar programcılığını (coding) eğitim müfredatımıza ekleyeceğiz.
Tarım
 • “Üretici” tanımını yaparak üreticileri kayıt altına alacak; üreticilere profesyonel destek sunulması suretiyle üreticilerin bilinçlendirilmesi ve doğru ürün deseninin oluşturulmasını sağlayacağız. Bu ürün desenini oluştururken iç ve dış pazardaki talepler doğrultusunda hareket edecek, “önce pazarla sonra üret” prensibini hayata geçireceğiz.
 • Devlet kadrolarındaki hantallık ve tıkanıklıkları giderecek; mevcut personeli uzmanlaştırarak etkin bir şekilde üretim alanlarında kullanacak; yasalardaki ve sistemdeki mevcut eksiklikleri gidererek serbest çalışan ziraat mühendislerinin de sahada aktif olmasını sağlayacağız. Bu şekilde üreticilerin doğru bilgi ve hizmete ulaşabilmesini mümkün kılacağız.
 • Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su ile birlikte ülkemizin sahip olduğu su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilebilmesi için bitki desenini yeniden şekillendirerek katma değeri yüksek; önceliği ülke ihtiyaçları olmak koşuluyla uluslararası pazarda da rekabet edebilir ürünler üzerinde duracağız.
 • Ülke koşullarına uygun, iklimsel avantajlarımızı kullanabileceğimiz ve patates, enginar, narenciye, zeytin, harnup gibi Kıbrıs ile özdeşleşmiş özellikli (niş) ürünler üzerinde duracağız. Bu ürünlerin üretilmesi için gerekli devlet destekleri ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin üretilmesini ve pazarlanmasını sağlayacağız.
 • Tarımsal sanayiye önem vereceğiz. Tarımsal sanayinin geliştirilmesi için üreticilerin bir araya gelerek oluşturduğu şirket ve/veya kooperatifler kurulmasını teşvik ederek üreticilerin rekabet edebilirliğini artıracağız. (Örneğin; Cypfruvex çatısı altında %100 portakal suyu üretimi yapılarak üretime katma değer kazandırılırken halk sağlığına da katkı sağlanacaktır.)
 • İç ve dış piyasa hedefi ile üretilen her üründe izlenebilirlik ve denetimi sağlamanın yanında; ülke ekonomisine büyük zararlar veren ihtiyaç fazlası veya azlığına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması için online veri tabanı oluşturacağız. Üreticiler bu veri tabanı sayesinde ülkedeki üretimi ürün bazında anlık olarak izleyebilecek, aynı zamanda ülkedeki ihtiyacı da yine bu sistem üzerinden takip ederek üretim fazlası veya azlığı oluşması önlenmiş olacaktır. Böylelikle ürün fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaları önleyeceğiz.
 • Mevcut sistemdeki gelişi güzel uygulamaların ve kontrollerin yerine, gıda güvenliğini gerçekten sağlayacak ve sürdürülebilir kılacak; tüketicilerin yerli ürünlere olan güvenini yeniden kazandıracak; tarladan sofraya kadar izlenebilir bir denetim sistemi kuracağız (Modifiye GLOBAL GAP). Bu sayede hem üretici hem çevre hem de tüketici sağlığını koruyacağız.
 • Ülkemizdeki mevcut tarımsal gen kaynaklarını belirleyerek yok olmalarını engelleyecek gerekli bilimsel araştırmaların yapılmasını, bu gen kaynaklarının koruma altına alınmasını, böylece doğal zenginliklerimizden doğru şekilde yararlanılmasını sağlayacağız. Bu sayede ülke ekonomisine de katkı sağlamış olacağız.
 • Çiftçi ve hayvancının zamanında ödenmesine önem vererek sektörün kaynak akışında sıkıntı yaşamamasını sağlayacağız.
Su Kaynakları
 • Ülkedeki mevcut su kaynakları ile TC ‘den temin edilen suyun durumunu korumak ve geliştirmek, sürdürülebilir etkin su kullanımını sağlamak, su kirliliğini azaltacak önlemleri almak, su ile ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, bütünleşik su yönetimi yaklaşımı doğrultusunda bir yasal çerçeve oluşturmak adına Su Yönetimi Yasası’nı ivedilikle yasallaştırarak yürürlüğe koyacağız.
 • İlgili tüm paydaşlarla birlikte ‘’Su Havzası Yönetim Planı’’ hazırlayarak yürürlüğe koyacağız.
 • Sağlıklı bir su bilançosu hazırlayarak su tüketiminde etkin tasarruf önlemleri alacağız.
 • Suyun kullanım alanlarının ülke şartları dikkate alınarak belirlenmesini ve buna bağlı olarak suyun sektörler arası verimli şekilde dağılımını sağlayacağız.
 • Sürdürülebilir gelişme, su kaynaklarını etkileyen faaliyetlerin bütünleştirilmiş yönetimi, yeterli ve güvenli su temini, alternatif su kaynaklarının tespit edilmesi gibi hususları içerecek bir ‘’Su Politikası’’ hazırlayacak ve uygulamaya koyacağız.
 • Şebekelerdeki su kayıp/kaçaklarının ve kaçak su kullanımının önlenmesi için gerekli tedbirleri alacağız; su kullanımında tasarruf sağlayan ekipman kullanımını özendireceğiz.
 • Az kullanıma düşük ücret, aşırı kullanıma ek ücret uygulanmasını hayata geçireceğiz.
 • Su kullanımında farkındalığı artırmak için harekete geçeceğiz. Suyu tasarruflu kullanma konusunu eğitim sistemimiz içerisine dahil ederek genç nesilleri bilinçlendireceğiz.
 • TC-KKTC arasında 19.07.2010 tarihinde imzalanan ‘’Çerçeve Anlaşması’’, 02.03.2016 tarihinde imzalanan ‘’Su Temini ve Yönetimine İlişkin Anlaşma’’ ve 20.05.2016 tarihinde imzalanan ‘’Geçiş Dönemi Anlaşması’’ çerçevesinde TC Hükümeti KKTC’nin su ihtiyacından az olmamak kaydıyla yılda 75 milyon m3 hacme kadar su temin etmeyi kabul etmiştir. “Geçiş Dönemi” sonunda “Uygulama Sözleşmesi" hazırlanıp yürürlüğe girecektir. Bu aşamada aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilecektir.
  • Su ihalesinde KKTC halkının hakları ve çıkarları öncelikli olarak ön planda tutulmalıdır.
  • İhalede yalnız TC’den gelen su değil, ülkenin yerel kaynakları olan yeraltı suyu, arıtılmış atık su gibi kaynakların da birlikte değerlendirileceği dikkate alınarak ihale süreci ve fiyatlandırma ona göre düzenlenmelidir.
  • Yerel kamu-kurum-kuruluş-firmaların söz konusu ihale kapsamında olmaları sağlanmalıdır.
  • İhalede yerel işgücünden en üst düzeyde yararlanılması sağlanmalıdır.
  • İhale kapsamındaki işler arasında, ülkenin kalıcı kaynağı olan yeraltı su rezervlerinin kalite ve miktarlarının artırılması da yer almalıdır.
  • Özellikle içme-kullanma suyunda AB standartlarında kesintisiz ve yeterli miktarda su temin edilmelidir.
  • Kurulacak sözleşme ilişkisinde suyun fiyatı konusunda kamunun düzenleyici ve denetleyici rolü net şekilde belirtilmelidir.
  • Ülke şartları göz önünde tutularak kamu-özel ortaklığı şeklinde bir ihale süreci gerçekleştirilmelidir.
Kümelenme ve Kooperatifleşme
 • Ülkemizde üretici firmaların ve onları destekleyen kamu kurumlarının, eğitim ve araştırma kurumlarının, odaların ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle çalışacak olan kümelenme modelleri oluşturacağız.
 • Kümelenme sayesinde küme içerisindeki paydaşların ekonomik faaliyetlerinin daha kazançlı, yenilikçi ve etkin olmasını sağlayacağız. Bu model içerisinde üretici firmaların iş birliğini sağlayacak, mal ve hizmet tedarik maliyetlerini düşürecek, iş gücü, ürün kalitesi, verimlilik ve istihdamı artıracağız; üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle oluşturulacak bir merkezin vereceği AR-GE desteği sayesinde küresel pazar talepleri doğrultusunda ülke şartlarımıza uygun ürün geliştirilmesini sağlayacağız.
 • Oluşturulacak Dış Ticaret Müsteşarlığı/birimi aracılığıyla yurtdışında satış kanalları kuracak, hem iç piyasaya kaliteli ve uygun fiyatlı ürün yetiştirilmesini sağlayacak, hem de küresel pazarda rekabet edebilirliğin önünü açacağız.
 • Üretim denildiği zaman ilk akla gelen sektör olan tarımda sadece kümelenme değil, küme içerisinde üreticilerin kooperatif ya da çok ortaklı şirket şeklinde birleşmesi de gereklidir. Uygulayacağımız doğru tarım politikalarıyla üreticiyi, tarım işçisini, paketleme tesislerini, ihracatçıyı ve nakliyeciyi mağdur eden yanlışlıklara son vereceğiz.
 • Narenciye ve benzer ürünlerin üretiminde küçük üretim arazilerine sahip üreticileri kooperatif ya da çok ortaklı şirket çatısı altında bir araya getirerek daha profesyonel üretim yapılmasını, bu üreticilerin pazarlama stratejilerinden yararlanmalarını, üretim maliyetlerinin düşmesini ve gelirlerinin artmasını sağlayacağız.
 • Tarımsal üretim yapılan bahçelerin “kümelenme stratejileri” çerçevesinde bakımının küme alt birimleri tarafından yapılmasını ve standart uygunluklarının denetlenmesini sağlayacağız.
 • Küresel pazarlarda talep gören ürünlerin üreticilerimizden tedarik edilmesini, ABD’nin tarım sektöründe uyguladığı “havuz sistemi” çerçevesinde ürünlerin çeşit/kalitesine göre sınıflandırılarak fiyatlandırma yapılmasını, iç ve dış piyasaya yönelik satışların küme tarafından yapılmasını sağlayacağız.
 • Uygulanması düşünülen kümelenme yapılanması, Küme Yönetimi tarafından yönetilecek, kümeye bağlı tarımsal ürün kooperatifleri (narenciye, patates, harnup vb.), sektörel kamu kurum/kuruluşları (Cypfruvex, Toprak Ürünleri Kurumu, Kooperatif Harnup Fabrikası vb.), sanayi kuruluşları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçiler, pazarlayıcılar, Tarım İşçileri Birimi (Hasat İşçileri, Bakım-İlaçlama Birimi), Ar-Ge Birimi (Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kamu Üniversiteleri vb.), Küme Destek Birimi, küme bünyesinde bulunacak iç piyasa satış birimi ile Başbakanlığa bağlı Dış Ticaret Birimi’nden oluşacaktır.
 • Dış Ticaret Birimi uluslararası ticaret deneyimi olan, yabancı dil bilen uzman bir kadrodan oluşturulacak. Hedef pazarlar ve pazarlama iletişim ağları oluşturulacak, pazarlamada süreklilik ve global markalaşmana sağlanacak, dış piyasalardan gelecek ürün talepleri üretici kooperatifleri ile koordineli şekilde temin edilecek, ihraç edilen ürünlerin izlenebilirliği sağlanacaktır.
 • Tarım İşçileri Birimi aracılığıyla, tarımsal üretimde hem hasat işçiliği hem de bakım/ilaçlama işçiliği alanında yetkin kişilere sürekli istihdam sağlanacak, kooperatif üyesi tarımsal ürün üreticilerinin de gerek hasat döneminde ihtiyaç duyduğu işgücü, gerekse düzenli olarak bahçelerin bakımı/budanması ve ilaçlanmasında ihtiyaç duyulan bilgili ve ehil işgücüne erişimlerini sağlayacağız. Böylece, sektörün en büyük sorunlarından biri olan ve düzensizlik arz eden mevsimlik işçiliğin önüne geçecek, birçok vatandaşa sürekli istihdam imkânı sağlayacağız.
 • Kurulacak kooperatifçilik düzeninin başarılı olabilmesi için, kooperatife üye olacak üreticilerin ortak payda temelinde bir araya gelmeleri ve karar alma mekanizmasına etkin katılımları sağlanacaktır. Kooperatiflerin ortak hedef dışına çıkmalarını önleyecek şekilde, kuruluş tüzükleri içerisine hedef ve stratejiler yerleştirilecektir. Kooperatiflerin çalışmasındaki temel ilke “önce pazarla sonra üret” olacaktır.
Hayvancılık
 • Tüm siyasi etkilerden arınmış, yöneticilerin değişiminden etkilenmeyecek bir Ulusal Hayvan Hastalıkları Kontrolü, Ortadan Kaldırma (eradikasyon) ve İzleme programı ivedilikle hayata geçirecek ve başlayan projeleri kesintisiz sürdüreceğiz. Devletin hayvancıya sunduğu veteriner hizmetlerini iyileştireceğiz.
 • “Üretici” tanımını net biçimde yapacağız ve bu alandaki teşvikleri sadece gerçek üreticiye sağlayacak, böylelikle daha anlamlı ve etkin bir destek politikası izleyeceğiz.
 • Büyükbaş hayvancılık ile küçükbaş hayvancılık arasında dengesiz biçimde uygulanan teşvik politikasını düzelteceğiz. Süt üretimine ve hellime yansıyan teşvikleri de bu çerçevede düzenleyeceğiz.
 • Hayvancılıkta desteği sadece üretim miktarına değil, güvenilirlik, verimlilik ve kaliteyi de göz önünde bulundurarak yeniden düzenleyeceğiz.
 • Sektörde kümelenme, kooperatifleşme ve şirketleşmeyi geliştireceğiz.
 • Üreticilerin tüm AB ülkelerinde sağlanan danışmanlık hizmetinden yararlanabilmeleri için gerekli teknik ve yasal altyapıyı oluşturacağız.
 • Hayvancılık sektörü ve süt üretimi planlamasını hayata geçirerek birbirine bağımlı olmalarına rağmen yanlış politikalarla birbirine yabancılaştırılan yem bitkisi üretimi, hayvancılık ve imalat sektörünü bütünleştireceğiz.
 • Hayvan Sağlığı yasasında öngörülen tüzükler ve gerekli tüm mevzuatı AB normlarına uygun olarak tamamlayacak ve kesintisiz uygulamaya koyacağız.
Bankacılık
 • Borç-alacak ilişkilerini daha şeffaf ve her iki tarafı da koruyan adil bir yapıya kavuşturacağız. Banka müşterilerini korumak için bankaların faiz, komisyon ve diğer bütün maliyetler hakkında şeffaf olmasını sağlayacak yasal düzenlemeler getireceğiz.
 • Bankaları olumsuz etkileyen ve devlet kurumlarının etkin çalışmamasından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak için gerekli yapısal ve yasal düzenlemeleri yapacağız. Bu kapsamda mahkemelerin daha hızlı çalışmasını ve icranın çalışır hale gelmesini sağlayacağız.
 • KKTC Merkez Bankası’nın kurumsal yapısını gözden geçirip günümüz bankacılık sektöründe sadece denetim ile sınırlı kalmayan yenilikçi bir vizyon geliştireceğiz. Bankaların müşteri odaklı olması ve finansal hizmetlerin güvenilir bir ortamda sunulabilmesi için teknolojik altyapının ve yeniliklerin de bankalar tarafından takip edilmesini destekleyen ve denetleyen bir Merkez Bankası vizyonu oluşturacağız.
 • Faize faiz ödenmesine neden olan ve kredi maliyetini haksız olarak artıran faiz hesaplama yöntemlerinin (üç aylık kapitalizasyon) yerine bankaların daha adil hesaplama yöntemleri kullanmalarını sağlayacağız. Bu bağlamda, yıllardır geçirilmeyen faiz yasasını çıkararak finansal tüketiciler ve bankalar arasında dengeli ve adil bir yapı oluşturacağız.
 • Faiz hesaplama yöntemini ve diğer maliyetleri içeren bilgileri bankaların müşterilerine hem sözlü hem de yazılı olarak sağlamasını zorunlu hale getireceğiz. Faiz dışı banka ücretlerinin makul seviyelerde tutulmasını sağlayacak önlemler alacağız.
 • Merkez Bankası bünyesinde bulunan Kredi Risk Merkezi’nin teknolojik altyapısı ve yönetimini günümüz şartlarına göre düzenleyip bankalarımızın online olarak ulaşabilecekleri bir Kredi Sicil Bürosu şekline dönüştüreceğiz. Kredi başvurusu yapan kişiler hakkında bankaların en güncel bilgilere en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayacağız.
 • Karşılıksız çek kullanımını ve sistemin istismar edilmesini yasal düzenlemeler ile engelleyeceğiz. Bu bağlamda, kare-kot sistemi ve bankaların çek yaprağı başına verdiği garanti tutarını makul seviyede artırma yöntemlerini kullanacağız. Bu yollarla bankaların çek verirken daha seçici ve kontrollü olmalarını sağlayacağız.
 • Sektörde yaşanan finansal tüketici şikayetlerinin değerlendirildiği ve sonuca bağlandığı kurumsal bir yapı oluşturacağız. Bu bağlamda, Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı oluşturarak uygulanmaya koyacağız.
 • Halkımızın finans sektörünü daha etkin kullanabilmesi için finansal ürün ve hizmetlere yönelik bilgi ve bilincinin artmasını sağlayacak seminer ve eğitim programları düzenlenmesini sağlayacağız. Bu bağlamda, Finansal Eğitim Eylem Planı oluşturarak uygulanmaya koyacağız.
 • Yetkilerini kötüye kullanıp kamu bankalarından kendi çıkarları doğrultusunda yasalara aykırı biçimde kredi verenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 • Kamu bankalarının yönetim kurulu ve üst yönetim personelini atama usulü gözden geçirilip partizanca yapılan atamalara son vereceğiz. Bu atamaları şahısların siyasi görüşüne göre değil, bu alandaki eğitim ve tecrübelerine göre, bir diğer ifadeyle işin ehli olmalarına göre yapacağız.
KIBTEK

Yapısal İyileştirmeler

 • KIBTEK’i, kurumsal, idari, mali ve insan kaynakları bakımından reformlarla yeniden yapılandıracağız.
 • Kurumun özerk, iyi yönetilen ve sürdürülebilir bir kamu kuruluşu olarak faaliyetine devam etmesi, yönetim kuruluna bu alandan kişilerin atanması ile liyakate dayalı ve siyasi etkiden arındırılmış şeffaf ve hesap verebilir şekilde faaliyetlerini yürümesini sağlayacağız.
 • KIBTEK, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı hizmetlerine ilişkin işlevlerini yerini getirirken enerjiden sorumlu Bakanlık altında oluşturacağımız Enerji Dairesinin belirleyeceği enerji politikaları çerçevesinde hareket edecektir.
 • KIBTEK’in elektrik enerjisi alanında dengeleyici ve düzenleyici bir rol oynayabilecek ölçekte bir üretim kapasitesine sahip bir kamu kuruluşu olarak devam etmesi ülkemizin enerji güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.
 • KIBTEK’in yeniden yapılandırılması bağlamında
  • KIBTEK Yönetim Kurulu’nun atama şekli ve standartları ve/veya kriterlerini, kurumun uzman bir ekibin idaresinde toplumsal yarar odaklı çalışmasını sağlayacak şekilde revize edeceğiz.
  • Kurumun mali yapısındaki mevcut sorunları çözmek amacıyla KIBTEK’in hesapları üretim, iletim ve dağıtım olarak ayrıştırılacak:
   • Böylece gerçek maliyetlerin takibi yapılıp buna göre gerekli noktalarda iyileştirme yapılabilecek.
   • Dağıtımdaki kayıpları saptamak ve bu kayıpların azaltılması için konulacak hedefler doğrultusunda çalışmak mümkün olacak.
   • Ayrıştırılmış üç bölümün her birinde personel maliyet oranları takip edilip personelin bölümlere dağılımı rasyonel şekilde yapılacaktır.
  • Personelin nitelikli ve verimli olmasını sağlayacak tedbirler alınacak:
   • Personele verilecek hizmet içi eğitimiyle birlikte performans değerlendirme ve ödül/ceza sistemi getirilecek.
   • Terfiler, eğitim/uzmanlık, liyakat ve beceriye göre olacak.

Elektrik Fiyatları

 • Elektrik maliyetlerini azaltmak için KIBTEK’e dair uygulayacağımız yapısal iyileştirmelere ek olarak;
  • Mevcut sistemde yıllardır kullanılan, eski ve maliyetli bir teknoloji olan buhar türbinleri yerine, daha verimli üretim santrallerine geçerek verimsiz üretimden kaynaklanan maliyetleri gidereceğiz. Bu yatırımların finansmanını da buhar türbinlerinin kullanılmamasından doğan yakıt tasarrufundan sağlayacağız.
  • Ödeme kolaylıkları ve denetim ile KIBTEK’in tahsilatlarını artıracak, kurumun merkezi ve yerel yönetimlerden alacaklarını tahsil etmesini sağlayacak, mevcut durumda elektrik birim maliyetini artıran faiz giderlerini kademeli olarak düşürerek sıfırlayacağız.
  • Etkin bir kaçak takip sistemini uygulamaya koyarak, kaçak elektrik kullanımından kaynaklanan maliyet artışını en asgari seviyeye indireceğiz.
  • Halkımıza kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için şebekeyi gerekli yatırımlarla geliştirerek, tüketimi ve üretimi daha yakından takip eden “Yük Yönetimi” sistemini uygulamaya koyacağız.
  • Çevre dostu enerji üretimi için, çevreye duyarlı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştıracak, halkımızı uluslararası piyasalarda fiyatları önemli derecede düşen yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlandıracağız.
  • Yenilenebilir enerjide gerek konut sahipleri gerekse tarım, hayvancı, üretici ve işletmelerin bir araya gelerek ortak enerji üretim noktaları oluşturmalarına imkân sağlayacağız.
  • Yıllardır Teknecik santralinde eksik olduğu için halkımızın zehirlenmesine yol açan filtrenin takılmasını sağlayacağız.
  • KIBTEK’in santral yatırım maliyetlerini düşürmek ve dolayısıyla birim maliyetlerinin aşağıya çekilmesine katkı sağlamak için çoklu tarife sistemine geçeceğiz.
  • AKSA ile önce 2003 yılında yapılan, daha sonrasında geçen 6 yıl gibi uzun bir sürede iktidara gelmiş hükümetlerin yeterli yatırımları yapmaması sonucu 2024 yılına kadar uzatılan garantili alım sözleşmesini, özellikle fahiş seviyede ödenen kira bedeli de dahil olmak üzere revize etmek için siyasi irade ortaya koyarak girişimde bulunacağız.
Enerji
 • Enerji sorununu bir fırsata dönüştüreceğiz ve kalkınmanın itici güçlerinden biri haline getireceğiz.

Enerji Dairesi

 • Mevcut devlet yapısının enerji alanındaki en belirgin eksikliği, KKTC’nin bu alandaki politikalarını belirleyecek, bunların uygulamaya konulmasını sağlayacak ve ilgili kuruluşları (ör. KIBTEK, K-PET) yönlendirecek kapasite ve birikime sahip bir birimin bulunmamasıdır. Bu eksikliği gidermek için, enerjiden sorumlu bakanlık altında gerekli uzman kadrolara sahip ve görevleri aşağıdakileri içeren bir ‘enerji dairesi’ oluşturacağız. Bahse konu dairenin yerine getireceği temel görevler aşağıdakileri içerecektir:
  • Enerji politikalarını belirlemek;
  • Enerji ile ilgili kurumları yönlendirmek ve denetlemek;
  • Politikaların ve ihtiyacın gerektirdiği yapısal düzenlemeleri planlanmak ve uygulamak;
  • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında çalışma yapmak/yapılmasını sağlamak; bu bağlamda üniversitelerin de katılımı ile yeni teknolojilerin ve bu teknolojilerin ölçeğimize uyarlanması konularında çalışılmasını sağlamak.

Enerji Verimliliği

 • “Boşa harcanan enerji, en pahalı enerjidir” anlayışıyla enerji verimliliğinin sağlanması için aşağıdaki adımları atacağız;
  • Enerji verimliliği kampanyası: Enerjinin doğru kullanılması ve israfının önlenmesi, enerji giderlerini azaltarak sürdürülebilir, rekabet edebilir bir ekonomi yaratmak için atılması gereken ilk adımdır. Bu amaçla, ülke çapında enerji verimliliği kampanyası başlatacağız.
  • Ülke ekonomisinin enerji verimliliğini artırmaya, bunun ölçütü olan ‘enerji yoğunluğunun’ azaltılmasına yönelik tedbirler alacağız.
  • Vergi teşvikleri ve finansman katkıları sağlayarak enerji verimliliği projelerini destekleyeceğiz.
  • Tasarrufla kendini ödeyen finansman yapıları kuracağız.
  • Tüketiciler, verimlilik uygulayıcı firmalar ve finansman kurumları arasında herkesin kazançlı çıkacağı şekilde iş birliği yapılabilmesi için yasal zemini hazırlayacağız.
  • Enerji verimliliği uygulayıcılığı, denetimi, sertifikasyonu ve finansmanı ile önemli bir doğrudan istihdam alanı yaratacağız. Birçok ilgili sektörde ve enerji harcamasının azalması ile ülke genelinde dolaylı olarak ek istihdam oluşturacağız. Ülke ekonomisine kısa ve uzun vadeli kalıcı fayda sağlayacağız.
  • Yeni binaların enerji verimliliği standartlarına uyumlu olmasını zorunlu kılacağız. Var olan bina stokunun ise, belli bir takvim çerçevesinde kademeli olarak aynı standartlara kavuşturulmasını sağlayacağız.
  • AB’de 2012’den beri uygulanmakta olan, Türkiye’nin de yakında uygulamaya koymayı planladığı ‘binalarda enerji kimlik belgesi’ uygulamasına geçeceğiz.
  • Sanayi/üniversite iş birliğiyle, Kıbrıs şartlarına uygun yeni enerji verimliliği yöntemleri geliştirilmesini teşvik edeceğiz.
  • Enerji tasarrufu ve verimliliği konularını eğitim sistemimiz içerisine dahil ederek genç nesilleri bu konularda bilinçlendireceğiz.
  • Özellikle resmi binalar ve büyük özel kuruluşlarda yüksek verimli ve düşük güç ampul ve cihaz kullanımını teşvik edeceğiz.
  • Enerji tüketiminde verimsiz malzeme ve cihazların ithalatını engellemeye ya da caydırmaya, verimi yüksek malzeme ve cihazların yerli üretimini ve ithalatını ise teşvik etmeye dönük tedbirleri alacağız.
  • Ülkemizin enerji giderlerini ve dolayısıyla akaryakıt ithalatını azaltacağız.
  • Yukarıdaki politikaları uygulanabilir kılacak düzenlemeleri de içeren bir enerji verimliliği yasasını yürürlüğe koyacağız.

Yenilenebilir Enerji

 • Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, enerjiyi daha düşük maliyetle üreterek ekonomiye kalıcı yarar sağlamak, çevre kirliliğini azaltmak, bu arada enerji tüketicisini enerji üreticisine dönüştürerek toplumsal servet dağılımını daha adil hale getirmek gibi hedefler doğrultusunda yenilenebilir enerji projelerini teşvik edeceğiz. Bu bağlamda;
  • Yenilenebilir enerji üretiminin – özellikle güneş enerjisi – önünü açacak tedbirler alınacak ve kullanıcılar bu kaynaklar ile kendi üretimlerini tüketimlerinin olduğu yerde dağıtık şekilde yapabilmeleri için desteklenecek.
  • On-grid (ana şebekeye bağımlı sistem) sistemler bakımından yaşanmakta olan teknik sıkıntıların aşılması ve kurulum kapasitesinin artırılması için gerekli adımlar atılacak.
  • Off-grid (ana şebekeden bağımsız – akülü) sistemlerin kurulumu teşvik edilecek.
  • Kırsal kesimdeki tüketicilerin kooperatifleşmeyle, yenilenebilir enerji sistemleri kurarak kendi ihtiyaçları olan enerjiyi üretebilmeleri için gerekli yasal düzenlenmeler yapılacak; bu kooperatiflerin yenilenebilir enerji yatırımı yapmaları teşvik edilecek.
  • Güneş enerjisi ile elektrik üretmek için müsait yeri olmayan konut tarifesindeki tüketicilerin kooperatifleşerek ihtiyaçları kadar enerjiyi, başka bir alanda üretmeleri ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılacak.
  • Küçük sanayi kuruluşlarının, bir araya gelerek, yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi ihtiyaçları olan enerjiyi üretebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılacak.
  • Aşağıda daha ayrıntılı belirtildiği gibi, Türkiye ile enterkonnekte bağlantısının doğru şekilde yapılması ile, yenilenebilir enerjini kullanımı üzerindeki sınır kaldırılacak.

Enerji ve Çevre

 • Düşük enerji ihtiyaçlı (pasif ısıtma/soğutma) ekolojik konutlar teşvik edilecek.
 • Binalarda güneş enerjisi ile üretilen elektrik kullanımını yaygınlaştırmak için hem toplumu bilgilendirmeye yönelik bir kampanyayı hem de etkili bir teşvik sistemini devreye sokacağız.
 • Elektrik santrallarında baca filtrelerinin eksiksiz olması ve etkin çalışmasını sağlayacağız; sürekli ve sıkı denetimler yoluyla santrallarda kullanılan yakıtın uygun kalitede olmasını sağlayacağız.
 • Elektrik üretiminde daha temiz teknolojilere geçerek, güneş enerjisi ile dağıtık enerji üretimini yaygınlaştırarak, enerji verimliliği ile enerji tüketimini azaltarak, desteklediğimiz 1997 Kyoto Protokolü’ne ve 2015 Paris Uzlaşması’na uygun bir çevre politikası izleyeceğiz.

Doğal Gaz

 • Doğu Akdeniz’deki deniz altı doğal kaynakları üzerinde Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların ortak haklara sahip olduğu uluslararası toplum temsilcileri de dahil olmak üzere ilke olarak herkes tarafından kabul edilmektedir. Gerek bir çözüm durumunda gerekse çözümsüzlüğün devamı halinde, bu kaynakların Kıbrıs’taki her iki tarafın iş birliğinde işletilmesini ve kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.
 • Doğu Akdeniz doğal gazının uluslararası piyasalara pazarlanabilmesi için, Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkeler arasında deniz yetki alanları konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesini bir öncelik olarak değerlendirmekteyiz. Öte yandan, özellikle Kıbrıs’taki iki taraf arasında olası bir çözümden önce diyalog yoluyla ortak kullanımın veya paylaşmanın yollarının aranması gerektiğini düşünüyoruz.
 • Doğu Akdeniz mevcut Kıbrıs gaz rezervlerinin öncelikle adada elektrik üretimi için iç pazarda kullanılması, olası üretim fazlalığının ise en iyi ihracat seçeneği yoluyla dış pazara satılmasını destekliyoruz.

Türkiye ile Elektrik Bağlantısı

 • Türkiye ile denizaltından elektrik bağlantısı kurulmasını, bir enterkonnektör iletim hattı ile sınır ötesi bir enterkonnekte elektrik şebekesine katılım çerçevesinde değerlendiriyoruz ve doğru temeller üzerinde olduğu sürece destekliyoruz.
 • Doğru temelde kurulup işletilecek bir enterkonnekte projesi, KKTC elektrik sisteminin daha stabil olmasını sağlayacak, ayrıca daha temiz enerji kullanımına ve yenilenebilir enerji kullanımında mevcut sınırların ortadan kalkmasına imkân verecektir. Burada doğru temel ile kastettiğimiz şudur:
  • (i) tüm sınır ötesi bağlantılarda olduğu gibi, söz konusu kablo projesinin iki ülkenin iletim sistemi operatörlerine ait olması gerekir;
  • (ii) söz konusu kablo ile bağlantılı herhangi bir miktar veya fiyat garantili alım anlaşması yapılmamalıdır;
  • (iii) KKTC’deki sistemin ihtiyacına göre, istediğimiz tedarikçiden veya doğrudan Türkiye elektrik borsasından elektrik alabilmemiz mümkün kılınmalıdır;
  • (iv) zaman içerisinde gerek yenilenebilir enerji üretimimizi artırarak ve gerekse olası bir çözümde, bizim de pay sahibi olacağımız doğalgaz kaynakları vasıtasıyla üreteceğimiz elektrik enerjisini satmamız mümkün olmalıdır.
  • (v) Elektrik enerjisinin saatlik bazda alınıp satılabileceği şekilde tasarlanmalıdır.
 • KKTC ile Türkiye arasında kurulacak elektrik bağlantısı tek bir tedarikçiden elektrik alınmasına ve bu şekilde KKTC’yi elektrikte bağımlı hale getiren bir ilişkiye dönüşmemelidir.
 • Son derece stratejik olan bu konuda geri dönüşü mümkün olmayan adımlar atılmadan her açıdan gerekli incelemeler yapılarak karar verilmelidir. Bu bağlamda, proje hazırlık aşaması gözden geçirilecek, ileri dönemlerin planlaması da yapılarak Türkiye’den su temini projesinde yaşanan sorunların tekrarlanmaması için gereken tedbirleri alacağız.
Belediyeler
 • Evrensel ve insan odaklı kent anlayışı ile kentler tasarlamak; çocuklara, engellilere, gençlere, kadınlara ve yaşlılara yönelik hizmet sunmak temel vizyonumuzdur.
 • Çağdaş dünya kentlerinde uygulanan evrensel nitelikli hizmet ve proje standartlarının kentlerimizde uygulanmasını sağlayacağız.
 • Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırımları yapabilmeleri için ortak gelir havuzu yaratacağız. Bu havuzun finansmanını limanlar ve gelir sağlayan diğer ortak değerlerden elde edilen gelirlerden sağlayacak ve tüm belediyelerimizi fondan adil biçimde yararlandıracağız.
 • Merkezi hükümette kurulacak proje geliştirme birimi kanalıyla, yerindelik ilkesi ışığında, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak ve belediyelere gelir getirecek projeleri destekleyeceğiz.
 • Sürdürülebilir mali ve idari yapıyı sağlamak için kontrol birimleri kurarak etkin denetim sistemleri oluşturacağız.
 • Şerefiye vergisini hayata geçirerek, belediyeler tarafından yapılacak altyapı yatırımları sonucunda taşınmaz malların bölgesel değer artışı ve/veya düşüşü durumunda emlak vergilerinin adil ve dengeli bir sistemde dağılımını sağlayacağız.
 • Akıllı kent yönetimi ve coğrafi bilgi sistemlerini hayata geçirerek, yönetimle halkı bir platformda buluşturup, pratik ödeme ve belediye hizmet alımı sistemleri ile zaman, personel ve mali tasarruf tedbirlerinin alınmasını sağlayacağız.
 • Çağdaş belediyecilik hizmet anlayışı ile günümüz teknolojik imkanlarını kullanıp ekolojik kent hizmetleri çözümlerini uygulayacağız.
 • Kentlerde güvenliği sağlamak, olumsuz alışkanlık ve davranış risklerine engel olmak amacı ile kuytu bölgelerin ışıklandırılmasını sağlayacağız.
 • Ülkemizin her bölgesinde tarihi zenginliklere sahip çıkmak, tarihi eserlerin restorasyonu, bakımı, tanıtımı ve ziyarete açılımı konularında merkezi yönetim ile belediyeler arasında iş birliğini sağlayacağız.
 • Kentlerde toplumsal sosyal iletişimi arttırmak amaçlı; açık spor alanları, toplanma alanları (meydanlar), kent parkları ve yeşil alanlarla, kamu alanlarını artıracağız. Bu bağlamda yeşil alanları atıl durumdan çıkarıp ağaçlandırma ve/veya çocuk parkı, spor yapılabilecek mekanlara dönüştüreceğiz.
 • Başkan ve belediye meclislerinin yetkilerini kamu yararı yönünde yeniden düzenleyeceğiz.
 • Kent ölçeğinde çevre, peyzaj ve kamusal alan projeleri için KTMMOB yürütücülüğünde ulusal ve/veya uluslararası proje yarışması düzenleyip, aralarında halktan da jüri üyelerinin olduğu bir oluşumla en iyi ve en verimli kent projelerini hayata geçireceğiz.
 • Kent ve şehir plancılarından ve de harita mühendislerinden oluşturulacak “Harita ve Şehir Planlama” birimi kuracağız.
 • Başlatılan İmar Planlarını Kamu yararı gözetilerek Ülkesel Fiziki Plan kapsamında yeniden düzenleyeceğiz.
 • Belediyelerin devletten alacağı katkı payında sadece nüfusu değil, gelişmişlik düzeyi ve temel ihtiyaçları da dikkate alacağız.
 
Kolay Konut Edindirme Projemiz
 • Oy avcılığı yapmak için gençlerimize kırsal kesim arsası dağıtan, alt yapısı olmayan kırsal kesim arsaları üzerinden umut tacirliği yapan siyasal anlayışa tamamen karşıyız. Kırsal kesim arsaları hususunda yıllardır süregelen partizanlık anlayışına son vereceğiz. Hem köylerde hem kentlerde, yerli müteahhitlerin gerçekleştireceği, uzun vadeli ve uygun ödeme imkânları sunan sosyal konut projelerini hayata geçirerek gençlerimizin konut sorununun çözülmesine yardımcı olacağız.
 • İlk kez ev sahibi olacak olan gençlerin konut kredisine belirli yüzdelikte depozit desteği ve faiz katkı payı dahil çeşitli yöntemler kullanacağız.
Gençlik
 • Kültürel değerlerimizin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, gençlik alanındaki sivil toplum kuruluşlarını ve projeleri destekleyerek hayata geçireceğiz.
 • Gençlik kurultayları düzenleyeceğiz.
 • Gençlerle ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu etkin bir şekilde sağlayacağız.
 • Halk Dansları Federasyonu’nu geliştirmek için gerekli desteği sağlayacağız.
 • Engelli gençlerimizin sosyal yaşama katılımının sağlanması için binaların fiziki koşullarının geliştirilmesi için tedbirler alacağız.
 • Suç işleyen gençlerimizin topluma kazandırılması için aşağıdaki konuları kapsayan sosyal projeler hayata geçireceğiz;
  • Ücretsiz yabancı dil kursları,
  • Burs ve meslek edindirme programları,
  • Psikolojik destek ve rehabilitasyon programları,
  • Sosyal medyada suça teşvik edici yayınları önleme ve eğitici programlar,
  • Cezaların bu gençlerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik düzenlenmesi,
  • Spor ve kültürel faaliyetlere teşvik.
 • Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki gençlerimizin toplumla bütünleşmelerini sağlayacağız.
 • Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gençleri bağımlılık yapan maddelerden korumak için bir yandan önleyici tedbirler alırken, diğer yandan bağımlı gençlerin tedavi edilmeleri için Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi kuracağız.
 • Gençlerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve cinsel istismara uğramalarını önleyici ve korucuyu tedbirler alacağız.
 • Gençlerimizin demokratik katılımını ve yurttaşlık bilincinin güçlendirilmesi için farkındalık yaratma projelerini destekleyeceğiz.
 • Gençlik merkezlerini özerk bir yapıya kavuşturarak aktif şekilde çalışır hale getireceğiz.
 • Gençlerin sivil toplum kuruluşlarına aktif katılımını teşvik edeceğiz.
 • Gençlik ve izcilik kamplarının kapasitelerinin, sayılarının ve donanımlarının çağdaş bir yapıyla kavuşmasını sağlayacağız.
 • Özellikle ilk kez istihdam edilecek KKTC vatandaşı gençlerin istihdamını artırmak için sektörlere özgü teşvik sistemleri uygulayacağız.
 • İlk kez iş kuracak olan genç girişimcilere özel teşvik programları uygulayacağız.
 • Gençlerin katılacağı kültür-sanat faaliyetlerini destekleyeceğiz.
 • Uluslararası organizasyonlarda ülke gençliğinin yer almasını sağlamak için bu tür etkinliklere katılımı maddi olarak destekleyeceğiz.
Spor
 • Spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğini artırarak sporun geniş kitlelere yayılmasını sağlayacağız.
 • Kıbrıs sorunu kaynaklı ve sporumuzun gelişmesine engel teşkil eden sıkıntıların giderilmesine dair girişimler yapacağız.
 • Spor alanında kamu, özel, üniversite gibi farklı kesimler arasında iş birliğinin geliştirilmesini destekleyeceğiz. İlçelerimizde var olan spor tesislerinin eğitim kurumlarımızla koordineli şekilde kullanımını sağlayacağız. Geliştireceğimiz uygulanabilir projelerle sporun tüm branşlarında altyapı çalışmalarının hızla tamamlanmasını sağlayacağız.
 • Sporun tüm branşlarını dikkate alan bir spor politikası hayata geçirerek tüm branşların kurumsallaşmasını sağlayacağız.
 • Sporda şiddeti ve etik olmayan davranışları önlemek amacıyla gerekli yasal tedbiri alacağız.
 • Gençlerin her alandaki uluslararası yarışmalara ve faaliyetlere katılımını teşvik ederek, başarılı gençlere özel eğitim ve iş imkanları yaratılmasını sağlayacağız.
 • Yetenekli gençlerimizin özel eğitim görmelerini sağlamak için ilgili kurum, üniversite ve federasyonalar arasında iş birliklerini teşvik edeceğiz.
 • Uluslararası başarılara imza atan sporculara, kulüplere, federasyonlara, teknik direktörlere ve antrenörlere yönelik destekleri artıracağız.
 • Engelli gençlerin sportif ve sosyal etkinliklere katılımlarını özel olarak destekleyeceğiz. Bu bağlamda, KKTC’deki tüm spor tesislerinin, engellilerin erişimine uygun hale getirilmesini sağlayacağız.
 • Okullarda verilmek üzere ülkemizde faaliyet gösteren tüm spor branşlarını ve spor kültürünü içeren ders kitaplarının hazırlanmasını sağlayacağız ve okul sporlarının organizasyonlarını destekleyeceğiz.
 • Sporcu yetiştiren eğitim kurumlarının nitelikli eğitim vermesini teşvik ederek, gerekli yasal altyapıyı yürürlüğe koyup bu çerçevede denetleyeceğiz.
 • Ülkemizdeki spor tesislerinin kaydının tutulmasını ve planlı bir tesisleşmenin ülke geneline yayılmasını sağlayacağız.
 • Tüm federasyonların yer alacağı bir “Spor Çalışma Konseyi” oluşturup, sporun genel anlamda planlanmasını ve kurumsallaşmayı özendireceğiz.
 • Tüm spor federasyonlarını zorunlu olarak sunacakları faaliyet ve mali raporları temelinde etkili şekilde denetleyeceğiz.
 • Dopingle mücadele kapsamında bir merkez kurarak sporcularımıza dopingin zararlı etkileri konusunda düzenli bilgi verilmesini sağlayacağız.
 • KKTC genelinde yetenek taraması yaparak yetenekli gençlerimizin belirlenmesini sağlayacağız.
 • Spor müsabakalarında yaşanan yaralanma ve sakatlanma benzeri risklere karşı önlemlerin alınmasını ve kulüplerin sporcularımızın sigortalanması dahil yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesini sağlayacağız.
 • Spor alanında yapılacak olan yatırımların ve sportif faaliyetlerin alternatif kanallardan mali olarak desteklenmesini mümkün kılacak dünya örnekleri ile uyumlu gerçek anlamda bir sponsorluk yasasını uygulamaya koyacağız.
 • Ülke ekonomisinin gelişimine katkı koyacak şekilde ekonomik vizyonumuzla uyumlu spor turizmi alanındaki yatırımlarını destekleyeceğiz.
 • Spor fonunun partizanlıktan uzak, fırsat eşitliği temelinde, keyfi değil kriterlere bağlı olarak tüm sporcularımız için adil şekilde kullanılmasını sağlayacağız.
 • Çok sayıda ve farklı branşlarda faaliyet gösteren federasyonların ekonomik yapısının güçlendirilmesini ve uygun olan durumlarda tek çatı altında birleştirilmesini sağlayacağız.
 • Federasyonların dış temas giderlerinin keyfi şekilde karşılanmasını önlemek için yasal düzenleme yapacağız.
 • Sporda şiddetin önlenmesi ve fair-play anlayışının yerleşmesini sağlayacağız.
 • Beden eğitimi ve spor yasası ve ilgili tüzüklerinin günümüz şartlarına uygun olarak düzenlenmesini sağlayacağız.
 • Yasa gereği üç yılda bir toplanan spor şurasının yapısı ve işlevselliğini gözden geçireceğiz.
 • Gençlik ve Spor Federasyonlarının tesisleşmesi ve gelişim sağlanması için spor fonunun daha güçlü olması sağlanacaktır. Sigara, alkol ve benzeri tüketim maddelerine spor fonu getirilecek ve bu fon üzerinden elde edilen tüm gelir gençlik ve sporun gelişmesi, yayılması ve tesisleşmesi amacıyla kullanılması sağlanacaktır.
 • Spor Dairesi Yönetim Kuruluna ve Spor Dairesi kadrolarına işinin ehli ve uzman kişileri atayarak bu birimlerin iyi şekilde yönetilmesini sağlayacağız.
Kültür - Sanat
 • Sanat, bir toplumun kültürel kimliğinin inşasında, gelişmesinde ve tanınmasında başlıca unsurlardan biridir. Sanat ve kültür sadece toplumsal değil taşıdıkları evrensel değerler açısından da yaşamlarımızın vazgeçilmezidir; toplumsal kimliğin oluşmasına hizmet ettiği gibi evrensel kimliğin oluşmasına da hizmet eder. Özelde bir toplumun insani, toplumsal ve politik değerlerinin inşasında ve gelişmesinde, geneldeyse başka toplumlarla, dünyayla bağının kurulmasında, gelişmesinde evrensel bir önem taşır. Bu nedenle, devletin kültür sanat politikaları ve bu alanlarla ilişkisinin nasıl kurulduğu, ne şekilde işlediği son derece önemlidir. Kültür sanatı toplumsal kimliğin ayrılmaz bir parçası olarak gören devletin öncelikle sanatla ilişkisinde onun özgürlüğünü ve özerkliğini kabullenmesi ve maddi destek ve teşvik yoluyla onu yaygınlaştırması gerekir. Bu anlayışla;
  • Ülkemizdeki sanat ve kültür alanlarındaki sorun ve tıkanıklıkların tespiti ve bunların giderilmesi adına gerekli politikaların üretilmesi için tüm sanat dallarında üretim yapan sanatçılarımız, akademisyenlerimiz, sivil toplum örgütleri ve kurumlarımızla birlikte, ortak ve sürdürülebilir çözümler için çalışacağız;
  • Tiyatro sahnesi, müze ve sanat merkezi gibi mekanların yapılması ve mevcutların var olan eksikliklerinin giderilmesi için bugüne değin ortaya konulan özensiz yaklaşımları ve gündelik politikaları terk edip sonuç alıcı bir duruş ortaya koyacağız;
  • Bu mekanlarda nitelikli sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi için farklı kurumlar arasında iş birliğini teşvik edeceğiz;
  • Ülkemizin karşı karşıya kaldığı uluslararası izolasyonun aşılmasında sanatın ve sanatçının evrensel niteliğinin önemini dikkate alarak, sanatçılarımızın uluslararası platformlarda temsiliyetlerini her açıdan destekleyeceğiz;
  • Sanat eğitimini ve eğitimde sanatı çağdaş bir anlayışla destekleyeceğiz;
  • Bunların gerçekleşmesi için sadece devletin mali imkanlarına dayanmak yerine, yürürlüğe koyacağımız yeni ve gerçek bir sponsorluk yasası ile özel sektörün bu alanda katkı koymasını teşvik edeceğiz.
Trafik Güvenliği
 • Trafik güvenliğine dair vizyonumuz:
  • Topyekûn bir “Ulusal Trafik Güvenliği Seferberliği” ilan edip, trafik güvenliği konusunu meclis kararıyla devlet politikası haline getirmek ve halkımıza ölümlerin ve ağır yaralanmaların kabul görmediği, eğitimli ve bilinçli yol kullanıcılarına, güvenli yollara ve araçlara sahip, verilerle çalışan, sistematik olarak denetlenen ve kendini yenileyen, suçlayan değil, sorumluluğu halkla paylaşan sürdürülebilir bir trafik güvenliği sistemi kazandırmaktır.
 • “Trafik güvenliğini halkla birlikte başaracağız” sloganı ile şekillendirdiğimiz vizyonumuz çerçevesinde aşağıdaki adımları atacağız:
  • İlgili tüm paydaşlarla birlikte Ulusal Trafik Güvenlik Programı, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ve Toplu Taşımacılık Master Planı hazırlayarak uygulamaya koyacağız.
  • Sağlıklı planlama yapabilmek için teknolojik olanaklardan azami düzeyde yararlanarak kapsamlı trafik verileri toplayacağız. Bu bağlamda mevcut durum tespiti yapacak, eldeki personel, demirbaş ve diğer kaynakların durumunu netleştireceğiz.
  • Okullarda trafik eğitimlerini artırarak gençlerimizin trafik güvenliğine dair duyarlılığını artıracağız.
  • Sürücü ehliyetlerinin veriliş şekline ve sınav sistemine uluslararası standartlar getirerek mevcut keyfi uygulamaları sonlandıracağız. Motorlu araç eğitiminde çağdaş, yenilikçi ve uluslararası standartlara sahip müfredatla hizmet veren ve aynı zamanda ölçülebilir, değerlendirilebilir objektif bir sınav sistemini hayata geçireceğiz.
  • Uzun vadede teknolojiden yararlanarak akıllı trafik kontrolü sistemleri kuracağız. Bu sistemlerle özellikle trafik sıkışmalarının en fazla olduğu noktalarda rahatlama sağlamayı hedeflemekteyiz.
  • Trafik güvenliğini sağlama adına, geçici bir süre için ülkemizde ikamet edecek olan yabancı uyruklu şahıslara ehliyet verilmesini belirli kriterlere bağlayacağız.
  • Trafik Dairesi Müdürü ve yetkililerin işinin ehli ve tecrübeli kişilerden olmasını sağlayacağız.
  • Turistik T izinleri, şoför okulu izinleri, toplu taşımacılıkla ve bu gibi ruhsatlandırma işleriyle ilgili her türlü iznin objektif kriterlerle verilmesini sağlayacağız.
  • Şoför okullarındaki eğitmenlerin belirli bir müfredat dahilinde eğitim tazelemelerini sağlayacağız.
Toplu Taşımacılık
 • Toplu taşımacılık sektörü, ülkemizin öncü sektörleri olan turizm ve yüksek öğrenim başta olmak üzere hizmetine ülkenin her yerinde çok ihtiyaç olmasına rağmen hak ettiği veya olması gerektiği yerde olmayan önemli sektörlerden bir tanesidir.
 • Sektör için temel hedeflerimiz;
  • Hizmet alımlarının siyasetten arındırılmasını,
  • Ödemelerin düzenli ve zamanında yapılmasını,
  • Hizmet kalitesi, uygun fiyat ve rekabete yönelik yatırımların teşvik edilmesini sağlamaktır.
 • Gerek şehir içi gerekse şehirlerarası güzergahlarda düzenli ve saatleri önceden belirlenmiş toplu taşıma hizmeti verecek bir yapı oluşturacağız. Kamu-özel ortaklığı modelinde şekillendireceğimiz, güvenlik ve konfor açısından uluslararası standartlarda araçlarla hayata geçireceğimiz bu projeyle hem kamu ve özel sektörde çalışanların işe gidiş-dönüşlerinde trafiğin rahatlatılması açısından hem de can güvenliği bakımından önemli iyileştirmeler sağlayacağız. Bu proje sayesinde bireylerin akaryakıt masraflarının da azalmasına yardımcı olacağız. Gece belirli bir saatten sonra da ‘gece otobüsleri’ hizmeti de verecek olan bu projeyle, alkollü sürücülerin arabalarını kullanmak yerine bu otobüslerle seyahat etmelerini teşvik ederek trafikte can güvenliği açısından da önemli bir ilerleme sağlamış olacağız. Bu yeni uygulamayı, taksicilik yaparak hayatını idame ettiren kesim ile istişare halinde ve o sektöre zarar vermeyecek şekilde yürürlüğe koyacağız.
 • Toplu taşımacılığın geliştirilerek kırsal kesimlere de ulaşmasını ve sektörün ülkemizin her noktasının gelişmesine önemli katkı yapmasını sağlayacağız. Bu bağlamda, sektörün paydaşların sorunlarına köklü çözümler üretebilecek bir yapıda örgütlenebilmesi, toplu taşımacılığın tek bir çatı altında toplanması ve tüm kırsal kesimlere de hizmet verebilecek bir kooperatifleşmenin teşviki yönünde gerekli adımları atacağız.
 • “T” izinsiz araçlar ile ciddi boyutlarda kayıt dışılık ve haksız rekabet yaratan korsan taşımacılıkla etkin mücadele edeceğiz. Bu bağlamda etkin denetim mekanizmaları kurarak caydırıcı cezai yaptırımlar uygulayacağız.
 • Mevcut yasal mevzuatı çağımıza uygun ve sorunlara çözüm üreten bir yapıya kavuşturacağız.
 • Her türlü taşımacılık izinlerinin verilmesinden sorumlu İzin Kurulu’nu siyasi müdahalelerden arındırılmış ve işinin ehli kişiler tarafından yönetilen bir yapıya kavuşturacağız.
 • Üniversitelerin taşımacılık alanında çeşitli nedenlerle vermeye başladıkları hizmeti, bu alandan gelir elde eden insanları olumsuz etkilemeyecek bir iş birliği modelinde verilmesini sağlayacağız.
 • Günümüz şartlarında beklenen standartlara uygun olmayan terminallerin yenilenmesi için projeler geliştireceğiz.
Engelsiz Yaşam
 • Engelli bireylere dair koruma ve istihdam yasasını Meclis’te oy birliğiyle kabul edilmesine rağmen bir türlü hayata geçirilmeyen BM Engelli Hakları Bildirgesine uygun olarak yenileyeceğiz.
 • Kamuda istihdam edilen engelli vatandaşlarımızın belirli bir kadroları olmadığı için yaşadıkları eşitliksiz ve haksız durumu ortadan kaldıracağız, engelli vatandaşlarımızın sınavla istihdam edilmelerini ve eğitim durumlarına göre yükseltilmelerini sağlayacağız.
 • Özel sektörde istihdam edilecek engelli birey sayısını saptayan yasal düzenleme uygulanmamaktadır. Bu düzenlemenin uygulanmasını sağlayacak ve özel sektörde engelli bireylerin istihdam edilmesine dönük teşvik edici politikalar izleyeceğiz. Engelli bireylerin iş kurmasına devletin özel olarak yardımcı olmasını sağlayacak mevzuat değişikliğine gideceğiz.
 • Engelli bireylerin kamuya açık alanlardan ve kamuya yönelik hizmetlerden yararlanmasına mâni olan, ulaşım, dolaşım ve erişime dair eksiklikleri gidereceğiz. Yeni yapılacak kamu binalarında ve kamuya açık yeni yapılacak binalarda bu engelleri kaldırmaya dönük tedbir alınmasını zorunluluk haline getireceğiz. Makul bir süre içerisinde bütün kamu binalarını bu şekilde dönüştüreceğiz. Bu noktada önceliği eğitim kurumlarına verecek, tekerlekli sandalyeye bağımlı bireylerin yaşadıkları engellere son vereceğiz.
 • Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim aldıkları okullarda eğitimin kalitesini artıracak ve sınıfların aynı yaş grubundan öğrencilerden oluşmasını sağlayacağız.
 • Engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması adına, Başbakanlık bünyesinde bütün bakanlıklarla koordinasyon sağlayarak çalışacak bir birim kuracağız.
 • İlgili yasal düzenlemeleri ivedilikle yaparak engellilik tanımını sarih hale getirecek, vatandaşlarımızın yasal haklarına kolaylıkla kavuşmalarına imkân sağlayacağız.
 • Ortopedik ve/veya nörolojik engelli vatandaşlarımızın özel araç alırken, eşit şekilde, tüm vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmalarını yasal mevzuata bağlayacağız.
 • Engelli bireylerin her türlü ihtiyaçlarını kolaylıkla gidermeleri için merkezi bir birim oluşturacak ve vatandaşlarımızın tüm başvurularını tek bir noktaya, herhangi bir ulaşım engeli ile karşılaşmadan rahatlıkla yapmalarını sağlayacağız.
 • Mevzuatta yapacağımız engelli tanımına ek olarak, vatandaşlarımıza sağlayacağımız kart sistemi ile herhangi bir başvuru işlemlerini bürokratik engellere takılmadan rahatlıkla yapmalarını sağlayacağız.
 • Uygulamaya koyacağımız e-devlet sistemi ile vatandaşlarımız tüm başvuru ve takip işlemlerini rahatlıkla yapabilmelerini, gereksiz şekilde birçok kez sağlık raporu almak zorunda kalmamalarını sağlayacağız.
Sosyal Hizmetler
 • Anayasamızın “Özel Olarak Korunma Hakkı” başlığı altında devlete yüklediği birtakım ödevler vardır. Bu bağlamda, savaş ve görev şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul gazileri koruyarak toplumda kendilerine yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayacağız.
 • Benzer sorumluluğumuzu engelli bireyler, yaşlılar ve çalışamayacak durumda olanlar için de yerine getireceğiz.
 • Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ve bağlı birimlerinin, özellikle de çocuk yuvasının güçlendirilmesini ve burada bulunan çocukların güvenliğini sağlayacağız.
 • Engelli ailelerini rahatlatma amacıyla, engellilerin yaşam boyu ya da geçici olarak kalabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, eğitim ve rehabilitasyon görebilecekleri Yaşam Evleri’nin kurulmasını sağlayacağız.
 • 2019 yılı başından itibaren sosyal hizmetlerden yararlanan tüm vatandaşlarımıza yapılan aylık ödeneklerin artırılmasını ve en az yürürlükteki asgari ücret kadar olmasını sağlayacağız. Bunu, esasen kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına alarak elde edilecek devlet gelirini kullanarak yapacağız.
Çevre
 • Doğayı ve biyoçeşitliliği korumak ve bozulmuş doğal yaşam alanlarını restore etmek için AB müktesebatına uyumlu Çevre Yasası’nı etkin şekilde uygulayacağız. Çevre Koruma Dairesi’nin mevcut hali ile yetersiz olan kapasitesini güçlendireceğiz, çevre üzerinde etkisi olan diğer kurumlar ile koordinasyon içinde çalışmasını sağlayacağız.
 • Özel Çevre Koruma Bölgeleri için hazırlanan yönetim planlarının eksiklerini tamamlayıp uygulayacağız. Girne Dağları’nı resmi olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne kavuşturacağız. Tehdit altındaki türleri korumak için mikro-reserv alanları oluşturacağız. Bu alanlardaki projelerin sivil toplum örgütleri tarafından uygulanmasını sağlayacağız.
 • Orman Yasası’nı güncel hale getirerek Orman Dairesi’nin kadrosunu güçlendireceğiz. Orman zararlılarına karşı kullanılan entegre mücadele yöntemlerini yaygınlaştıracağız. Orman arazilerinin kişisel amaçlar için değil, kamuya ve turizme hizmet veren işletmelere kiralanmasını sağlayacağız. Orman yangınlarının tedbirsizlikten dolayı felakete dönüşmesini engelleyeceğiz.
 • Sulak alanların korunabilmesi için, tüm sulak alanların envanter ve durum tespit çalışmasını yapacağız. Derelerin doğal sınırlarla korunmalarını, rehabilite edilerek belli bölümlerinin doğa parklarına dönüşmesini sağlayacağız.
 • Doğal alanlara, sit alanlarına, ormanlara ve genel anlamıyla çevreye hasar veren kararların sorumlularından hesap soracağız. Doğal alanlardaki yatırımların olumsuz etkilerini gidermek için kurulan fakat yetersiz kalan ÇED sistemini etkin olacak şekilde yeniden oluşturacağız.
 • Sağlıklı gıda üretebilmek için sağlıklı tarım alanları oluşturacağız. Tarımsal üretimde, kimyasal kullanımını denetim altına alan İyi Tarım Uygulamaları (GAP) temelinde sertifikasyon sistemine geçişi sağlayacağız. Biyoçeşitliliği ve toprağın verimini koruyan permakültür, koruyucu tarım (no-till) ve organik tarım gibi yöntemleri teşvik ederek yaygınlaştıracağız.
 • Yeni taş ocağı izni vermeyeceğiz. Taş ocakları yakınındaki yerleşim birimlerinin olumsuz şekilde etkilenmemesi için ocakların faaliyetlerini etkili şekilde denetleyeceğiz. Taş ocaklarının yarattığı tahribatı azaltmak için işletmeler aktif iken rehabilitasyona başlamalarını sağlayacağız.
 • Ülkesel Fiziki Planı altında hazırlanmakta olan imar planlarını, AB tarafından önerilen “yeşil altyapı” çözümleri ışığında uygulayarak hayata geçireceğiz. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için diğer dünya ülkeleri gibi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Elektrik üretiminin güneş enerjisinden sağlanabilmesi için etkili bir teşvik sistemini devreye sokacağız. Binaların enerji ihtiyacını azaltan (pasif ısıtma / soğutma) ekolojik tasarımları yaygınlaştıracağız. Elektrik santrallarında, baca filtrelerinin eksiksiz olmasını ve etkin çalışmasını, kaliteli ve uygun yakıt kullanılmasını sağlayacağız.
 • Çevre kirliliğine son vermek için kati yöntemler uygulayacağız. “Kirleten temizler” mantığı ile hareket edeceğiz. Gerekli altyapı ve ekonomik önlemleri tamamlayıp yerleşim birimlerine “sıfır atık” hedefi koyacağız. Denize akan kanalizasyon ve arıtılmış suların kontrol altına alınması için denetime dayalı tedbir alacağız. CMC'nin yarattığı kirlilikten doğan çevresel sorunların aşılması için kapsamlı bir eylem planını hayata geçireceğiz.
 • Çevre bilinci kazandıracak eğitim ve öğretim faaliyetlerini eğitim sistemine dahil edeceğiz. Halkı bilgilendirmek için sürekli olarak ve farklı platformlarda devam edecek çevre eğitim programları uygulayacağız. Avcılığın sorun olmaktan çıkması için bilimsel araştırmalar ışığında düzenlemeler yapacağız.
Taş Ocakları
 • Ülkemizde faaliyet gösteren taş ocaklarını sadece malzeme üretilen alanlar değil, çevre ile uyumlu işletmecilik anlayışına uygun alanlar haline getirilmesini sağlayacağız.
 • Modern taş ocakçılığı aktivitelerini özendireceğiz.
 • Yeni kırma kum-çakıl ocağı işletme izni verilmeyeceği gibi, kabul edilebilir planlamalarla mevcut ocak sayısını azaltacağız.
 • Ocakçılık faaliyetlerini gerek işletmecilik gerekse çevresel faktörleri dikkate alarak sürekli denetimlere tabii tutacağız.
 • Ürün kalitesi ve iş güvenliği konularını hassasiyetle uygulayacağız.
 • Taş ocaklarında üretilen her türlü üründen farklı kullanım alanlarında yararlanılmasını sağlayacağız.
 • Taş ocağı ürünlerini taşıyan kamyon ve araçların yol güvenliğine uygun olmalarını sağlayacağız.
 • Malzeme nakliyatı sürecinde yola oluşması muhtemel deformasyonların önüne geçilecek tüm tedbirler alacağız ve bu konuda sıkı ve sürekli denetim yapacağız (tartma işlemlerinin denetlenmesi gibi).
 • Devlete verilen işletme kira bedellerini günün şartlarına uygun şekilde düzenleyeceğiz.
 • Piyasada pazarlanan taş ocağı ürünlerinin satış bedelinden kesilen bir miktar ayrı bir fonda toplayacak ve sadece taş ocaklarının rehabilite işlemlerinde kullanacağız.
 • Ocak izinlerinin yenilenme kriterlerini modern işletmecilik standartları düzeyine çıkararak uygulayacağız.
 • Mevcut yasaları revize edeceğiz ve iyi işletmecilik ile çevreye uyumlu yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
 • Taş ocaklarında çalışan işçilerin her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmış olduğunu düzenli şekilde denetleyeceğiz.
Sivilleşme
 • Halkın iradesine dayalı bir sistem kurmak hedefimiz, Anayasa’da yer alan ve kurumlar arası görevlendirmeleri düzenleyen maddelerin tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak en önemli ödevlerimiz arasındadır.
 • Anayasa’nın “Geçici 10. Maddesi” ve polisin askere bağlı olması gibi uygulamalar ülkemizdeki yönetimi birçok açıdan olağandışı bir rejim haline getirmektedir. Gerçek bir sivilleşme için mevcut durumun köklü olarak ve yasal belirginlik içerecek şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Bu yapılacaktır.
 • Garanti Antlaşmasına halel gelmeyecek şekilde Türkiye ile yapılacak bir savunma ve iş birliği antlaşması çerçevesinde iç hukukumuz açısından bugün belirsiz olan birçok durum (sıradan bir uyuşmazlıkta uygulanacak kurallar, konuya hangi mahkemenin bakacağı, adada konuşlanmış Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin hukuksal statüsü) netleştirilecektir. Bu antlaşma, bazı uluslararası örgütlerde görülen kuvvetler antlaşması (Status of Forces Agreement) benzeri bir antlaşma olacaktır.
 • Gerek yasalarda gerekse uygulamada yapılacak değişikliklerle ülkemizde etkili kontrol, olması gerektiği şekilde kademeli olarak KKTC yürütme organına devredilecektir.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında somutlaşan haliyle iyi tanımlanmış, istismara açık olmayacak bir vicdani ret hakkını ülkemizde de hayata geçireceğiz. Bu bağlamda herhangi bir Anayasa değişikliği gerekmeksizin askerlik hizmeti yerine dünyanın birçok ülkesinde yerleşmiş uygulama örnek alınarak ölçülü ve alternatif nitelikte bir kamu hizmeti yükümlülüğünü hayata geçirme kararlılığındayız.
 • Güvenlik birimlerimiz ile istişare ederek, bazı askeri bölgelerin statülerini gözden geçirecek, istihdam, yatırım, çevreyi koruma ve kamu yararı gibi esasları gözeterek halkın kullanımına açacağız. Bu çerçevede kent-park projelerini de hayata geçireceğiz.
 • Polis Örgütü’nün İçişleri Bakanlığına bağlanması için gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız.
 • Bilişim suçları ve organize suçlar konularında yıllardır süre gelen mevzuat eksikliklerini özel hayatın gizliliği ve kişisel bilgilerin korunması gibi konularda insan hakları konusunda yerleşmiş kuralların dışına çıkılmadan gidereceğiz.
 • Bu konulardaki düzenlemeleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından geliştirilmiş olan standartlar çerçevesinde hayata geçireceğiz.
 • Ülkemizde kamu düzeninin sağlanmasını, yolsuzluk, kara para, uyuşturucu ticareti gibi konularda etkili tedbirler alınmasını sağlayacağız.
Avcılık
 • Avlanacak türleri, miktarlarını ve boylarını, yaşlarını, av bölgelerini, av tarihlerini ve av hayvanı üretimini sürekli olarak yapılacak bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre belirleyeceğiz.
 • Kaçak ve yasa dışı yöntemlerle yapılan avı önlemek için denetimleri ve cezai yaptırımları artıracağız.
 • Avlanma ruhsatı alımında uygulanmakta olan eğitim sisteminde bazı iyileştirmeler ve değişiklikler yapacak ve buna ek olarak uygulamalı bir eğitim de başlatacağız.
Hayvan Hakları
Halkın Partisi olarak tüm canlıların eşit var olma hakkına sahip olduklarını düşünüyoruz. Bu nedenle hayvanların refah içinde yaşamaları ve onlara yönelik kötü davranışların engellenmesi için tedbirler alacağız. Şöyle ki;
 • Hayvanları Koruma Yasası’nın ivedi olarak hazırlanıp Meclis’ten geçirilmesiyle tüm hayvanların,
  • Saygı görme, gözetilme, bakım ve korunma haklarının yasal zemine oturtulmasını,
  • Kötü davranılma, sömürülme, işkence görme, acımasız ve zalimce eylemler yapılmasının önlenmesini,
  • Kendilerine özel doğal çevrelerinde, yaşama ve üreme haklarına sahip olmasını,
  • Deneysel çalışmalarda kobay olarak kullanılmalarının önlenmesini sağlayacağız.
 • Çevre Bakanlığı çatısı altında “Hayvan Hakları İzleme Birimi” ve “Yaban Hayvanlarını İzleme Birimi” kurarak yasa ihlallerinin izlenmesini ve cezai yaptırımları uygulayacak kurumlara sevkinin yapılmasını sağlayacağız.
 • Hayvan hakkı ihlallerinin önüne geçilmesini ve ihlal durumunda yasal çerçevede cezai işlemlerin yapılmasını sağlayacağız.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği politikamızın temel hedefi; ülkemiz coğrafyasında yaşayan herkesin ve her kesimin cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, din, ırk, etnik köken ayrımcılığına uğramadan, özgür bir vicdan ve eşit yurttaşlar olarak yaşayacağı, barışçıl ve çok kültürlülüğü içerisinde barındıran bir kamu alanı inşasıdır.
 • Önceliğimiz; kamu politikalarına temel teşkil edecek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliliğinin sağlanmasına yönelik Ulusal Eylem Planının ilgili tüm paydaşlarla birlikte hazırlanması ve uygulamaya konulmasıdır.
 • İvedilikle hayata geçireceğimiz icraatlar;
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin faaliyete geçmesini,
  • Daire yasası kapsamında bulunan Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri ile Sığınma Evlerinin kurulmasını ve
  • Telefonla Yardım Hattının etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.
 • Gece kulüplerindeki insan ticareti ve seks köleliğini önlemek adına; gerekli yasal düzenlemeleri ve denetlemeleri gerçekleştireceğiz.
 • Gece kulüplerindeki seks köleliğine, insan hakları ihlallerine son vereceğiz. Çalışanların iradeleri dışında, bilmedikleri bir dilde sözleşme imzalamalarının, seyahat özgürlüklerinin yok sayılmasının, çalıştıkları mekânda kalmak zorunda bırakılmalarının önüne geçeceğiz. Gerek güvenlik gerekse çalışma yaşamı kurallarının tam anlamıyla uygulanmasını sağlayacağız.
Vatandaşlık
 • Yeni bir vatandaşlık yasası yaparak yürürlüğe koyacağız.
 • Vatandaşlık kriterlerinin ülkemizin eğitim, sağlık, konut, beledi hizmetler ve sosyal hizmetler gibi kapasiteleri dikkate alınarak belirlenmesini sağlayacağız.
 • Çalışma maksatlı ikametin vatandaşlığa başvuru hakkı doğurduğu mevcut anlayışı değiştirerek vatandaşlığa başvurma hakkı için çeşitli objektif kriterlere dayalı nitelikli ikamet şartına dayalı bir sisteme geçeceğiz.
 • Mevcut sistem, özellikle Bakanlık Kurulu’na istisnai vatandaşlık verme yetkisi tanıyan düzenleme keyfiliğe ve istismara açık bir durumdadır. Bakanlar Kurulu’nun istisnai vatandaşlık verme yetkisini somut kriterlere dayalı bir hale getirerek keyfilik ve istismardan uzaklaştıracağız.
 • Vatandaşlık dosyalarında şeffaflığın esas olacağı, kararların meclis denetimine açık olacağı, kişisel verilerin gizliliği ilkesi korunmak kaydıyla muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerine de denetim olanağı sağlayabilecek bir mekanizma oluşturacağız.
 • Ülkemize çalışma maksadıyla gelen insanlara yeterince uzun çalışma izinleri verilebilmesini sağlayan bir düzenleme yaparak bu insanları sürekli izin yenileme zahmet ve külfetinden kurtaracak ve vatandaşlığa başvurmayı kendileri için neredeyse bir gereklilik olmaktan çıkaracağız.
 • Vatandaşlığı tamamen KKTC devleti ve halkının bir iç meselesi olarak görmekteyiz. Bu hususta vatandaşlık sayısının artması ya da artmaması yönünde dışarıdan gelecek herhangi bir telkine göre değil, kendi ülkemizin gerçekleri, şartları ve ihtiyaçlarına göre hareket edeceğiz.
Basın
 • Cumhuriyet Meclisi’nde 30 Nisan 2007 tarihinde oybirliğiyle kabul olunan ancak uygulanması noktasında takibi yapılmayan Basın İş Yasası’nın tüm basın kuruluşlarında uygulanmasını sağlayacağız.
 • Basın çalışanlarının yasanın emrettiği şekilde hizmet akdine sahip olmalarını sağlayacağız.
 • Sektördeki çalışma saatlerinde yaşanan düzensizlik çalışanların yaşadığı en önemli sorunların başında gelmektedir. Bu noktada, yasanın belirttiği 40 saatin üzerinde çalışılması halinde, fazladan çalışılan sürenin ücretinin çalışana ödenmesinin takipçisi olacağız.
 • Son zamanlarda medya kurumlarının sahipliğinin el değiştirmesi de çalışanların karşılaştığı ciddi sıkıntılar arasındadır. İş yerinin devri, intikali ve nakli durumunda çalışanların hizmet akdiyle belirtilen haklarının korunmasını sağlayacağız.