Tüzük Kurultayı

HALKIN PARTİSİ

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDELERİN

MEVCUT HALİ

 

 

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDELERİN

DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ

(MADDE 8)

(8)    Aşağıdaki dokuzuncu (9.) fıkraya halel gelmeksizin parti üyeleri, üyelik başvurularının kabul edilmesinden itibaren üyeliğe dair tüm haklara sahip olur; ancak üyeliklerinin onaylanma tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde yapılacak olan parti içi seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar. Ancak Parti Meclisi, ilk genel kongre öncesindeki dönem için bu kuralı alacağı bir karar ile kaldırabilir veya uygun gördüğü doğrultuda kısaltabilir.

 

(MADDE 8)

(8)    Parti üyeleri, üyelik başvurularının MYO tarafından kabul edilmesinden itibaren üyeliğe dair tüm haklara sahip olur; ancak üyeliklerinin MYO tarafından onaylanma tarihinden itibaren ilk  bir (1) ay içerisinde yapılacak olan parti içi seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar. Parti Meclisi, ilk genel kongre öncesindeki dönem için bu kuralı alacağı bir karar ile kaldırabilir veya uygun gördüğü doğrultuda kısaltabilir.

 

(MADDE 8)

(9)    Yukarıdaki sekizinci (8.) fıkraya halel gelmeksizin parti üyeleri, üyelik başvurularının kabul edilmesinden itibaren altı (6) ay geçmedikçe Parti Meclisi üyeliğine ve genel başkanlığa aday olamazlar. Ancak Parti Meclisi, ilk genel kongre öncesindeki dönem için bu kuralı alacağı bir karar ile kaldırabilir veya uygun gördüğü doğrultuda kısaltabilir.

 

(MADDE 8)

(9)

 

(KALDIRILIR)

(MADDE 18)

(3)    Parti genel başkanı adayı olmak isteyenler, genel kongreden en geç bir (1) hafta önce Genel Merkez’e yazılı başvuruda bulunur. Diğer adaylık başvuruları ise genel kongre tarihinden en geç yetmiş iki (72) saat önce Genel Merkez’e yazılı olarak yapılır.”

 

(MADDE 18)

(3)    Parti genel başkanı adayı olmak isteyenler, genel kongreden en geç iki (2) hafta önce Genel Merkez’e yazılı başvuruda bulunur. Diğer adaylık başvuruları ise genel kongre tarihinden en geç on (10) gün önce Genel Merkez’e yazılı olarak yapılır. Bu süreler içerisinde yapılmış olan başvuru sayısının, aşağıdaki (5)’inci fıkra uyarınca belirlenmiş olan her ilçenin toplam aday sayısından az olması halinde, az olan ilçe için Parti Meclisi üyeliği adaylık başvuru süresi kendiliğinden son yetmiş iki (72) saate kadar uzatılmış sayılır.

 

 

 

(10’UNCU FIKRA YOKTU, YENİ EKLENMEKTEDİR)

(MADDE 21)

 

(10)   Parti Meclisinin ivedi karar alması gereken veya Parti Meclisi toplantısı düzenlemenin gecikmeye sebep olacağı veya bu şekilde hareket edilmesinin daha pratik olacağı Parti Başkanı tarafından değerlendirilmiş olması halinde, Parti Meclisi’nin tüm üyelerinin yer aldığı, kamuya açık olmayan sosyal medya platformu veya bu özelliklerdeki başka elektronik ortamda aşağıdaki usulle karar alınabilir.

a.        Karar alınması istenen konunun ne olduğu ve neden 

toplantı yapılmaksızın karar alınmasının gerekli olduğu

hususlarını da içerecek şekilde, Parti Başkanı veya onun talimatı ile Genel Sekreter tarafından açıklayıcı bilgi verilir.

b.       Karar alınması gereken “karar metni” ile birlikte, tüm Parti Meclisi üyelerinin “evet”, “hayır” ve “çekimser”

olarak oy kullanabileceği şekilde anket açılır.

c.        Bir karar önerisi yapılmış olduğu, elektronik ortamda

oylama yapılacağı, elektronik ortamın hangisi olduğu,

oylamanın başlangıç ve bitiş saatinin ne olduğu hususlarına ilişkin tüm parti meclisi üyelerine bilgilendirici şekilde kısa mesaj (SMS) gönderilir.

d.       Açılmış olan anket, altı (6) saatten az olmayacak şekilde oylamaya açık bırakılır. Anketin oluşturulma saati ve yukarıda bahsedilen kısa mesaj (SMS) gönderilme saatinden hangisi daha geç ise, altı (6) saatlik sürenin o saatte başlamış olduğu kabul edilir.

e.        Anket süresinin dolması ile birlikte, kullanılan tüm oyları gösterecek şekilde ekran görüntüsü alınır veya anket neticesi başka elektronik yöntem ile kaydedilir.

f.        Ankette kullanılmış olan tüm oyların sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşmış ise, usulünce Parti Meclisi toplantısı yapılmış kabul edilir.

g.       Oylama neticesinde önerilen karar metni lehine olan “evet” oylarının “hayır” oylarından fazla olması halinde, usulünce Parti Meclisi kararı alınmış kabul edilir.

h.       Oylanan karar metni, oy kullanan üyeler ve hangi yönde oy kullandıklarını da içerecek şekilde karar metni düzenlenir ve oylamaya katılan tüm üyelerin imzasına açılır. Tüm imzalar tamamlandıktan sonra, Parti Meclisi karar defterine işlenir.

 

Bu fıkra uyarınca yapılan Parti Meclisi toplantısı ve kararı, usulünce yapılmış toplantı ve karar olarak kabul edilir.

 

 

 

(6’NCI FIKRA YOKTU, YENİ EKLENMEKTEDİR)

(MADDE 51)

 

(6)  Sosyal sorumluluk gereği, sosyal ve ekonomik bakımdan zayıf olanlara veya herhangi bir doğal afet, ekonomik kriz benzeri olay neticesinde zor duruma düşmüş kişilere veya bu gibi kişilere destek olan kurum ve kuruluşlara Parti Meclisi tarafından karar alınması halinde bağışta bulunulabilir.